Skladba 10

Předmět není vypsán Nerozvrhuje se

Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky Semestr
101SKLA0 ZK 15 3 hodiny CVIČENÍ týdně (45 minut), 344 až 419 hodin domácí příprava anglicky, česky letní

Garant předmětu

Jméno vyučujícího (jména vyučujících)

Výsledky učení dané vzdělávací složky

Student je schopen samostatného, osobitého kompozičního myšlení, tvorby vlastních tvůrčích a teoretických koncepcí a tyto výsledky aplikovat při práci na kompoziční i písemné části diplomního úkolu, v rámci něhož přináší vlastní řešení a závěry.

Forma studia

cvičení

Předpoklady a další požadavky

nejsou

Obsah kurzu

Cíl výuky:

Studium je zaměřeno zejména na podporu utváření individuality studentů, formování osobitého uměleckého stylu a názorů. Důraz je položen na pochopení současné situace oboru a vlastního postavení v něm, na prohloubení kompozičně technických dovedností, orientace v oblasti soudobé hudby i v oblasti obecně kulturní. Předmět rozvíjí schopnost samostatného a koncepčně jasného hudebně kompozičního myšlení a učí formulovat vlastní hudební představy do interpretačně srozumitelného zápisu a zvukového tvaru.

Tematické okruhy:

V posledním semestru magisterského studia se práce zaměřuje na dokončení magisterské diplomové skladby, na přípravu jejího provedení a na dokončení, případně korekturu doplňkové písemné práce teoretické. Absolventská magisterská skladba je závažná kompozice většího rozsahu, např. skladba orchestrální, rozsáhlá komorní, jevištní, vokálně instrumentální, skladba využívající prostředky moderní techniky, dílo multimediální, případně kombinující různé techniky a přístupy. Předpokládá se, že oba diplomní úkoly jsou obsahově provázány.

Předmět rozvíjí schopnost samostatného a koncepčně jasného hudebně kompozičního myšlení a učí formulovat vlastní hudební představy do interpretačně srozumitelného zápisu a zvukového tvaru.

Důraz je kladen také na schopnosti studenta vyjadřovat se fundovaně k odborným otázkám a na schopnost písemně i ústně formulovat svou tvůrčí estetiku a teoreticko-kompoziční závěry.

Doporučená nebo povinná literatura

Partitury a nahrávky současných hudebních děl, zejména dostupných novinek.

Studium partitur a nahrávek významných děl 20. a 21. století.

Aktuální stati a recenze vztahující se k současné kompoziční problematice, k aktuálním premiérám a významným provedením současné hudby.

Literatura vztahující se písemné části diplomního úkolu.

Hodnoticí metody a kritéria

Posuzuje se splnění zadaných kompozičních úkolů, zejména absolventské magisterské skladby a písemné diplomní práce. Kontroluje se připravenost studenta podrobit se státní magisterské zkoušce a úspěšně obhájit diplomní úkoly. Hlavním kritériem je umělecká a kompozičně technická úroveň předložených skladeb. Doplňujícím kritériem je grafická a informačně sdělovací úroveň předložených notových materiálů a schopnost odborně fundovaně obhájit své tvůrčí záměry a postupy. Magisterské kompozice jsou zpravidla před státní zkouškou provedeny, takže předmětem posouzení bývá kromě partitury nebo orientační nahrávky již realizovaná skutečná zvuková podoba díla.

Další požadavky: Účast na akcích pořádaných katedrou, zejména na koncertech a dalších vystoupeních a průkazný zájem o dění v oboru.

Komisi tvoří pedagogové katedry, zápočet na její návrh uděluje vedoucí pedagog.

Požadovaná minimální docházka není stanovena.

Poznámka

není

Další informace

Pro tento předmět se rozvrh nepřipravuje

Předmět je součástí následujících studijních plánů