Bakalářský seminář - příprava bakalářské práce 2

Předmět není vypsán Nerozvrhuje se

Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky Semestr
107BS2 zápočet 3 5 hodiny SEMINÁŘŮ za celý semestr (45 minut), 71 až 86 hodin domácí příprava česky letní

Garant předmětu

Jméno vyučujícího (jména vyučujících)

Obsah

Obsahem předmětu je odborná příprava a následná realizace odborného textu bakalářské práce.

Pedagogové pomáhají při stanovení struktury práce, rozpracování tématu do jednotlivých kapitol, zapracování připomínek i zpracování náležitostí i příloh.

Tematické okruhy:

  1. Rozpracování osnovy do konkrétních kapitol.
  2. Ovládnutí citačních norem a jejich uplatnění v odborném textu.
  3. Vypracování seznamu pramenů a literatury.
  4. Zapracování připomínek do textu, kontrola pravopisu.
  5. Vypracování obrazových příloh, tabulek a dalších doplňků práce, celková reflexe tématu.

Výsledky učení

Výsledkem učení je odpovědný přístup k dosavadní teoretické i praktické práci studenta a pomoc při precizaci volby

tématu, sestavení časového plánu zpracování bakalářské práce.

Předpoklady a další požadavky

nejsou

Literatura

Povinná lietratura:

ECO, Umberto. Jak napsat diplomovou práci. Olomouc: Votobia, 1997. 271 s. ISBN 80-7198-173-7.

FRANCÍREK, František. Bakalářská práce: co, jak a proč připravit, zpracovat, napsat a zhodnotit (obhájit). Vyd. 1. Praha: Ingenio et Art, 2012. 61, 51 s. ISBN 978-80-905287-1-0 (brož.)

Doporučená literatura:

KATUŠČÁK, Dušan. Jak psát závěrečné a kvalifikační práce: jak psát bakalářské práce, diplomové práce, dizertační práce, specializační práce, habilitační práce, seminární a ročníkové práce, práce studentské vědecké a odborné činnosti, jak vytvořit bibliografické citace a odkazy a citovat tradiční a elektronické dokumenty. 5. vyd., v českém jazyce 1. Nitra: Enigma, 2008. 161 s. ISBN 978-80-89132-70-6.

LIŠKA, Václav. Diplomová (seminární, bakalářská, absolventská) práce: zpracování a obhajoba. 2. vyd. Praha: Ivo Ulrych, 2003. 114 s. ISBN 80-86579-11-5.

MICHALÍK, Petr. Zpracování diplomové a bakalářské práce na počítači. 1. vyd. Plzeň: Západočeská univerzita, 2002. 67 s. ISBN 80-7082-921-4.

ŠANDEROVÁ, Jadwiga. Jak číst a psát text ve společenských vědách: několik zásad pro začátečníky. Vyd. 1., dotisk. Praha: Sociologické nakladatelství (SLON), 2006. 209 s. ISBN 80-86429-40-7.

Nová citační norma ČSN ISO 690:2011 - Bibliografické citace.

https://sites.google.com/site/novaiso690/

https://www.amu.cz/cs/studium/bakalarske-diplomove-a-disertacni-prace-vskp/

https://www.hamu.cz/cs/vse-o-fakulte/knihovna/jak-psat-vs-prace/

Hodnoticí metody a kritéria

Pravidelné předkládání částí odborného textu, který student samostatně vypracoval, vedoucímu bakalářské práce, zapracovávání připomínek dle jeho instrukcí. Podmínkou úspěšného ukončení předmětu je vytvoření bakalářské písemné práce, splňující parametry pro takovou práci a její včasné odevzdání.

Poznámka

nejsou

Další informace

Pro tento předmět se rozvrh nepřipravuje

Předmět je součástí následujících studijních plánů