Pedagogika 1

Zobrazit rozvrh

Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky Semestr
107PEDA1 zápočet 2 2 hodiny PŘEDNÁŠEK týdně (45 minut), 32 až 42 hodin domácí příprava česky zimní

Garant předmětu

Mahulena KŘENKOVÁ

Jméno vyučujícího (jména vyučujících)

Mahulena KŘENKOVÁ, Jiří TRUNDA

Obsah

Cíl výuky:

Předmět je postaven jako základní kámen budování kompetencí, které budou studenti po absolutoriu využívat ve své pedagogické praxi. Uvádí studenty do pedagogiky jako vědy i jako praktické náplně profese učitele. Studenti si v rámci předmětu osvojují odbornou pedagogickou terminologii jako nezbytný předpoklad vstupu do učitelské praxe, ale také jako základ svého dalšího rozvoje. Na základě poznání vývoje pedagogického myšlení, vzniku alternativních pedagogických směrů jako výsledků základních diskurzů ve vzdělávání a komparace jejich východisek i konkrétních postupů vede studenty k promyšlenému, argumentovanému budování vlastní profesní platformy.

Cílem výuky je vytvořit znalostní a vědomostní základnu, kterou budou následně absolventi využívat jak přímo ve své pedagogické práci, tak jako nezbytný předpoklad dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků. Důležitým cílem je rovněž strukturování poznatků z různých pedagogických disciplín včetně oborových didaktik do smysluplného a prakticky využitelného vědomostního systému a zasazení pedagogické teorie i praxe do kontextu sociálních jevů a procesů.

Tematické okruhy:

1.Pedagogika jako vědní obor

2.Vzdělávací systém v České republice a jeho komparace se systémy zahraničními

3.Vzdělávací politika České republiky

4.Evaluace škol a školství

5.Škola jako instituce, organizace, komunita

6.Učitel jako klíčový aktér edukačních procesů

7.Žák jako objekt a subjekt vzdělávání

8.Vzdělávací cíle, strategie a formy v pedagogické praxi

9.Výchova

10.Učení

Výsledky učení

Student po absolvování předmětu:

-ovládá strukturu pedagogiky jako vědního oboru, pedagogických disciplín a jejich vztahů. Umí uvést příklady využití poznatkové báze jednotlivých disciplín v pedagogické praxi,

-orientuje se v aktuálním českém vzdělávacím systému (se zaměřením na umělecké školství) a rozumí jeho specifikům v porovnání se zahraničními systémy,

-orientuje se v české vzdělávací politice a má přehled o základních právních normách a aktuálních strategických dokumentech, které jsou jejím nástrojem,

-umí používat nástroje vnitřní a vnější evaluace kvality a efektivity ve vzdělávání na úrovni školy a systému,

-rozumí pojetí školy jako vzdělávací instituce, organizace i jako pospolitosti,

-orientuje se ve funkcích školy a jejich vzájemných vztazích,

-rozumí pojetí profese učitele a orientuje se v možných přístupech ke struktuře profesních kvalit pedagogického pracovníka,

-je schopen na příkladech vysvětlit některé současné trendy v přístupu k žákovi jako subjektu i objektu edukačních procesů, rozumí kognitivním a afektivním charakteristikám žáků a jejich vztahům,

-dokáže zformulovat vzdělávací cíl a chápe vztah vzdělávacích cílů, obsahu, forem a strategií,

-chápe výchovu jako formativní složku edukace,

-rozumí současnému paradigmatu učení

Předpoklady a další požadavky

v přípravě

Literatura

Povinná literatura:

MAREŠ, Jiří a Miroslav OUHRABKA. Žákovo pojetí učiva. Pedagogika. Praha: Univerzita Karlova, 1992, XLII(1), 83-94. ISSN 2336-2189. Dostupné z: file:///C:/Users/jtrunda/Downloads/Pedag1992110Zakovo8394.pdf

POL, Milan. Škola: organizace běžná, specifická, či snad pospolitost? Studia Paedegogica. Brno, 1998, 3(3-4), 59-80. ISSN 2336-4521. Dostupné z: http://www.phil.muni.cz/journals/index.php/studia-paedagogica/article/view/350/505

POSPÍŠIL, Radek. Úvod do pedagogiky (2. doplněné vydání). Brno: MU Brno, EL-portál, 2009. ISSN 1802-128X. Dostupné z: https://is.muni.cz/elportal/estud/pedf/ps09/uvod_ped/web/index.html

PRŮCHA, Jan, ed. Pedagogická encyklopedie. Praha, Česká republika: Portál, 2009. ISBN 9788073675462.

PRŮCHA, Jan. Moderní pedagogika. Šesté, aktualizované a doplněné vydání. Praha: Portál, 2017. ISBN 978-80-262-1228-7.

mezinárodní šetření https://www.csicr.cz/

Strategie vzdělávací politiky do roku 2030. Dostupné z: http://www.msmt.cz/vzdelavani/skolstvi-v-cr/strategie2030

Doporučená literatura:

CHRÁSKA, Miroslav. Metody pedagogického výzkumu: základy kvantitativního výzkumu. 2., aktualizované vydání. Praha: Grada, 2016. Pedagogika (Grada). ISBN 978-80-247-5326-3.

GAVORA, Peter., et al. (2010). Elektronická učebnica pedagogického výskumu. [online]. Bratislava: Univerzita Komenského. Dostupné z: http://www.e-metodologia.fedu.uniba.sk

PRŮCHA, Jan, Eliška WALTEROVÁ a Jiří MAREŠ. Pedagogický slovník. 7., aktualiz. a rozš. vyd. Praha: Portál, 2013, 395 s. ISBN 9788026204039.

TOMKOVÁ, Anna. Rámec profesních kvalit učitele: hodnoticí a sebehodnoticí arch. Praha: Národní ústav pro vzdělávání, 2012, 38 s. Evaluační nástroje. ISBN 978-80-87063-64-4. Dostupné z http://www.nuov.cz/uploads/AE/evaluacni_nastroje/08_Ramec_profesnich_kvalit_ucitele.pdf

TRUNDA, Jiří, Václav TROJAN a Kamil BŘÍZA. Řízení školy v podmínkách znalostní společnosti. Praha: Asociace pro mezinárodní otázky, 2017. ISBN 978-80-87092-46-0.

Vědecké časopisy: Pedagogika, Pedagogická orientace, Orbis scholae, Studia paedagogica

Školská legislativa: www.msmt.cz

Hodnoticí metody a kritéria

Formulace osobní pedagogické platformy, esej, vědomostní test

další požadavky: docházka 80 %, aktivita ve výuce

Rozvrh na zimní semestr 2023/2024:

Rozvrh zatím není připraven

Rozvrh na letní semestr 2023/2024:

Rozvrh zatím není připraven

Předmět je součástí následujících studijních plánů