Pedagogický seminář současného tance 4

Předmět není vypsán Nerozvrhuje se

Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky Semestr
107PSST4 Z 3 1T česky letní

Garant předmětu

Jméno vyučujícího (jména vyučujících)

Výsledky učení dané vzdělávací složky

Cílem studia je získání praktických pedagogických dovedností formou výuky na různých státních institucích (př. konzervatořích, ZUŠ) nebo v soukromých studiích, která přináší přímou konfrontaci s reálnými situacemi, uvědomění si úlohy a role pedagoga, formování individuálního pedagogického stylu. Předmět úzce souvisí s předmětem Metodika současného tance. Zároveň slouží k získání základních informací o fungování, struktuře a problémech tanečního školství a současné české taneční obce.

Forma studia

Výuku tvoří praktická část, představující samostatnou pedagogickou praxi studentů, která je odborně konzultována. Teoretická část zahrnuje aktivní účast studentů na odborných diskusích, rozborových či tanečně - vzdělávacích seminářích a workshopech pořádaných jinými institucemi.

Předpoklady a další požadavky

Předpokladem je otevřenost k získávání nových dovedností, k rozvoji pohybových kvalit a principů současného tance, schopnost improvizace, kreativita, zájem o teoretické informace, snaha o obeznámení se s aktuálním děním současného tance na poli pedagogickém a choreografickém u nás i v zahraničí. Doporučenou složkou je aktivní účast na tanečně - vzdělávacích seminářích a workshopech pořádaných jinými odbornými institucemi, sledování a srovnávání výukových metod různých pedagogů, neustálé doplňování nových informací prostřednictvím internetu. Zdůrazňuje se samostudium pomocí e-learningových a studijních materiálu a doporučené odborné literatury.

Obsah kurzu

V rámci výuky si student prakticky ověřuje a upevňuje své teoretické informace, metodické a didaktické znalosti a dovednosti. Student se učí hledat a vytvářet svůj konkrétní pedagogický styl. Je to příležitost si v roli pedagoga fakticky vyzkoušet zásady přesného vysvětlení, užití odborné terminologie, adekvátní volby metod a způsobů hodnocení, řešení konkrétních problémů u jednotlivců, přijmout zodpovědnost za přípravu k výuce, práce s hudbou, komunikace s korepetitorem etc. Jeho součásti jsou hospitace, a následné analýzy a evaluace formou diskuse, umožňující uchopit a zpracovat zadané téma z různých pohledů a zkušeností. Student se účastní teoretických přednášek, seminářů a odborných diskuzí (př. Networking, ČTP, taneční přehlídky etc.), které vedou k systematickému rozšiřování si znalostí v oblasti současného tance. Jejich písemná reflexe učí studenta jasně formulovat hlavní principy, otázky, ale take své názory a postoje.

Doporučená nebo povinná literatura

Bartal L., Ne´eman N.: Movement awareness and creativity. UK: Dance Books Ltd.

Bertherat, Bernstein: The body has its reasons: self-awareness through conscious movement. UK: Dance Books Ltd., 1995.

Bloom K.: Moves: A Sourcebook of Ideas for Body Awareness and Creative Movement (Performing Arts Studies). Taylor&Francis, 1998.

Feldenkrais M.: Feldenkraisova metoda. Pohybem k sebeuvědomění. Praha: Pragma, 1996.

Johnson, Don Hanlon: Bone, breath and gesture. UK: Dance Books Ltd., 1995.

Jowitt Deborah: Not just any body, advancing health, well-being and excellence in dance and dancers. UK: Dance Books Ltd., 2001

Olsen.A.: Bodstories. New York: Station Hill Press, 1991.

Parková G.: Umění proměny. Praha: Alternativa, 1996.

Rolf I.: Rolfing a realita těla: Pracujte s přirozenou tělesnou gravitací. Praha: Pragma, 1999

Wildman F.: Feldenkrais a jeho metoda - cvičení pro každý den. Praha: Pragma, 1999.

Calais-Germain, B.: Anatomie der Bewegung (Technik und Funktion der Körpers). Wiesbaden, 2.Auflage, 1999.

Fitt S..: Dance Kinesiology. New York: Shirmer Books, 1988.

Huwyler J.: The dancer´s body, a medical perspective on dance and dance training. UK: Dance Books Ltd., 2005.

Howse J.: Dance Technique and Injury Prevention. Theater Arts Book, 2000.

Franklin E.: Conditioning for Dance. Human Kinetics Publishers, 2003.

Franklin E.: Dynamic Alignment Through Imagery. USA: Human Kinetics, 1996. *

Koniak M., Leško, M.: Biomechanika. Bratislava: Univerzita Komenského, 1984.

Lánik V.: Kineziológia. Martin: Osveta, 1992.

Laws H.: Fit to dance 2. UK: Dance Books Ltd., 2005.

Matt Pamela: A Kinestetic Legacy. USA: CMT Press, AZ, 1993.

Solomon R., Solomon J., Minton S.: Preventing Dance Injuries. Human Kinetics Publishers, 2005.

Sweigard, L.: Human movement potential. New York: Harper&Row Publishers, 1974.

Todd M. E.: The Thinking Body. New Yourk: Dance Horizons, 1937, 1968. *

Cohen B.B.: Sensing, feeling and action. Contanct Editions, Northampton, MA, 1993

Hartley, L.: Wisdom of the Body Moving. Berkeley, California: North Atlantic Books, 1995.

Hodnoticí metody a kritéria

Kredity a zápočet jsou uděleny na základě:

1). aktivní účasti na pedagogickém semináři

2). samostatného vedení praktických hodin na státní konzervatoři

Poznámka

Předmět lze zapisovat opakovaně

Další informace

Předmět lze absolvovat opakovaně

Pro tento předmět se rozvrh nepřipravuje

Předmět je součástí následujících studijních plánů