Základy choreografie pro pedagogiku a taneční vědu 2

Zobrazit rozvrh

Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky Semestr
107ZCHP2 zkouška 2 2 hodiny CVIČENÍ týdně (45 minut), 29 až 39 hodin domácí příprava česky letní

Garant předmětu

Jméno vyučujícího (jména vyučujících)

Bohumíra ELIÁŠOVÁ

Obsah

Výuka předmětu Základy choreografie pro pedagogiku a taneční vědu se zaměřuje především na seznámení se s pravidly taneční kompozice. Prakticky se věnuje analýze a syntéze jednotlivých složek pohybu jako je tělo, prostor, čas, dynamika v taneční kompozici, tvorbě pohybových motivů a jejich rozvíjení, strukturování a formování kratších choreografických celků, dramaturgické výstavbě, práci s hudbou, s interpretem.

Cílem studia je pochopení a praktické vyzkoušení si kompozičních zákonitostí tance, procesu tvorby od počátečního nápadu, přes pedagogický záměr, volbu vhodné zvukové složky, tvorbu pohybového materiálu, práci s interpretem, formování vytvořeného materiálu, až k jevištnímu tvaru menšího rozsahu.

Součástí předmětu jsou teoretické analýzy shlédnutých choreografií a evaluace formou diskuse, umožňující pochopit jednotlivé zákonitosti a principy taneční kompozice.

Tematické okruhy:

−hudba - motiv hudební a motiv pohybový, vztah k hudbě rytmický – dynamický – emotivní,

−způsoby práce s hudbou – vztah mezi jednotlivými hudebními složkami a pohybem

−vhodnost volby hudební předlohy ve vztahu k tématu, věku a příležitosti

−základní kompoziční vztahy - kontrast a jednota, vrchol dynamický – emotivní – obsahový,

−forma – ekvivalent pohybové a hudební formy, dramatická výstavba, koláž

−témata a jejich inspirační zdroje ve vztahu k věkové kategorii

−realizace choreografie na jevišti – základy práce se světlem a zvukem, organizace představení

Doporučenou složkou předmětu Základy choreografie pro pedagogiku je návštěva krajského nebo celostátního kola taneční přehlídky (pořádané MŠMT nebo NIPOS ARTAMA, případně jinými odbornými organizacemi) s přihlédnutím na specializaci studenta.

Výsledky učení

Studenti získávají na základě praktických i teoretických zkušeností odborné nástroje pro tvorbu menších i větších choreografických celků, které zpravidla jsou nezbytné jak pro výuku tanečních technik, tak pro prezentaci výsledků vlastní práce.

Předpoklady a další požadavky

nejsou

Literatura

Doporučená literatura:

BLOM, Lyne Anne, CHAPLIN, L. Tarin. The Intim Act of Choreography, London: Dance Books, 1982, ISBN 1-85273-010-2.

BRAUN, Kazimierz. Divadelní prostor. Praha: Akademie múzických umění v Praze, 2001. 268 s. ISBN 80-85883-73-2.

BROOK, Peter. Pohyblivý bod: čtyřicet let divadelního výzkumu 1946-1987. Vyd. 1. Praha: Nakladatelství Studia Ypsilon, 1996. 246 s. ISBN 80-238-0632-7.

BURROWS, Jonathan. A Choreographer's Handbook. Oxon: Routledge, 2010, ISBN 0-203-85216-8.

ELIÁŠOVÁ, Bohumíra. Improvizační postupy v současném tanci. 1. vyd. Praha: NAMU, 2013. 95 stran. ISBN 978-80-7331-269-5.

HUMPHREY, Doris. The Art of Making Dances. 2. vydání. New York: Grove Press, c1959. 189 stran.

KRÖSCHLOVÁ, Jarmila. Výrazový tanec. Praha: Orbis, 1964.

MLÍKOVSKÁ, Jiřina. Choreografické etudy. Praha: Ústřední dům lidové umělecké tvořivosti, 1964. 66 s.

MLÍKOVSKÁ, Jiřina. Vybrané kapitoly o choreografii. 1. vyd. Praha: Státní pedagogické nakladatelství, 1990. 63 s.

MLÍKOVSKÁ, Jiřina. O choreografii: výklady a etudy. 1. vyd. Praha: IPOS-ARTAMA, 1996. 48 s. ISBN 80-7068-086-5.

NOVERRE, Jean Georges. Listy o tanci a baletech. Praha: Družstvo Dílo přátel umění a knihy, 1945. 249 s.

POLÁKOVÁ, Marta. Sloboda objavovať tanec. 1. vyd. Bratislava: Divadelný ústav, 2010. 165 s. ISBN 978-80-89369-23-2.

RELLICHOVÁ, Ludmila. Taneční tvorba pro děti a s dětmi: ukázky taneční tvorby jako výsledku výchovně vzdělávacího procesu. 1. vyd. Praha: NIPOS-ARTAMA, 2009. 67 s. ISBN 978-80-7068-237-1.

TUFNELL, CRICKMAY. Body Space Image, Notes Towards Improvisatition and Performance, 1990, Virago Press Ltd, ISBN 978-185381131.

Hodnoticí metody a kritéria

Atestace v letním semestru je udělena na základě docházky (80 %), aktivity v hodinách, vytvoření choreografie malého rozsahu (do 5 min) na zadané téma vycházející z probíraných tématických okruhů, která je dokončením choreografické studie vytvořené v zimním semestru. Součástí zápočtu bude ústní reflexe zhlédnuté přehlídky krajské či celostátní s přihlédnutím ke specializaci studenta.

Poznámka

nejsou

Rozvrh na zimní semestr 2022/2023:

Rozvrh zatím není připraven

Rozvrh na letní semestr 2022/2023:

Rozvrh zatím není připraven

Předmět je součástí následujících studijních plánů