Základy taneční estetiky 1

Zobrazit rozvrh

Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky Semestr
107ZTE1 Z 2 2T česky zimní

Garant předmětu

Václav JANEČEK

Jméno vyučujícího (jména vyučujících)

Václav JANEČEK, Zuzana RAFAJOVÁ

Výsledky učení dané vzdělávací složky

Výsledky učení

-orientace v teorii určující profil tanečního oboru

-znalost postupů chápání a zpracování vlastních postupů v praktické a duchovní rovině

-přehled o způsobech a možnostech profesních uměleckých dovedností adekvátní estetickému chápání světa

-znalosti z dějin estetiky dovede student chápat v kontextu s ostatními zadanými semestrálními úkoly

-chápání dobové i nadčasové hodnoty uměleckého díla

-dosažení znalosti a dovednosti, umí aplikovat v prezentaci svojí pedagogické a umělecké působnosti

Forma studia

přednáška

Předpoklady a další požadavky

nejsou

Obsah kurzu

Cíl výuky

Předmět obsahuje problematiku obecné estetiky aplikované do speciální taneční estetiky. Studenti poznávají některé estetické kategorie a pojmy týkající se pohybu a těla (v tanci). Součástí úvodu do studia estetiky je také všeobecný přehled o vývoji a charakteristice evropské filozofie.

Výuka je založena na schopnosti výstavby myšlení a chápaní pojmů, které jsou vedeny formou odborné disputace. Tento typ interaktivní přednášky a rozpravy vedou studenta k sebereflexi a napomáhají k efektivitě řešení zadaných úkolů. Odborné vedení zajišťuje kvalitu chápání problematiky estetiky a osvojení si odborného diskurzu, v němž student využívá nabytých znalostí a dovedností oboru a prokazuje schopnost aplikovat je osobitým způsobem.

Cílem studia je osvojení si znalosti o estetických jevech, vztazích, dále teorii vnímání, pozorování a poznávání. Studenti se seznamují s estetickou funkcí, principem tvorby úsudku, estetickým zážitkem a pojetím krásy těla a krásy pohybu.

Doporučená nebo povinná literatura

Povinná literatura:

ARISTOTELES. Poetika. Praha: GRYF, 1993. ISBN 80-85829-01-0.

Encyklopedie estetiky. Praha: Victoria Publishing, 1994. 939 s. ISBN 80-85605-8-X.

HENCKMANN, Wolfhart. Estetický slovník. 1. vyd. Praha: Svoboda, 1995.

CHALUPECKÝ, Jindřich. Evropa a umění. Vyd. 1. Praha: Torst, 2005. 553 s. ISBN 80-7215-264-5.

JANEČEK, Václav. Tělo a tanec. 1. vyd. Praha: Akademie múzických umění v Praze, 1997. 103 s. ISBN 80-85883-23-6.

LENDEROVÁ, Milena. Dějiny těla : prameny, koncepty, historiografie. 1, vydání. Červený Kostelec: Pavel Mervart, 2013. 261 stran. ISBN 978-80-7465-068-0.

Základní pojmy divadla : teatrologický slovník. 1. vyd. Praha: Libri Národní divadlo v Praze, 2004. 348 s. ISBN 80-7277-194-9.

ZICH, Otakar. Estetika dramatického umění : teoretická dramaturgie. 2. vyd. Praha: Panorama, 1987.

ZUSKA, Vlastimil. Estetika : úvod do současnosti tradiční disciplíny. Vyd. 1. Praha: Triton, 2001. 132 s. ISBN 80-7254-194-3.

Doporučená literatura:

ROYCE PETERSON, Anya. The Antropology of Dance. Vyd. 1. Indiana University Press 1977. ISBN 978-1852730888.

Hodnoticí metody a kritéria

K zápočtu student prokáže schopnost výstavby myšlení a chápání probíraných pojmů z estetiky a jejich projevů v tanečním umění v prezentaci chápání vybraného pojmu a jeho aplikaci v některém jevu v tanečním umění.

Další požadavky: Docházka 80 %, aktivita ve výuce, zpracování dílčích úkolů

Poznámka

žádná

Rozvrh na zimní semestr 2020/2021:

Rozvrh zatím není připraven

Rozvrh na letní semestr 2020/2021:

Rozvrh zatím není připraven

Předmět je součástí následujících studijních plánů