Základy taneční estetiky 2

Předmět není vypsán Nerozvrhuje se

Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky Semestr
107ZTE2 ZK 2 2 hodiny výuky týdně (45 minut), 29 až 39 hodin domácí příprava česky letní

Garant předmětu

Jméno vyučujícího (jména vyučujících)

Výsledky učení dané vzdělávací složky

Výsledky učení

-schopnost samostatně rozvíjet svoje kreativní myšlení

-ovládání schopnosti rozvíjet své komunikační, interakční, pedagogické a tvůrčí kompetence

-umění vysvětlit a popsat svůj pedagogický přístup nebo umělecký záměr díla po stránce koncepční

-dovednost pracovat se základní a rozšiřující literaturou

-dokázat svou práci veřejně prezentovat

-mít schopnosti, potřebné k dokumentaci vlastní tvůrčí práce a dovede vytvořit a archivovat materiály pro tvorbu uměleckého portfolia s důrazem na systémovost

Forma studia

přednáška

Předpoklady a další požadavky

nejsou

Obsah kurzu

Cíl výuky

Předmět obsahuje problematiku obecné estetiky aplikované do speciální taneční estetiky, kterou dále navazujícím způsobem rozvádí v dalších tematických okruzích. Studenti rozvíjejí další estetické kategorie a pojmy týkající se pohybu a těla (v tanci). Zaměřují se na interpretaci konkrétních příkladů v tanečním umění za využití základních všeobecných filozofických znalostí.

Výuka je založena na schopnosti výstavby myšlení a chápaní pojmů, které jsou vedeny formou odborné disputace. Tento typ interaktivní přednášky a rozpravy vedou studenta k sebereflexi a napomáhají k efektivitě řešení zadaných úkolů. Odborné vedení zajišťuje kvalitu chápání problematiky estetiky a osvojení si odborného diskurzu, v němž student využívá nabytých znalostí a dovedností oboru a prokazuje schopnost aplikovat je osobitým způsobem.

Cílem studia je rozvíjení znalostí o dalších estetických jevech, vztazích, pozorování, poznávání a schopnosti verbalizovat duchovní rovinu přemýšlení a prezentace tanečního umění. Studenti se seznamují s postojem k umění a světu zvláštní formou konfrontace, provázanosti chápání života a uměleckého představení, optikou otevřenosti a spolupráce poznávaných jevů.

Doporučená nebo povinná literatura

Povinná literatura:

ARISTOTELES. Poetika. Praha: GRYF, 1993. ISBN 80-85829-01-0.

FISCHER-LICHTE, Erika. Estetika performativity. Mníšek pod Brdy: Na konári, 2011. Teorie (Na konári). ISBN 978-80-904487-2-8.

HENCKMANN, Wolfhart. Estetický slovník. 1. vyd. Praha: Svoboda, 1995.

CHALUPECKÝ, Jindřich. Evropa a umění. Vyd. 1. Praha: Torst, 2005. 553 s. ISBN 80-7215-264-5.

JANEČEK, Václav. Tělo a tanec. 1. vyd. Praha: Akademie múzických umění v Praze, 1997. 103 s. ISBN 80-85883-23-6.

LENDEROVÁ, Milena. Dějiny těla : prameny, koncepty, historiografie. 1, vydání. Červený Kostelec: Pavel Mervart, 2013. 261 stran. ISBN 978-80-7465-068-0.

SOURIAU, Étienne. Encyklopedie estetiky. Praha: Victoria Publishing, 1994. ISBN 80-85605-18-X.

Základní pojmy divadla : teatrologický slovník. 1. vyd. Praha: Libri Národní divadlo v Praze, 2004. 348 s. ISBN 80-7277-194-9.

ZUSKA, Vlastimil. Estetika : úvod do současnosti tradiční disciplíny. Vyd. 1. Praha: Triton, 2001. 132 s. ISBN 80-7254-194-3.

Doporučená literatura:

ROYCE PETERSON, Anya. The Antropology of Dance. Vyd. 1. Indiana University Press 1977. ISBN 978-1852730888

Hodnoticí metody a kritéria

Ke zkoušce student prokáže schopnost výstavby myšlení a chápání probíraných pojmů z estetiky a jejich projevů v tanečním umění. Vypracování seminární práce (min. 3NS), prokázání schopnosti vysvětlit pojmy estetiky, zvolené postupy práce a rozvažování, obsahové a formální znaky probíraných témat, dovednost formou veřejné obhajoby, během zkoušky samotné i během diskuze kultivovaným způsobem sebevědomě a přesvědčivě představit výsledky svého myšlení a řešení daného zadání.

Další požadavky: docházka 80 %, aktivita ve výuce, zpracování dílčích úkolů

Poznámka

nejsou

Další informace

Pro tento předmět se rozvrh nepřipravuje

Předmět je součástí následujících studijních plánů