Česká hudba 1918-1989 2

Předmět není vypsán Nerozvrhuje se

Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky Semestr
108CSH2 ZK 2 2 hodiny PŘEDNÁŠEK týdně (45 minut), 29 až 39 hodin domácí příprava česky letní

Garant předmětu

Jméno vyučujícího (jména vyučujících)

Výsledky učení dané vzdělávací složky

Po absolvování předmětu Česká hudba 1918–1989 2 se studenti orientují v základních reáliích a pojmech souvisejících s dotyčnou historickou etapou dějin české hudební kultury. Poznají představitele a jejich dílo v daném kontextu a dokážou sami kriticky nahlížet na danou problematiku. Díky velkému množství různých informačních zdrojů (biografie, autobiografie, encyklopedie, dokumenty, nahrávky, notové materiály a partitury) si student sám tvoří svůj názor na konkrétní problematiku.

Forma studia

Přednáška.

Předpoklady a další požadavky

nejsou

Obsah kurzu

Cíl výuky:

Předmět Česká hudba 1918–1989 2 seznamuje studenty s historií české hudební kultury v období od konce 2. světové války do roku 1989. Pozornost je věnována nejen hudbě jako takové, ale také sociálním, ideologickým a politickým okolnostem a souvislostem. Důraz je kladen na seznámení studentů se stěžejními hudebními formami i žánry dané doby a jejich čelními představiteli. Předmět poskytne studentům znalosti o dotyčném historickém období a pomůže jim pochopit probíranou látku v souvislosti s dalšími vyučovanými předměty jako například Rozbor skladeb a další.

Tematické okruhy:

1.Důsledky 2. světové války na politickou situaci v obnovené ČSR

2.Únor 1948 a jeho politické důsledky. Přestavba institucionální základny hudební kultury

3.Socialistický realismus, proměna politického klimatu od přelomu 50. a 60. let a její dopad na hudební kulturu.

4.Nová hudba 60. let v ČSR (ČSSR)

5.Období normalizace po srpnu 1968, 70. a 80. léta.

6.Pád totalitního systému v listopadu 1989. Důsledky a perspektivy pro další vývoj české hudební kultury

Doporučená nebo povinná literatura

Povinná literatura:

ČERNUŠÁK, Gracián a kol. Dějiny evropské hudby. Praha: Panton, 1974.

NAVRÁTIL, Miloš. Dějiny hudby : přehled evropských dějin hudby. Olomouc: Votobia, 2003. 367 s. ISBN 80-7220-143-3.

SMOLKA, Jaroslav a kol. Dějiny hudby. Praha: Togga, 2001. ISBN 80-902912-0-1.

Doporučená literatura:

BAJER, Jiří. Emil Hlobil: hudební putování stoletím. Praha: Panton, 1984.

BÁRTOVÁ, Jindřiška. Jan Kapr: nástin života a díla. Brno: Janáčkova akademie múzických umění, 1994. Acta musicologica et theatrologica. ISBN 80-85429-13-6.

BUREŠOVÁ, Alena. Pavel Bořkovec. Olomouc: Votobia, 1994. ISBN 80-85885-36-0.

HAVLÍK, Jaromír. Česká symfonie 1945-1980. Praha: Panton, 1989.

HAVLÍK, Jaromír. Jaroslav Doubrava: skladatel v sevření dvou totalit. V Praze: Hudební fakulta Akademie múzických umění, 2002. ISBN 80-7331-905-5.

KOLEKTIV AUTORŮ. Ostravská hudební kultura od konce 19.století do současnosti.

Ostrava: Ostravská univerzita, 2010.

LÉBL, Vladimír. Josef Berg. In: Příspěvky k dějinám české hudby II. Praha: Academia, 1976, s. 165-200.

MIHULE, Jaroslav. Bohuslav Martinů : profil života a díla. Praha: Supraphon, 1974.

MIHULE, Jaroslav. Martinů : osud skladatele. Vyd. první. Praha: Karolinum, 2002. 626 s. ISBN 80-246-0426-4.

NOUZA, Zdeněk. Miloslav Kabeláč: tvůrčí profil skladatele. Praha: Etnologický ústav Akademie věd České republiky, Kabinet hudební historie, 2010. ISBN 978-80-87112-37-3.

PILKA, Jiří. Viktor Kalabis. Praha: 2003.

PLAVEC, Josef. Národní umělec Otakar Jeremiáš. Praha: Státní nakladatelství krásné literatury a umění, 1964. Knižnice národních umělců československých (SNKLHU).

POLEDŇÁK, Ivan. Vášeň rozumu: skladatel Jan Klusák - člověk, osobnost, tvůrce. Olomouc: Univerzita Palackého v Olomouci, 2004. ISBN 80-244-0932-1.

PUDLÁK, Miroslav. Zbyněk Vostřák: idea a tvar v hudbě. Praha: H & H, 1998. ISBN 80-86022-24-2.

SMOLKA, Jaroslav. Česká hudba našeho století. Praha: Státní hudební vydavatelství, 1961. Hudba na každém kroku (SHV).

SMOLKA, Jaroslav. Ladislav Vycpálek. Tvůrčí vývoj. Praha: SNKLHU, 1960.

ŠŤASTNÝ, Jaroslav. Josef Berg a jeho snění. Vydání druhé. Brno: Janáčkova akademie múzických umění v Brně, 2018. 471 stran. ISBN 978-80-7460-140-8.

ŠTĚDROŇ, Miloš. Josef Berg: skladatel mezi hudbou, literaturou a divadlem. Brno: Masarykova Univerzita, 1992. ISBN 80-210-0543-2.

ŠTILEC, Jiří. Václav Dobiáš. Praha: Panton, 1985.

VÁLEK, Jiří. Jaroslav Řídký: život a odkaz českého skladatele a učitele. Praha: Panton, 1966. Hudební vědy.

VÁLEK, Jiří Miloš. Písně radosti a mládí: umělecký vývoj a dílo Radima Drejsla. Praha: Knižnice Hudebních rozhledů, 1956.

VIČAR, Jan. Václav Trojan. Praha: Panton, 1989. ISBN 80-7039-057-3.

VYSLOUŽIL, Jiří. Alois Hába: život a dílo. Praha: Panton, 1974.

Hodnoticí metody a kritéria

Zkouška se skládá ze dvou částí:

1)Písemný test z probraného učiva za oba semestry

2)Ústní zkouška z probraného učiva za oba semestry

Předpokládá se prostudování povinné literatury.

Minimální povinná docházka není stanovena.

Poznámka

není

Další informace

Pro tento předmět se rozvrh nepřipravuje

Předmět je součástí následujících studijních plánů