Česká hudba 1918-1989 2

Zobrazit rozvrh

Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky Semestr
108CSH2 zkouška 2 2 hodiny PŘEDNÁŠEK týdně (45 minut), 29 až 39 hodin domácí příprava česky letní

Garant předmětu

Jaromír HAVLÍK

Jméno vyučujícího (jména vyučujících)

Jaromír HAVLÍK

Obsah

Cíl výuky:

Předmět Česká hudba 1918–1989 2 seznamuje studenty s historií české hudební kultury v období od konce 2. světové války do roku 1989. Pozornost je věnována nejen hudbě jako takové, ale také sociálním, ideologickým a politickým okolnostem a souvislostem. Důraz je kladen na seznámení studentů se stěžejními hudebními formami i žánry dané doby a jejich čelními představiteli. Předmět poskytne studentům znalosti o dotyčném historickém období a pomůže jim pochopit probíranou látku v souvislosti s dalšími vyučovanými předměty jako například Rozbor skladeb a další.

Tematické okruhy:

1.Důsledky 2. světové války na politickou situaci v obnovené ČSR

2.Únor 1948 a jeho politické důsledky. Přestavba institucionální základny hudební kultury

3.Socialistický realismus, proměna politického klimatu od přelomu 50. a 60. let a její dopad na hudební kulturu.

4.Nová hudba 60. let v ČSR (ČSSR)

5.Období normalizace po srpnu 1968, 70. a 80. léta.

6.Pád totalitního systému v listopadu 1989. Důsledky a perspektivy pro další vývoj české hudební kultury

Výsledky učení

Po absolvování předmětu Česká hudba 1918–1989 2 se studenti orientují v základních reáliích a pojmech souvisejících s dotyčnou historickou etapou dějin české hudební kultury. Poznají představitele a jejich dílo v daném kontextu a dokážou sami kriticky nahlížet na danou problematiku. Díky velkému množství různých informačních zdrojů (biografie, autobiografie, encyklopedie, dokumenty, nahrávky, notové materiály a partitury) si student sám tvoří svůj názor na konkrétní problematiku.

Předpoklady a další požadavky

nejsou

Literatura

Povinná literatura:

ČERNUŠÁK, Gracián a kol. Dějiny evropské hudby. Praha: Panton, 1974.

NAVRÁTIL, Miloš. Dějiny hudby : přehled evropských dějin hudby. Olomouc: Votobia, 2003. 367 s. ISBN 80-7220-143-3.

SMOLKA, Jaroslav a kol. Dějiny hudby. Praha: Togga, 2001. ISBN 80-902912-0-1.

Doporučená literatura:

BAJER, Jiří. Emil Hlobil: hudební putování stoletím. Praha: Panton, 1984.

BÁRTOVÁ, Jindřiška. Jan Kapr: nástin života a díla. Brno: Janáčkova akademie múzických umění, 1994. Acta musicologica et theatrologica. ISBN 80-85429-13-6.

BUREŠOVÁ, Alena. Pavel Bořkovec. Olomouc: Votobia, 1994. ISBN 80-85885-36-0.

HAVLÍK, Jaromír. Česká symfonie 1945-1980. Praha: Panton, 1989.

HAVLÍK, Jaromír. Jaroslav Doubrava: skladatel v sevření dvou totalit. V Praze: Hudební fakulta Akademie múzických umění, 2002. ISBN 80-7331-905-5.

KOLEKTIV AUTORŮ. Ostravská hudební kultura od konce 19.století do současnosti.

Ostrava: Ostravská univerzita, 2010.

LÉBL, Vladimír. Josef Berg. In: Příspěvky k dějinám české hudby II. Praha: Academia, 1976, s. 165-200.

MIHULE, Jaroslav. Bohuslav Martinů : profil života a díla. Praha: Supraphon, 1974.

MIHULE, Jaroslav. Martinů : osud skladatele. Vyd. první. Praha: Karolinum, 2002. 626 s. ISBN 80-246-0426-4.

NOUZA, Zdeněk. Miloslav Kabeláč: tvůrčí profil skladatele. Praha: Etnologický ústav Akademie věd České republiky, Kabinet hudební historie, 2010. ISBN 978-80-87112-37-3.

PILKA, Jiří. Viktor Kalabis. Praha: 2003.

PLAVEC, Josef. Národní umělec Otakar Jeremiáš. Praha: Státní nakladatelství krásné literatury a umění, 1964. Knižnice národních umělců československých (SNKLHU).

POLEDŇÁK, Ivan. Vášeň rozumu: skladatel Jan Klusák - člověk, osobnost, tvůrce. Olomouc: Univerzita Palackého v Olomouci, 2004. ISBN 80-244-0932-1.

PUDLÁK, Miroslav. Zbyněk Vostřák: idea a tvar v hudbě. Praha: H & H, 1998. ISBN 80-86022-24-2.

SMOLKA, Jaroslav. Česká hudba našeho století. Praha: Státní hudební vydavatelství, 1961. Hudba na každém kroku (SHV).

SMOLKA, Jaroslav. Ladislav Vycpálek. Tvůrčí vývoj. Praha: SNKLHU, 1960.

ŠŤASTNÝ, Jaroslav. Josef Berg a jeho snění. Vydání druhé. Brno: Janáčkova akademie múzických umění v Brně, 2018. 471 stran. ISBN 978-80-7460-140-8.

ŠTĚDROŇ, Miloš. Josef Berg: skladatel mezi hudbou, literaturou a divadlem. Brno: Masarykova Univerzita, 1992. ISBN 80-210-0543-2.

ŠTILEC, Jiří. Václav Dobiáš. Praha: Panton, 1985.

VÁLEK, Jiří. Jaroslav Řídký: život a odkaz českého skladatele a učitele. Praha: Panton, 1966. Hudební vědy.

VÁLEK, Jiří Miloš. Písně radosti a mládí: umělecký vývoj a dílo Radima Drejsla. Praha: Knižnice Hudebních rozhledů, 1956.

VIČAR, Jan. Václav Trojan. Praha: Panton, 1989. ISBN 80-7039-057-3.

VYSLOUŽIL, Jiří. Alois Hába: život a dílo. Praha: Panton, 1974.

Hodnoticí metody a kritéria

Zkouška se skládá ze dvou částí:

1)Písemný test z probraného učiva za oba semestry

2)Ústní zkouška z probraného učiva za oba semestry

Předpokládá se prostudování povinné literatury.

Minimální povinná docházka není stanovena.

Poznámka

není

Rozvrh na zimní semestr 2023/2024:

Rozvrh zatím není připraven

Rozvrh na letní semestr 2023/2024:

06:00–08:0008:00–10:0010:00–12:0012:00–14:0014:00–16:0016:00–18:0018:00–20:0020:00–22:0022:00–24:00
Po
Út
místnost 2057
Učebna 2057 (HAMU)

(Lichenštejnský palác)
HAVLÍK J.
10:20–11:50
(přednášková par. 1)
St
Čt

Datum Den Čas Vyučující Místo Poznámky Č. paralelky
Út 10:20–11:50 Jaromír HAVLÍK Učebna 2057 (HAMU)
Lichenštejnský palác
přednášková par. 1

Předmět je součástí následujících studijních plánů