Rozbor skladeb 4

Předmět není vypsán Nerozvrhuje se

Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky Semestr
108RS4 ZK 5 2T česky letní

Garant předmětu

Jméno vyučujícího (jména vyučujících)

Výsledky učení dané vzdělávací složky

Cílem předmětu je maximální vhled do hudebního textu v návaznosti na poznatky získané v prvním ročníku (Rozbor skladeb 1 - 108RS1 a Rozbor skladeb 2 - 108RS2). Porozumění hudební tkáni jak z hlediska vertikálního, tak horizontálního, jak z hlediska detailu, tak z hlediska celku. Vztah hudebního obsahu s užitou hudební stylizací. Propojení zhudebňovaného textu s užitým hudebním materiálem. U scénických děl vztah jevištní akce k užitému hudebnímu materiálu. Propojení s ostatními druhy umění, s filosofií.

Cílem studia je:

  1. rozšíření znalosti studentů z oboru harmonie, kontrapunktu, hudebních forem, instrumentace a struktury formou praktického rozboru
  2. poznání vybraných děl hudební literatury z analytického pohledu
  3. osvojení novodobých analytických postupů vhodných pro poznávání děl 20. a 21. století

Forma studia

Rozbor skladeb čtením v partituře (forma, harmonie, kontrapunkt, struktura, instrumentace a další charakteristické prvky ve skladbě), následný poslech skladeb z nahrávek s partiturou, srovnávací analýzy, psaní textů a vytváření grafických rozborů, diskuse nad předloženým rozborem.

Předpoklady a další požadavky

Předpokládá se znalost forem, harmonie a kontrapunktu na úrovni absolventů konzervatoře

Obsah kurzu

Na počátku semestru pedagog připraví studentům několik ukázkových rozborů, aby jim rozšířil získané znalosti z 1. semestru a podrobněji je zasvětil do problematiky předmětu.

Studenti ve druhé polovině semestru pracují na analýze jedné skladby 20. a 21. století, zadané s přihlédnutím k jejich individuálním preferencím a dispozicím. Nejméně jednou za semestr prezentují konečnou podobu své kompletní analýzy na semináři a vypracují písemnou verzi rozboru s přihlédnutím k připomínkám vzešlým z jejich prezentace na semináři.

Doporučená nebo povinná literatura

de Leeuw, Ton. Music of the twentieth century: a study of its elements and structure. Amsterdam : Amsterdam University Press , 2005.

DeLio, Thomas, Saunders Smith, Stuart. Twentieth-Century Music Scores. Englewood Cliffs,

NY: Prentice Hall, 1989.

Janeček, Karel. Tektonika. Praha : Supraphon, 1968.

Laitz, Steven G. The Complete Musician: An Integrated Approach to Tonal Theory, Analysis, and Listening. New York: Oxford University Press, 2008.

LaRue, Jan. Guidelines for style analysis : expanded second edition with models for style analysis.

Michigan : Harmonie Park Press, 2011.

Lester, Joel. Analytic approaches to twentieth-century music. New York: W.W. Norton, 1989.

Loudová, Ivana. Moderní notace a její interpretace, Praha : Nakladatelství AMU, 1998.

Nové cesty hudby I. Praha : SHV, 1964.

Nové cesty hudby II. Praha-Bratislava : Supraphon, 1970.

Orchestrace jako proces (kolektiv autorů – katedra skladby HAMU)

Parsch, Arnošt, Piňos, Alois, Šťastný, Jaroslav: Náhoda, princip, systém, řád. Brno: JAMU, 2005.

Simms, Bryan R. Music of the twentieth century : an anthology. Vydáno: New Jersey : Schirmer , 1986

Simms, Bryan R. Music of the twentieth century : style and structure. New Jersey : Schirmer , 1996

Tichý, Vladimír. Úvod do studia hudební kinetiky. Praha : HAMU, 1994.

Notové materiály a nahrávky analyzovaných skladeb.

Hodnoticí metody a kritéria

Kredity jsou uděleny na základě: aktivity na seminářích, vypracování a prezentace semestrální práce, která se odevzdává na konci každého semestru.

Ve druhém semestru navíc studenti vykonávají zkoušku, která spočívá v prověření znalostí získaných v průběhu semináře na konkrétních analýzách, osvojení analytických metod, harmonie a hudebních forem. Její součástí je odevzdání a obhájení písemně a graficky zpracovaného rozboru za druhý semestr.

Celkové hodnocení se skládá ze 60% z hodnocení aktivity na seminářích a ze 40% z vyhodnocení písemné seminární práce.

Poznámka

Nejsou.

Další informace

Pro tento předmět se rozvrh nepřipravuje

Předmět je součástí následujících studijních plánů