Didaktika/Vyučovatelská praxe hudební režie 2

Předmět není vypsán Nerozvrhuje se

Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky Semestr
171DPRE2 ZK 1 česky letní

Garant předmětu

Jméno vyučujícího (jména vyučujících)

Výsledky učení dané vzdělávací složky

Student dovede tvůrčím způsobem vytvořit přípravu a realizovat výuku v rozsahu stanoveném tematickými okruhy. Dokáže zaujmout žáky a inspirovat je k tvůrčí práci za použití vhodných učebních pomůcek. Dovede inovativně ovlivňovat tvůrčí interakci s žákem. Zná postupy, jak rozvinout sluchové schopnosti žáka a jeho zvukovou představivost, které uplatňuje při hudební režii.

Forma studia

seminář, praxe

Předpoklady a další požadavky

nejsou

Obsah kurzu

Cíl výuky:

Orientace v praktických metodách výuky zvukové tvorby – hudební režie. Zařazení inovativních postupů při komunikaci a interakci mezi žákem a pedagogem.

Tematické okruhy:

Vyučovací metody základních znalostí z akustiky, zvukové techniky a hudební elektroniky

Způsoby využití DAW, audio, MIDI, Plug-Ins

Metodika teoretické části výuky – historie a funkce hudební režie

Sluchová analýza a čtení notového zápisu při hudební režii – praktické postupy

Aplikace hudební režie při výuce – analýza interpretace ze zvukové nahrávky nebo při nahrávací praxi

Praktická část výuky – provedení hudební režie při nahrávání a střihu hudebního snímku

Doporučená nebo povinná literatura

Povinná literatura:

Článek z časopisu

MUSIL, Ondřej. Notační program Sibelius ve výuce. Aura musica. Časopis pro sborovou tvorbu, hudební teorii a pedagogiku, 2014, č.6, s. 38-41. ISSN 1805-4056.

MUSIL, Jaroslav. Multimédia v hudební výchově. Aura musica. Časopis pro sborovou tvorbu, hudební teorii a pedagogiku, 2014, č.6, s. 74-77. ISSN 1805-4056.

Doporučená literatura:

Knihy

BERTRAND, Yves. Soudobé teorie vzdělávání. Praha: Portál, 1998. ISBN 80-7178-216-5.

KYRIACOU, Chris. Klíčové dovednosti učitele. Praha: Portál, 2004. ISBN 80-7178-965-8.

MAŇÁK, Josef a Vlastimil ŠVEC. Výukové metody. 1. vyd. Brno: Paido, 2003, 219 s. ISBN 80-731-5039-5.

MAREŠ, Jiří. Styly učení žáků a studentů. Praha: Portál, 1998. ISBN 80-7178-246-7.

PASCH, Marvin. Od vzdělávacího programu k vyučovací hodině. 2. vyd. Praha: Portál, 2005. ISBN 80-7367-054-2.

ZORMANOVÁ, Lucie. Výukové metody v pedagogice. 1. vyd. Praha: Grada, 2012.

Web

Příklad ŠVP s EZHZT, ZUŠ Police nad Metují. Dostupné z: http://www.zuspolice.cz/ezhzt

Metodický portál inspirace a zkušenosti učitelů, EZHZT – Elektronické zpracování hudby a zvuková tvorba. Dostupné z: http://diskuze.rvp.cz/viewforum.php?f=781&sid=1bb4b1d01e0126b10a5baec4095e67a2

Hodnoticí metody a kritéria

Student získá atestaci na základě vypracování pedagogické přípravy a její prezentace na semináři.

Účast je povinná minimálně z 60 %. Dále musí absolvovat pedagogickou praxi v požadovaném rozsahu.

Poznámka

není

Další informace

Pro tento předmět se rozvrh nepřipravuje

Předmět je součástí následujících studijních plánů