Hudební akustika

Zapsat Zobrazit rozvrh

Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky Semestr
171HUAK ZK 2 2T česky zimní

Garant předmětu

Zdeněk OTČENÁŠEK

Jméno vyučujícího (jména vyučujících)

Zdeněk OTČENÁŠEK

Výsledky učení dané vzdělávací složky

Předmět přináší souhrn základních znalosti o zvuku a zvukovém signálu ve funkci nositele hudební informace, jeho typologii a morfologii zejména s ohledem na jeho zpracování a umělou generaci.

Forma studia

Interaktivní výuka.

Předpoklady a další požadavky

Předpokladem pro studium jsou základní znalosti ze středoškolské fyziky (pohyb hmotného bodu, tlak, časový průběh hodnot fyzikálních veličin) a obecné vědomosti o hudebních nástrojích.

Obsah kurzu

1Předmět hudební akustiky a její vztah ke zvukové tvorbě: Hudební zvuk, akustická kmitání, zvukový a hudební signál (přirozený, umělý, definice), přenos hudebního signálu (typy přenosu, jeho osa a vazby)

2Objektivní a subjektivní vlastnosti zvukového signálu. Analogová a digitální podoba signálu (vzorkování, kvantování, aliasing)

3Objektivní metody analogové a digitální analýzy zvukového signálu v časové a frekvenční doméně, informace o časových (porovnání period, histogram, autokorelace) a frekvenčních vlastnostech (spektrum)

4Analogová analýza (pásmové filtry, konstantní absolutní a relativní šířka pásma), digitální analýza (FFT, DFT, cepstrum, wavelet)

5Statické a dynamické pojetí signálu, definice tónu a hluku z hlediska psychoakustických vlastností, omezení při použití statických popisných charakteristik, tranzientní a dokmitávací pochody, zakmitaný stav

6Trojrozměrné zobrazení signálu (základní typologie hudebních signálů): Rovina dynamická (časová obálka, perkusní neperkusní signály), melodická (frekvence, okamžitá frekvence, souzvuk, vibrato), harmonická (harmonicita, alikvótní tóny, neharmonické složky)

7Vazba trojrozměrného zobrazení na časová okna při analýze (váhování, průměrování spekter), rozdíly pásmové, FFT a wavelet analýzy

8Typologie signálů v návaznosti na sluchové vjemy: Periodický signál a jeho frekvenční spektrum, modulované a kvaziperiodické signály, dynamické fluktuace, tremolo, nahodilé, tranzientní a kontinuální signály

9Vztahy mezi časovou a frekvenční doménou signálu a sluchovými vjemy. Způsoby jejich zjišťování. Podmínky subjektivní existence zvukového signálu, prahy vnímání zvuku. Subjektivní vnímání.

10Sovislost vlastností signálů s psychoakustickými jevy maskování, záznějů, kombinačních tónů a kritických šířek pásma

11Spektrální podstata dimenzí barvy zvuku, výsledky psychoakustických experimentů, ovlivnění barvy dalšími psychoakustickými dimenzemi

12Časově závislá spektra a jejich objektivní a subjektivní interpretace; Syntéza zvukového signálu: definice a filozofie

  1. Psychoakustika: Interakce člověk - zvuk, psychoakustické experimenty, základní psychoakustické dimenze barvy zvuku
  2. Psychoakustické jevy: maskování, zázněje, kombinační tóny, kritická šířka pásma

Doporučená nebo povinná literatura

Syrový, V. (2003), Hudební akustika, AMU Praha

Hodnoticí metody a kritéria

Absolvování ústní zkoušky.

Poznámka

Výuka v zimním semestru r. 2020 probíhá distančně, každé pondělí od 12:20 - 13:50

první lekce dne 12.10.

Distanční výuka probíhá v danou hodinu po přihlášení web prohlížečem na adresu:

https://meet.vpsfree.cz/vyukaMARCHAMU

při přihlášení povolit mikrofon, abych měl odezvu, že spojení je vpořádku (kameru možno nepovolit)

nemáte-li mikrofon, pak v menu „tři tečky“ vpravo dole v „nastavení“ v „profil“ zadejte alespoň své jméno (pro ostatní je jméno dobrovolné)

V případě výpadku spojení uzavřete prohlížeč a celý postup zopakujete.

Rozvrh na zimní semestr 2020/2021:

06:00–08:0008:00–10:0010:00–12:0012:00–14:0014:00–16:0016:00–18:0018:00–20:0020:00–22:0022:00–24:00
Po
místnost 2056
Učebna Zvukové studio

(Lichenštejnský palác)
OTČENÁŠEK Z.
12:20–13:50
(přednášková par. 1)
Út
St
Čt

Datum Den Čas Vyučující Místo Poznámky Č. paralelky
Po 12:20–13:50 Zdeněk OTČENÁŠEK Učebna Zvukové studio
Lichenštejnský palác
přednášková par. 1

Rozvrh na letní semestr 2020/2021:

Rozvrh zatím není připraven

Předmět je součástí následujících studijních plánů