Komorní hra 7

Předmět není vypsán Nerozvrhuje se

Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky Semestr
198KH7 zápočet 4 2 hodiny CVIČENÍ týdně (45 minut), 82 až 102 hodin domácí příprava anglicky, česky zimní

Garant předmětu

Jméno vyučujícího (jména vyučujících)

Obsah

Cíl výuky:

V rámci předmětu Komorní hra 7 studenti vytvářejí komorní seskupení různého složení nebo pokračují ve hře v souborech vytvořených v předchozím průběhu studia s preferencí klavírního tria, smyčcového kvarteta, dechového kvinteta či žesťového souboru, možné jsou však i další kombinace nástrojů. Cílem předmětu je kvalitní nastudování komorní skladby s vysokou uměleckou úrovní a výrazovou vyzrálostí. Pozornost je soustředěna na rozvíjení společného hudebního, artikulačního a rytmického cítění, intonace, souhry, vzájemné komunikace, vyváženého zvuku souboru a vytváření společného hudebního pojetí skladby.

Tematické okruhy:

Prostřednictvím nastudování vybraného repertoáru jsou upevňovány tyto dovednosti studentů:

  1. Jednotný umělecký projev při interpretaci díla
  2. Typy komunikace při hře v komorním souboru
  3. Strukturování zkoušek komorního souboru
  4. Principy veřejné prezentace uměleckého výkonu v pozici komorního hráče
  5. Efektivní strategie vedení zkoušek komorního souboru

Výsledky učení

Student realizuje hudbu na vysoké profesionální úrovni (technicky a interpretačně suverénní projev), vyjadřuje vlastní umělecké koncepty na úrovni rozvinuté hudební osobnosti.

Rozvíjí, prezentuje a realizuje umělecké programy, které jsou koherentní a vhodné pro různé kontexty.

Má schopnost naslouchat, spolupracovat, konstruktivně vyjadřovat názory a upřednostňuje společný zájem před prosazením vlastního názoru.

Ovládá na vysoké úrovni vhodné prezentační a komunikační dovednosti ve všech aspektech své praxe a činnosti.

Předpoklady a další požadavky

nejsou

Literatura

Studenti pokračují v seznamování s dalšími komorními díly vídeňských klasiků (J. Haydn, W. A. Mozart, L. van Beethoven), českých autorů (B. Smetana, A. Dvořák, L. Janáček, B. Martinů), autorů světového významu (J. Brahms, M. Ravel, D. Šostakovič, P. Hindemith aj.), výrazných představitelů hudebního baroka (J. S. Bach, G. F. Händel, G. P. Telemann) a se soudobou tvorbou vždy v závislosti na individuálním složení ansámblu a na dostupnosti úprav skladeb těchto autorů např. pro žesťové soubory.

Při volbě repertoáru se předpokládá individuální kreativní iniciativa studenta. Vzhledem k různorodosti sestavených komorních souborů jsou možnosti výběru skladeb k nastudování značné. Proto následující výčet je pouze příklad možností literatury pro hlavní typy komorních souborů:

Klavírní trio:

SMETANA, Bedřich. Trio g-moll op.15

Bärenreiter, ISMN 9790260102910

Smyčcové kvarteto:

DVOŘÁK, Antonín. Smyčcový kvartet č. 12 F-dur op. 96

Bärenreiter, ISMN 9790260103023

Dechové kvinteto:

LIGETI, György. Sechs Bagatellen

Schott 1973

Pro žesťový soubor:

ARNOLD, Malcolm. Brass Quintet No. 2 op.132

Faber Music, Cat. No: 0571564038

Doporučená literatura:

KRATOCHVÍL, Jiří. Dějiny a literatura dechových nástrojů. 2. přeprac. vyd. Praha: Akademie múzických umění v Praze, 2001. 193 s. ISBN 80-85883-74-0.

NOVOTNÝ, Břetislav. Jak hrát čistě na housle. Praha: Vydavatelství AMU, 2019. ISBN 978-80-7331-523-8.

Hodnoticí metody a kritéria

Zápočet je udělen na základě aktivní účasti na odborných cvičeních, nastudování a prezentování komorní skladby (duo s jiným nástrojem, než je klavír nebo více interpretů) a účasti na zjišťovací zkoušce. Povinná docházka – minimálně 80 %.

Poznámka

není

Další informace

Pro tento předmět se rozvrh nepřipravuje

Předmět je součástí následujících studijních plánů