Komorní hra 9

Zobrazit rozvrh

Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky Semestr
198KH9 zápočet 4 2 hodiny CVIČENÍ týdně (45 minut), 82 až 102 hodin domácí příprava anglicky, česky zimní

Garant předmětu

Štěpán KOUTNÍK

Jméno vyučujícího (jména vyučujících)

Jan BARTOŠ, Václav BERNÁŠEK, Kvitoslava BILINSKÁ, Petra BLAŽKOVÁ ŽĎÁRSKÁ, Ana BRATELJEVIČ, Leoš ČEPICKÝ, Pavel ČERNÝ, Mikael ERICSSON, Ivo KAHÁNEK, Martin KASÍK, Ivan KLÁNSKÝ, Lukáš KLÁNSKÝ, Monika KNOBLOCHOVÁ, Pablo Alejandro KORNFELD, Štěpán KOUTNÍK, Boris KRAJNÝ, Pavel KUDELÁSEK, František MALÝ, Bohuslav MATOUŠEK, Giedre MRÁZKOVÁ, Ozren MUTAK, Jiří NOVOTNÝ, Jiří PANOCHA, Jindřich PAZDERA, Miroslav PETRÁŠ, Štěpán RAK, Petr SAIDL, Tomáš STRAŠIL, Pavel SVOBODA, Ivan ŠTRAUS, Jaroslav TŮMA, Karel UNTERMŰLLER, Helena WEISER, Milan ZELENKA, Radomír ŽALUD

Obsah

Cíl výuky:

V rámci předmětu Komorní hra 9 studenti vytvářejí komorní seskupení různého složení nebo pokračují ve hře v souborech vytvořených v předchozím průběhu studia s preferencí klavírního tria, smyčcového kvarteta, dechového kvinteta či žesťového souboru, možné jsou však i další kombinace nástrojů. Cílem předmětu je kvalitní nastudování komorní skladby s vysokou uměleckou úrovní a výrazovou vyzrálostí. Pozornost je soustředěna na rozvíjení společného hudebního, artikulačního a rytmického cítění, intonace, souhry, vzájemné komunikace, vyváženého zvuku souboru a vytváření společného hudebního pojetí skladby.

Tematické okruhy:

Prostřednictvím nastudování vybraného repertoáru jsou upevňovány tyto dovednosti studentů:

  1. Jednotný umělecký projev při interpretaci díla
  2. Typy komunikace při hře v komorním souboru
  3. Strukturování zkoušek komorního souboru
  4. Principy veřejné prezentace uměleckého výkonu v pozici komorního hráče
  5. Efektivní strategie vedení zkoušek komorního souboru
  6. Kritická sluchová analýza dosažitelných nahrávek studované skladby v podání jiných interpretů

Výsledky učení

Student realizuje hudbu na vysoké profesionální úrovni (technicky a interpretačně suverénní projev), vyjadřuje vlastní umělecké koncepty na úrovni rozvinuté hudební osobnosti.

Rozvíjí, prezentuje a realizuje umělecké programy, které jsou koherentní a vhodné pro různé kontexty.

Má schopnost naslouchat, spolupracovat, konstruktivně vyjadřovat názory a upřednostňuje společný zájem před prosazením vlastního názoru.

Ovládá na vysoké úrovni vhodné prezentační a komunikační dovednosti ve všech aspektech své praxe a činnosti.

Veřejně prezentuje vysoce kvalitní umělecký výkon v roli komorního hráče.

Předpoklady a další požadavky

nejsou

Literatura

Studenti pokračují v seznamování s dalšími komorními díly vídeňských klasiků (J. Haydn, W. A. Mozart, L. van Beethoven), českých autorů (B. Smetana, A. Dvořák, L. Janáček, B. Martinů, V. Novák, V. Sommer), autorů světového významu (F. Schubert, J. Brahms, M. Ravel, B. Bartók, D. Šostakovič aj.), výrazných představitelů hudebního baroka (J. S. Bach, G. F. Händel, G. P. Telemann) a se soudobou tvorbou vždy v závislosti na individuálním složení ansámblu a na dostupnosti úprav skladeb těchto autorů např. pro žesťové soubory. Pozornost je věnována také požadovanému repertoáru pro různé interpretační soutěže v komorní hře na národní i mezinárodní úrovni.

Při volbě repertoáru se předpokládá individuální kreativní iniciativa studenta. Vzhledem k různorodosti sestavených komorních souborů jsou možnosti výběru skladeb k nastudování značné. Proto následující výčet je pouze příklad možností literatury pro hlavní typy komorních souborů:

Klavírní trio:

DVOŘÁK, Antonín. Dumky op. 90

Bärenreiter, ISMN 9790260107151

Smyčcové kvarteto:

SMETANA, Bedřich. Smyčcový kvartet č. 1 e-moll

Bärenreiter, ISMN 9790260102842

Dechové kvinteto:

FOERSTER, Josef Bohuslav. Kvintet op. 95. Praha: Hudební matice, 1925.

Pro žestě:

LUKÁŠ, Zdeněk. Partita alla Fanfare op. 271

Musikverlag Rundel 1996, Nr. 5229

Doporučená literatura:

KRATOCHVÍL, Jiří. Dějiny a literatura dechových nástrojů. 2. přeprac. vyd. Praha: Akademie múzických umění v Praze, 2001. 193 s. ISBN 80-85883-74-0.

KERMAN, Joseph. The Beethoven quartets. W. W. Norton, 1979.

Hodnoticí metody a kritéria

Zápočet je udělen na základě aktivní účasti na odborných cvičeních, nastudování a prezentování komorní skladby a účasti na zjišťovací zkoušce. Povinná docházka – minimálně 80 %.

Poznámka

není

Rozvrh na zimní semestr 2023/2024:

Rozvrh zatím není připraven

Rozvrh na letní semestr 2023/2024:

Rozvrh zatím není připraven

Předmět je součástí následujících studijních plánů