Divadlo v historii české kultury 1

Zobrazit rozvrh

Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky Semestr
201DVC1 zkouška 2 2 hodiny výuky týdně (45 minut), 32 až 42 hodin domácí příprava česky zimní

Garant předmětu

Zuzana SÍLOVÁ

Jméno vyučujícího (jména vyučujících)

Pavel BÁR, Zuzana SÍLOVÁ, Milan ŠOTEK

Obsah

Jednotlivá témata cyklu jsou volena z hlediska (naléhavých) potřeb katedry činoherního divadla (a tedy i české činohry a herectví jako takových), ale i ukotvují cyklus z hlediska soustavně rozvíjené koncepce. Tato koncepce i konkrétní témata jsou podloženy dlouholetým výzkumem konaným zúčastněnými pedagogy v Ústavu teorie scénické tvorby; zatímní výsledky tohoto výzkumu jsou obsaženy v publikovaných výstupech (viz Doporučená literatura).

Přehled témat přednášek v ZS 2021/2022:

  1. Divadlo v procesu formování moderního českého národa
  2. Obrozenecké divadlo mezi mimem a dramatem
  3. V. K. Klicpera mezi osvětou a komediantstvím
  4. J. K. Tyl a české divadlo mezi biedermeierem a nepovedenou revolucí
  5. Prozatímní divadlo a česká činohra ve stínu české opery
  6. Dva typy ženského herectví: Eliška Pešková a Otýlie Sklenářová-Malá
  7. Klicperovi dědicové (Od Šamberka ke Smočkovi)
  8. Mužské herectví od komediantství a deklamace k charakteru
  9. Národní divadlo mezi reprezentací a realitou
  10. Kvapil a české divadlo mezi tradicí a modernismem

Výsledky učení

Cílem předmětu je taková obeznámenost posluchačů a posluchaček s úlohou a vývojem divadla v moderní české kultuře, která jim umožní vytvořit si představu o tom, jak učinit potenciální vlastní příběh součástí příběhu českého divadla; jinak řečeno, má – v perspektivě jejich budoucích profesionálních aktivit – pomoci učinit příběh divadla coby součásti české moderní kultury jejich vlastním příběhem.

Předpoklady a další požadavky

Úspěšné absolvování 1. ročníku studia.

Literatura

Povinná literatura

Císař, J. Přehled dějin českého divadla, Praha 2006, 2009

Jindřich Vodák k historii českého divadla (antologie studijních textů), Praha 2017

Jak rozumět českému dramatu 19. století (antologie studijních textů), Praha 2019

Hry:

V. K. Klicpera (výběr 2 ze 4): Veselohra na mostě, Rohovín čtverrohý, Hadrián z Římsů, Divotvorný klobouk;

J. K. Tyl: Krvavé křtiny, (+výběr jedné z následujících tří:) Strakonický dudák, Tvrdohlavá žena, Paličova dcera;

Jaroslav Vrchlický: Noc na Karlštejně, Trilogie o Hippodamii;

Julius Zeyer: Radúz a Mahulena;

Ladislav Stroupežnický: Naši furianti;

Gabriela Preissová: Gazdina roba nebo Její pastorkyňa;

Bratři Mrštíkové: Maryša;

Alois Jirásek (výběr 2 ze 4): Vojnarka, Otec, Jan Hus, Lucerna

+ případně podle vlastního zájmu další hry zmiňované při přednáškách.

Literatura doporučená k jednotlivým tématům:

Témata 1, 2, 5: Vostrý, J. / Sílová, Z. České drama a český hrdina, Praha 2017 (vybrané kapitoly)

2, 6, 9: Sílová, Z. Komedianti na české scéně, Praha 2013 (vybrané kapitoly)

3:Šotek, M. Komedie podle V. K. Klicpery, Praha 2018

4: sb. Josef Kajetán Tyl 1808–1856–2006–2008, Praha 2007

4: Chválová, L. Žena v divadle Josefa Kajetána Tyla, Praha 2012

5–11: Fischer, O. „Činohra v pražských divadlech: Prozatímním, Národním, Městském“, in Československá vlastivěda, VIII. sv. (Umění), Praha 1935: 357–384 (kap. „Prozatímní divadlo, 1862–1883); 385–421 (Národní divadlo za Šuberta, 1883–1900)

6:Pešková, E. „Zápisky české herečky“, 1886, Disk 26 (prosinec 2008): 171–182 https://edicedisk.amu.cz/wp-content/uploads/2017/12/Disk_26.pdf; Disk 27 (březen 2009): 160–170 https://edicedisk.amu.cz/wp-content/uploads/2017/12/Disk_27.pdf

6: Chválová, L. „Otýlie Sklenářová-Malá: cesta na jeviště“, Disk 35 (březen 2011): 66–80 https://edicedisk.amu.cz/wp-content/uploads/2017/12/Disk_35.pdf

11: Kvapil, J. O čem vím, různá vydání (kapitoly podle vlastního výběru)

+ další literatura zadávaná k jednotlivým přednáškám.

Encyklopedie:

Starší divadlo v českých zemích do konce 18. století (Osobnosti a díla), Praha 2007; Česká činohra 19. a začátku 20. století (Osobnosti), Praha 2015; Česká divadla, Praha 2000; Národní divadlo a jeho předchůdci, Praha 1988; Česká divadelní encyklopedie na stránkách Institutu umění / Divadelního ústavu, on-line: http://encyklopedie.idu.cz/index.php/Hlavn%C3%AD_strana

Archiv časopisu Disk: www.edicedisk.amu.cz

Hodnoticí metody a kritéria

Ústní zkouška na základě předložené písemné seminární práce na zadané téma.

Předpokládá se znalost her a literatury.

Poznámka

Zvolený pedagogický přístup je umožněn pojetím dějin českého divadla jako zápasu tendencí, jejichž podoba se v kontextu společenského a kulturního vývoje mění, ale které se podle moudrého výroku velkého českého historika umění Maxe Dvořáka nikdy úplně neztrácí: „Vše, co umění stvořilo v historicky přehlédnutelných a mezi sebou souvisejících kulturních periodách, se nikdy neztratilo, nýbrž náleželo imanentně k obsahu celého potomního vývoje, přitom ale vždy znovu dostávalo nový význam. To platí jak o jednotlivých motivech, tak také o všeobecných směrech a řešeních.“ To je ostatně dáno už samou povahou kultury, jejíž je divadlo mnohaúrovňovou součástí. Funguje v ní totiž nejenom jako umění, ale i jako státem podporovaná instituce a v případě převážně zábavného zaměření i jako předmět podnikání; ve své vnitřní struktuře je pak také (a z jistého hlediska hlavně) obrazem i stimulem odpovídajícího společenského i individuálního (sebe)scénování. Z tohoto hlediska představuje svérázné a důležité médium, propojené zejména prostřednictvím herectví s dalšími médii vytvářejícími scénickou kulturu jako zásadně významnou oblast i rovinu fungování současné společnosti.

Další informace

Předmět je součástí nabídky volitelných předmětů fakulty

Rozvrh na zimní semestr 2022/2023:

06:00–08:0008:00–10:0010:00–12:0012:00–14:0014:00–16:0016:00–18:0018:00–20:0020:00–22:0022:00–24:00
Po
Út
St
Čt

místnost S221
Velký taneční sál

(Karlova 26, Praha 1)

11:30–13:00
(paralelka 1)
Datum Den Čas Vyučující Místo Poznámky Č. paralelky
11:30–13:00 Velký taneční sál
Karlova 26, Praha 1
paralelka 1

Rozvrh na letní semestr 2022/2023:

Rozvrh zatím není připraven

Předmět je součástí následujících studijních plánů