Inscenační a umělecko-pedagogické projekty nad rámec praxe

Předmět není vypsán Nerozvrhuje se

Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky Semestr
205IUP Z 1 22S česky zimní i letní

Garant předmětu

Jméno vyučujícího (jména vyučujících)

Výsledky učení dané vzdělávací složky

Student je schopen vytvořit, realizovat a reflektovat rozsáhlý umělecko-edukační úzce propojený s praxí.

Forma studia

Kontaktní výuka, práce na samostatných projektech.

Předpoklady a další požadavky

Nejsou.

Obsah kurzu

Studenti oboru dramatická výchova se podílejí na mnoha projektech v různých kontextech praxe, které převyšují požadavky praxe dané studijním plánem. Tento kurz vychází vstříc této jejich aktivitě a dává možnost přihlásit takovýto projekt konkrétnímu pedagogovi katedry k supervizi a hodnocení.

Doporučená nebo povinná literatura

časopis Tvořivá dramatika

Machková, E (ed.).: Projekty dramatické výchovy pro středoškoláky. Praha: Portál, 2012.

Machková, E. (ed.): Projekty dramatické výchovy pro mladší školní věk. Praha: Portál, 2013.

Hodnoticí metody a kritéria

Tvorba programu, jeho realizace a písemná reflexe.

Další informace

Předmět lze absolvovat opakovaně

Pro tento předmět se rozvrh nepřipravuje

Předmět je součástí následujících studijních plánů