Tisk studijního plánu

Studijní plán Dramatická výchova dvouleté kombinované magisterské

Typ studia: Navazující magisterské kombinované
Studijní plán: celkový | 1. ročník | 2. ročník | zjednodušený
Kód Název předmětu 1. ročník 2. ročník kredity
ZS LS ZS LS
Povinné předměty hlavní
205KAUP* Autorský umělecko-pedagogický projekt
Z-3-6SS+20P
ZK-6-10SS+30P
9
205KMYS2 Myšlení o divadle 2
ZK-3-5PS+5SS
3
205KODK Oborová didaktika v kontextu současného pedagogického myšlení
ZK-2-4S+4P
2
205KSDP* Skupinový divadelní projekt
ZK-4-25DS
ZK-4-25DS
8
205KTDV* Teorie a historie dramatické výchovy a dětského divadla
Z-2-4P+4S
ZK-3-5P+5S
5
Minimální počet kreditů 27
Povinné předměty s možností opakovaného zapsání
205KAOP Aktuální otázky pedagogiky a didaktiky
ZK-2-10PS
2
702DAOU* Anglický jazyk pro odborné účely
ZK-3-2ST
ZK-3-2ST
6
205KAPDP Autorské psaní a dramaturgické praktikum
Z-2-10SS
2
205KDSP* Děti se speciálními vzdělávacími potřebami a dramatická výchova
Z-1-5PS+5SS
Z-2-5PS+5SS
3
205KDIS* Diplomový seminář
Z-2-8SS
Z-3-8SS
5
205KDLE Divadelní lektorství
Z-2-10SS
2
205KTED Divadlo a výchova
Z-2-8SS
2
205KDDD Divadlo pro děti a dětský divák
ZK-2-10SS
2
205KDVV Divadlo ve výchovné a vzdělávací praxi
Z-2-5PS+5SS
2
205KDSS Dramatická výchova se specifickými skupinami
Z-1-8PS
1
205KDVM Dramatická výchova v mezinárodním kontextu
ZK-2-8PS
2
205KIPS Inscenační práce se zvolenou skupinou
Z-4-5SS+60P
Z-4-5SS+60P
4
205KKST Klinická stáž
Z-3-30SS+20P
3
205KKDP* Konzultace ke tvorbě diplomové práce
Z-2-4SS
Z-3-4SS
5
205KLKD* Literatura v kontextu dramatické výchovy
Z-2-5PS+5SS
ZK-3-5PS+5SS
5
205KMVU* Metodologie výzkumu v umění
Z-2-4PS+4SS
Z-3-4SS
5
205KMYS1 Myšlení o divadle 1
Z-2-5PS+5SS
2
205KODP* Oborová didaktika – příklady dobré praxe
Z-2-15SS
ZK-3-15SS
5
205KPUT Přehlídka umělecké tvořivosti v oblasti divadla
Z-2-30P
Z-2-30P
2
205KPADD Psychologické aspekty současného dětství a dospívání
Z-2-4PS+4SS
2
205KPST Psychologické otázky tvořivosti a umění
Z-1-8PS
1
205KPSD Psychosomatická dílna
Z-1-20DS
1
205KSSCH Sémiotika a scénologie chování
Z-2-4PS+4SS
2
205KURE Úvod do režie
Z-2-5PS+5SS
2
205KVNE Vývojová neuropsychobiologie
Z-1-8PS
1
Minimální počet kreditů 69
Povinně volitelné předměty
205PVNK-2020 Povinně volitelné předměty V této skupině musíte získat alespoň 18 kreditů
18
Minimální počet kreditů 18
Volitelné předměty
205DVMK4-2016 Volitelné předměty oborové
0
Minimální počet kreditů 0
Počet předepsaných kreditů celkem 114
Počet kreditů, které musíte získat z volitelných předmětů 6
Celkový počet kreditů 120

Dále si můžete zapisovat volitelné předměty z:
Nabídky volitelných předmětů fakulty
Celoškolní nabídky volitelných předmětů

I v průběhu semestru si můžete navíc zapisovat předměty z:
Nabídky mimořádných předmětů a modulů

Předměty profilujícího základu

Předmět Typ U státní závěrečné zkoušky bude ověřován
Skupinový divadelní projekt 1 (205KSDP1) PZ Absolventským výkonem
Skupinový divadelní projekt 2 (205KSDP2) PZ Absolventským výkonem
Autorský umělecko-pedagogický projekt 1 (205KAUP1) PZ Absolventským výkonem
Autorský umělecko-pedagogický projekt 2 (205KAUP2) PZ Absolventským výkonem
Diplomový seminář 1 (205KDIS1) ZT Diplomovou prací
Diplomový seminář 2 (205KDIS2) ZT Diplomovou prací
Klinická stáž (205KKST) PZ Absolventským výkonem
Literatura v kontextu dramatické výchovy 1 (205KLKD1) ZT Absolventským výkonem
Metodologie výzkumu v umění 1 (205KMVU1) PZ Diplomovou prací
Divadlo ve výchovné a vzdělávací praxi (205KDVV) ZT Absolventským výkonem
Úvod do režie (205KURE) PZ Absolventským výkonem
Literatura v kontextu dramatické výchovy 2 (205KLKD2) ZT Absolventským výkonem
Metodologie výzkumu v umění 2 (205KMVU2) PZ Diplomovou prací
Oborová didaktika – příklady dobré praxe 1 (205KODP1) PZ Absolventským výkonem
Oborová didaktika – příklady dobré praxe 2 (205KODP2) PZ Absolventským výkonem
Inscenační práce se zvolenou skupinou (205KIPS) PZ Absolventským výkonem
Aktuální otázky pedagogiky a didaktiky (205KAOP) ZT Teorie a historie dramatické výchovy, pedagogika a psychologie (S205NTHDVPP)
Divadlo ve výchovné a vzdělávací praxi (205KDVV) ZT
Dramatická výchova v mezinárodním kontextu (205KDVM) ZT
Inscenační práce se zvolenou skupinou (205KIPS) PZ
Literatura v kontextu dramatické výchovy 1 (205KLKD1) ZT
Literatura v kontextu dramatické výchovy 2 (205KLKD2) ZT
Oborová didaktika – příklady dobré praxe 1 (205KODP1) PZ
Oborová didaktika – příklady dobré praxe 2 (205KODP2) PZ
Oborová didaktika v kontextu současného pedagogického myšlení (205KODK) ZT
Psychologické aspekty současného dětství a dospívání (205KPADD) ZT
Psychologické otázky tvořivosti a umění (205KPST) ZT
Teorie a historie dramatické výchovy a dětského divadla 1 (205KTDV1) ZT
Teorie a historie dramatické výchovy a dětského divadla 2 (205KTDV2) ZT
Autorský umělecko-pedagogický projekt 1 (205KAUP1) PZ Didaktika dramatické výchovy (S205NDDV)
Autorský umělecko-pedagogický projekt 2 (205KAUP2) PZ
Inscenační práce se zvolenou skupinou (205KIPS) PZ
Oborová didaktika – příklady dobré praxe 1 (205KODP1) PZ
Oborová didaktika – příklady dobré praxe 2 (205KODP2) PZ
Oborová didaktika v kontextu současného pedagogického myšlení (205KODK) ZT
Divadlo pro děti a dětský divák (205KDDD) ZT Teorie a historie divadla a dramatu (S205NTHDD)
Divadlo ve výchovné a vzdělávací praxi (205KDVV) ZT
Inscenační práce se zvolenou skupinou (205KIPS) PZ
Literatura v kontextu dramatické výchovy 1 (205KLKD1) ZT
Literatura v kontextu dramatické výchovy 2 (205KLKD2) ZT
Myšlení o divadle 1 (205KMYS1) PZ
Myšlení o divadle 2 (205KMYS2) PZ
Teorie a historie dramatické výchovy a dětského divadla 1 (205KTDV1) ZT
Teorie a historie dramatické výchovy a dětského divadla 2 (205KTDV2) ZT
Úvod do režie (205KURE) PZ