Anglický jazyk pro odborné účely 4

Předmět není vypsán Nerozvrhuje se

Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky Semestr
702DAOU4 ZK 3 2T česky letní

Garant předmětu

Jméno vyučujícího (jména vyučujících)

Výsledky učení dané vzdělávací složky

Cílem předmětu je upevnění a rozvinutí jazykových kompetencí (receptivních i produktivních) na základě osvojení odborné slovní zásoby, četby a porozumění textů s divadelní a choreografické tématikou. Po absolvování předmětu by studenti měli být schopni:

•prokázat schopnost globálního i detailního porozumění autentického odborného textu, vztahujícího se k různým odvětvím divadelní a choreografické tvorby a produkce a porozumět v nich se vyskytující slovní zásobě,

•vést o myšlenkách vyjádřených v autentických textech odborně zaměřenou diskusi a obhájit své stanovisko,

•porozumět ústnímu projevu na odborné téma přednášenému normálním tempem (např. přednáška, prezentace),

•aktivně komunikovat za použití gramatických struktur a jevů v rozsahu daném předmětem.

Předmět je na úrovni B2 dle SERR.

Forma studia

Seminární výuka – četba textů; diskuze, poslech; nácvik slovní zásoby a gramatiky

Způsob studia / studijní zátěž

Účast na seminářích: 26h

Příprava na semináře: 26h

Příprava průběžného písemného úkolu: 3h

Příprava na závěrečný test: 13h

Příprava prezentace: 10h

Celkem: 78h = 3 ECTS (1 ECTS = 26 hodin studijní zátěže)

Předpoklady a další požadavky

Předpokladem pro práci v předmětu je absolvování předmětu 702DAOU3, nebo úroveň B1+/ B2- dle SERR.

Obsah kurzu

Week 1: Community Theatre, Real conditions (conditionals 0, 1) + Future time clauses

Week 2: Anne Bogart on Embarrassment I, Unreal conditions (conditionals 2, 3) + Mixed conditionals

Week 3: Anne Bogart on Embarrassment II, Wish sentences

Week 4: Bread and Puppet, Expressing future + Future perfect tense

Week 5: Objective Theatre, Articles 1

Week 6: Absurd Theatre, Articles 2

Week 7: Writing a Professional Email, Relative pronouns and relative clauses

Week 8: Alvin Ailey, Adjectives

Week 9: Sexism in Dance, Adverbs

Week 10: Grotowski, Reported speech 1

Week 11: Theatre for Young Audiences, Reported speech 2

Week 12: Theatre and Migration, Linking words

Week 13: Female Directors, Participle clauses 1

Week 14: Presentation Skills, Participle clauses 2

Detailnější sylabus - viz paralelkové kurzy v Moodlu, popř.: https://www.damu.cz/cs/studium/jazykova-vyuka (Sekce Povinná jazyková výuka)

Doporučená nebo povinná literatura

Online studijní opora ve formě e-learningového kurzu předmětu na platformě Moodle AMU:

DAOU4, par. 1+5:https://moodle.amu.cz/course/view.php?id=720

DAOU4, par. 2: https://moodle.amu.cz/course/view.php?id=721

DAOU4, par. 3: https://moodle.amu.cz/course/view.php?id=722

DAOU4, par. 4: https://moodle.amu.cz/course/view.php?id=723

Hodnoticí metody a kritéria

Požadavky pro úspěšné ukončení předmětu (LS 2021):

  1. docházka (min. 60% = max. 6 povolených absencí) + průběžná aktivita v hodinách
  2. písemný úkol (termín odevzdání určuje vyučující, viz kurz v Moodlu) 20% (platí i pro studenty, kteří mají prominutou docházku (paralelka 99))
  3. vocabulary journal (termín odevzdání určuje vyučující) 30% (platí i pro studenty, kteří mají prominutou docházku (paralelka 99))
  4. příspěvek do diskuzního fóra v Moodlu 10% (platí i pro studenty, kteří mají prominutou docházku (paralelka 99))
  5. závěrečná zkouška formou prezentace (online v MS Teams; další informace viz https://moodle.amu.cz/course/view.php?id=708#section-16) 40%

POZOR: V LS 2020-21 proběhne výuka předmětu online (Moodle + MS Teams).

Hodnotící škála:

•A = 100-90% (výborný výkon převyšující daná kritéria)

•B = 89-80% (nadprůměrný výkon s minimem chyb)

•C = 79-73% (průměrný výkon s přijatelným počtem chyb)

•D = 72-66% (přijatelný výkon s větším počtem chyb)

•E = 65-60% (výkon vykazující minimální naplnění kritérií)

•F = 59% a méně (nepřijatelný výkon)

Student je povinen vykonat zkoušku, resp. vypracovat písemnou práci, osobně, poctivě a za dodržení stanovených pravidel. Poruší-li student pravidla zkoušky, je hodnocen stupněm „F“ nebo „nezapočteno“, a případně může být jeho jednání považováno za plagiátorství.

Plagiátorství je závažný přestupek proti etickým standardům vysokoškolského studia (viz Etický kodex AMU). Podrobněji se o tom, co je považováno za plagiátorství, můžete poučit zde: https://www.amu.cz/cs/studium/bakalarske-diplomove-a-disertacni-prace-vskp/tvorba-a-odevzdani-vskp/etika-psani-odborneho-textu-a-jak-citovat/

Poznámka

Studenti s paralelkou č. 99:

Kontaktní osoba a zkoušející:

Par. 199: PhDr. Párová

Par. 299 a 399: Dr. Bohuslavová

Par. 499 a 599: Mgr. Bartůňková

Další informace

Pro tento předmět se rozvrh nepřipravuje

Předmět je součástí následujících studijních plánů