Anglický jazyk pro odborné účely 3

Předmět není vypsán Zobrazit rozvrh

Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky Semestr
702DAOU3 ZK 3 2T česky zimní

Garant předmětu

Klára BICANOVÁ

Jméno vyučujícího (jména vyučujících)

Hana BARTŮŇKOVÁ, Ludmila BOHUSLAVOVÁ, Štěpánka PÁROVÁ, Halka VOLKMANOVÁ

Výsledky učení dané vzdělávací složky

Cílem předmětu je upevnění a rozvinutí jazykových kompetencí (receptivních i produktivních) na základě osvojení odborné slovní zásoby, četby a porozumění textů s divadelní tématikou. Po absolvování předmětu by studenti měli být schopni:

•prokázat schopnost globálního i detailního porozumění autentického odborného textu, vztahujícího se k různým odvětvím divadelní tvorby a porozumět v nich se vyskytující slovní zásobě,

•vést o myšlenkách vyjádřených v autentických textech odborně zaměřenou diskusi a obhájit své stanovisko,

•porozumět ústnímu projevu na odborné téma přednášenému normálním tempem (např. přednáška, prezentace),

•zvládnout základní útvary profesně zaměřené písemné komunikace, jako je komunikace s divadelním festivalem, vyplnění žádosti o grant atd.,

•aktivně komunikovat za použití gramatických struktur a jevů v rozsahu daném předmětem.

Předmět je na úrovni B2 dle SERR.

Forma studia

Seminární výuka – četba textů; poslech; diskuze; nácvik slovní zásoby a gramatiky

Způsob studia / studijní zátěž / kreditová hodnota předmětu

Účast na seminářích 26h

Příprava na semináře 26h

Příprava průběžného písemného úkolu 3h

Příprava na závěrečný test 13h

Příprava prezentace 10h

Celkem: 78h = 3 ECTS (1 ECTS = 26 hodin studijní zátěže)

Předpoklady a další požadavky

Předpokladem pro práci v předmětu je absolvování předmětu 702DAOU2, popř. úroveň B1+ dle SERR.

Obsah kurzu

Week 1

Defining Success in the Arts

Past Perfect Tense

Week 2

Financing Theatre

Narrative Tenses 1 (Past Perfect simple + continuous, Past Simple)

Week 3

Theatre Audiences

Narrative Tenses 2 (Would, used to)

Week 4

Theatre Festivals

Past Modals

Week 5

Why Dance is as Important as Math in School

Passive

Week 6

Modern Dance

Have / get smth done

Week 7

Submitting a performance to theatre festival (Filling out a form, writing a synopsis)

Word Formation 1 (Nouns)

Week 8

Presentation Skills

Word Formation 2 (Verbs)

Week 9

Contemporary Circus

Verbs + infinitive and -ing 1

Week 10

New Forms of Theatre: Site-specific, Interactive, Immersive

Verbs + infinitive and -ing 2

Week 11

Why Theatre is Essential to Democracy

Possessive adjectives + pronouns

Week 12

Do We Need Art School?

Quite + actually

Doporučená nebo povinná literatura

Online studijní opora na platformě Moodle AMU:

DAOU3, paralelka č. 1: https://moodle.amu.cz/course/view.php?id=858

DAOU3, paralelka č. 2: https://moodle.amu.cz/course/view.php?id=856

DAOU3, paralelka č. 3: https://moodle.amu.cz/course/view.php?id=857

DAOU3, paralelka č. 4: https://moodle.amu.cz/course/view.php?id=831

DAOU3, paralelka č. 5: https://moodle.amu.cz/course/view.php?id=858

DAOU3, paralelka č. 6: https://moodle.amu.cz/course/view.php?id=828

Hodnoticí metody a kritéria

Požadavky pro úspěšné absolvování předmětu:

Docházka (min. 60%)

Známka je udělena na základě následujících aktivit:

  1. Aktivita na hodinách 20%
  2. Písemný úkol 20%
  3. Seznam 10 slovíček (souvisejících s studovaným oborem /specializací + překlad, výklad termínu, ideálně zahrnout použití v kontextu (příkladová věta), případně i související slova (přídavná slova, slovesa atd.), možno odevzdat ve formě myšlenkové mapy) 20%
  4. Prezentace 40%

Hodnotící škála:

•A = 100-90% (výborný výkon převyšující daná kritéria)

•B = 89-80% (nadprůměrný výkon s minimem chyb)

•C = 79-73% (průměrný výkon s přijatelným počtem chyb)

•D = 72-66% (přijatelný výkon s větším počtem chyb)

•E = 65-60% (výkon vykazující minimální naplnění kritérií)

•F = 59% a méně (nepřijatelný výkon)

Student je povinen vykonat zkoušku, resp. vypracovat písemnou práci, osobně, poctivě a za dodržení stanovených pravidel. Poruší-li student pravidla zkoušky, je hodnocen stupněm „F“ nebo „nezapočteno“, a případně může být jeho jednání považováno za plagiátorství.

Plagiátorství je závažný přestupek proti etickým standardům vysokoškolského studia (viz Etický kodex AMU). Podrobněji se o tom, co je považováno za plagiátorství, můžete poučit zde: https://www.amu.cz/cs/studium/bakalarske-diplomove-a-disertacni-prace-vskp/tvorba-a-odevzdani-vskp/etika-psani-odborneho-textu-a-jak-citovat/

Webová stránka předmětu

https://moodle.amu.cz/course/view.php?id=614

Poznámka

•Kategorie předmětu: Povinný s možností opakovaného zapsání (tj. studenti mají právo na 1 řádný a 2 opravné termíny).

•Předmět je určen studentům magisterského stupně v prezenčním, popř. kombinovaném studiu všech studijních programů DAMU.

Paralelka č. 99: Kontaktní osoba a zkoušející: Mgr. Ludmila Bohuslavová, PhD.

Rozvrh na zimní semestr 2021/2022:

06:00–08:0008:00–10:0010:00–12:0012:00–14:0014:00–16:0016:00–18:0018:00–20:0020:00–22:0022:00–24:00
Po
místnost 0204
Učebna CJP 204

(Tržiště 20, Praha 1 (vchod z Rektorátu AMU, Malostranské nám. 12))
BOHUSLAVOVÁ L.
09:00–10:30
(paralelka 3)
místnost 0204
Učebna CJP 204

(Tržiště 20, Praha 1 (vchod z Rektorátu AMU, Malostranské nám. 12))
BOHUSLAVOVÁ L.
10:45–12:15
(paralelka 2)
Út
St
Čt
místnost 0204
Učebna CJP 204

(Tržiště 20, Praha 1 (vchod z Rektorátu AMU, Malostranské nám. 12))
PÁROVÁ Š.
14:15–15:45
(paralelka 1)

místnost 0204
Učebna CJP 204

(Tržiště 20, Praha 1 (vchod z Rektorátu AMU, Malostranské nám. 12))
BARTŮŇKOVÁ H.
09:00–10:30
(paralelka 4)
místnost 0204
Učebna CJP 204

(Tržiště 20, Praha 1 (vchod z Rektorátu AMU, Malostranské nám. 12))
BARTŮŇKOVÁ H.
12:30–14:00
(paralelka 5)
Datum Den Čas Vyučující Místo Poznámky Č. paralelky
Čt 14:15–15:45 Štěpánka PÁROVÁ Učebna CJP 204
Tržiště 20, Praha 1 (vchod z Rektorátu AMU, Malostranské nám. 12)
paralelka 1
Štěpánka PÁROVÁ
paralelka 199
Po 10:45–12:15 Ludmila BOHUSLAVOVÁ Učebna CJP 204
Tržiště 20, Praha 1 (vchod z Rektorátu AMU, Malostranské nám. 12)
paralelka 2
Ludmila BOHUSLAVOVÁ
paralelka 299
Po 09:00–10:30 Ludmila BOHUSLAVOVÁ Učebna CJP 204
Tržiště 20, Praha 1 (vchod z Rektorátu AMU, Malostranské nám. 12)
paralelka 3
Ludmila BOHUSLAVOVÁ
paralelka 399
09:00–10:30 Hana BARTŮŇKOVÁ Učebna CJP 204
Tržiště 20, Praha 1 (vchod z Rektorátu AMU, Malostranské nám. 12)
paralelka 4
12:30–14:00 Hana BARTŮŇKOVÁ Učebna CJP 204
Tržiště 20, Praha 1 (vchod z Rektorátu AMU, Malostranské nám. 12)
paralelka 5
Hana BARTŮŇKOVÁ
paralelka 599
Datum Den Čas Vyučující Místo Poznámky Č. paralelky
11.09.2021 09:00–10:30 Halka VOLKMANOVÁ Učebna S305 (DAMU)
Karlova 26, Praha 1
Tato paralelka je určena pro studenty 2. roč. NMGR. komb. studia Dramatické výchovy paralelka 6
16.10.2021 09:00–10:30 Halka VOLKMANOVÁ Učebna S305 (DAMU)
Karlova 26, Praha 1
Tato paralelka je určena pro studenty 2. roč. NMGR. komb. studia Dramatické výchovy paralelka 6
13.11.2021 09:00–10:30 Halka VOLKMANOVÁ Učebna S305 (DAMU)
Karlova 26, Praha 1
Tato paralelka je určena pro studenty 2. roč. NMGR. komb. studia Dramatické výchovy paralelka 6
14.12.2021 09:00–10:30 Halka VOLKMANOVÁ Učebna S305 (DAMU)
Karlova 26, Praha 1
Tato paralelka je určena pro studenty 2. roč. NMGR. komb. studia Dramatické výchovy paralelka 6
15.01.2022 09:00–10:30 Halka VOLKMANOVÁ Učebna S305 (DAMU)
Karlova 26, Praha 1
Tato paralelka je určena pro studenty 2. roč. NMGR. komb. studia Dramatické výchovy paralelka 6

Rozvrh na letní semestr 2021/2022:

Rozvrh zatím není připraven

Předmět je součástí následujících studijních plánů