Autorské právo 2

Zobrazit rozvrh

Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky Semestr
206ATR2 ZK 3 2T česky letní

Garant předmětu

Jiří SRSTKA

Jméno vyučujícího (jména vyučujících)

Jiří SRSTKA

Výsledky učení dané vzdělávací složky

Dvousemestrální přednáškový kurs autorského práva pro bakalářské studium na katedře produkce DAMU (2.a 3.ročník současně) je zaměřen na české autorské právo v kontextu teorie práv k nehmotným statkům obecně. Přednášky se zaměřují na systematiku autorského práva, na její obecné rysy a instrumenty autorského práva, na historii předchozích právních úprav v komparaci se současnou úpravou a na konkrétní aplikaci autorského práva v praxi se zvláštním přihlédnutím k užití autorských děl v divadelních inscenacích včetně kolektivní správy práv autorských. Explikace se koncentrují též na komunitární úpravu autorskoprávní problematiky v Evropské unii, jakož i na mezinárodní smlouvy i úmluvy z této oblasti. Přednášky zahrnují i problematiku práv souvisejících s právem autorských a to zejména práva výkonných umělců.

Forma studia

Předpoklady a další požadavky

206ATR1 - Autorské právo 1

Obsah kurzu

Doporučená nebo povinná literatura

Kříž, Jan; Holcová, Irena; Kordač Jiří; Křesťanová Veronika: „Autorský zákon a předpisy související-komentář“, Linde Praha, a. s. 2005

Telec, Ivo; Tůma Pavel: „Autorský zákon, komentář“, C.H. Beck, Praha 2007

Chaloupková, Helena; Svobodová, Hana; Holý, Petr: „Autorský zákon, komentář“, C.H. Beck, Praha 2001

Holub, Milan; Fiala, Josef; Borovský Jaroslav: „Občanský zákoník-poznámkové vydání s judikaturou“, Linde Praha, a. s., 2000

Srstka, Jiří: „Autorské právo v divadle“, nakladatelství AMU 2006

Hodnoticí metody a kritéria

Ústní zkouška z probraného učiva.

Poznámka

Předmět je vypisován jednou za dva roky v akademických letech začínajících lichým rokem (2015/2016, 2017/2018...).

Další informace

Předmět je součástí nabídky volitelných předmětů fakulty

Rozvrh na zimní semestr 2018/2019:

Rozvrh zatím není připraven

Rozvrh na letní semestr 2018/2019:

Rozvrh zatím není připraven

Předmět je součástí následujících studijních plánů