Klíčové umělecké směry od moderny po současnost

Zobrazit rozvrh

Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky Semestr
207USL0 ZK 2 2 hodiny PŘEDNÁŠEK týdně (45 minut), 29 až 39 hodin domácí příprava česky letní

Garant předmětu

Pavel JANOUŠEK

Jméno vyučujícího (jména vyučujících)

Pavel JANOUŠEK

Výsledky učení dané vzdělávací složky

Forma studia

Přednáška.

Předpoklady a další požadavky

Nejsou.

Obsah kurzu

Přednáška seznámí posluchače se základními uměleckými směry tak, jak se v českém a evropském kulturním prostoru – v literatuře, divadle a dalších uměleckých druzích – prosazovaly od ústupu romantismu na sklonku devatenáctého století. Tématem jednotlivých přednášek tak budou zejména realismus, naturalismus, symbolismus, impresionismus, dadaismus, expresionismus, poetismus, surrealismus, socialistický realismus, absurdní literatura, konkrétní poezie, magický realismus či postmoderna. Důraz bude přitom kladen na napětí mezi hledáním starého a nové řádu světa i umění, ale také na napětí mezi přístupy mimetickými a těmi, které usilují o autonomii umění jako svébytného projevu lidské existence. Na pozadí tohoto přístupu pak budu na příkladech představeny rozmanité způsoby konstruování uměleckých výpovědi a jejich referenčního vztahování se k mimoumělecké realitě.

Tematické okruhy:

Tematické okruhy jsou víceméně dány chronologickým výkladem historie literatury, divadla a umění v daném období.

Stručně je lze typizovat takto:

  1. Nástup moderny a s ní spjaté směrové diferenciace.
  2. Směry přelomu devatenáctého a dvacátého století.
  3. Nástup avantgardy jako hledání nového řádu světa.
  4. Pokusy o návrat k řádu starému, opírající se o křesťanské jistoty.
  5. Literatura ve službě komunismu a ve vzdoru vůči němu.
  6. Nástup postmoderny.

Doporučená nebo povinná literatura

Povinná literatura:

Doporučená literatura:

Hodnoticí metody a kritéria

Ústní zkouška ověřující rámcovou orientaci studenta ve stěžejních principech probíraných směrů (40 %) a schopnost vysvětlit specifika konkrétního uměleckého směru v kontextu různých uměleckých druhů a jejich případných vzájemných vlivů (40 %); dále pak 80procentní docházka a aktivní účast na hodině (20 %).

Rozvrh na zimní semestr 2022/2023:

Rozvrh zatím není připraven

Rozvrh na letní semestr 2022/2023:

Rozvrh zatím není připraven

Předmět je součástí následujících studijních plánů