Právo pro dokumentaristy

Předmět není vypsán Nerozvrhuje se

Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky Semestr
303PRAD zápočet 2 12 hodiny SEMINÁŘŮ za celý semestr (45 minut), 41 až 51 hodin domácí příprava česky zimní i letní

Garant předmětu

Jméno vyučujícího (jména vyučujících)

Obsah

Cílem semináře je seznámit studenty se základy autorského práva a základy dalších právních předpisů, jejichž znalost je nezbytná pro autorskou tvorbu i podnikatelskou a pracovní činnost dokumentaristy. Studenti – budoucí dokumentaristé by takto měli být připraveni na právní situace, které je mohou potkat během výkonu jejich profese.

Tematické okruhy:

Výuka je rozložena do tří 4hodinových bloků, z nichž každý se skládá z 3hodinové přednášky + 1 hodiny diskuse o praktických problémech.

Pátek 1. 12. 10-13h učebna KDT 217

První blok bude zaměřen na autorské právo (práva autorů, výkonných umělců, filmových výrobců, výjimky z právní ochrany, základní principy kolektivní správy apod.) a další související instituty duševního vlastnictví (ochranné známky, licenční a opční smlouvy apod.).

Pátek 8. 12. 10-13h učebna KDT 217

Druhý blok se bude věnovat jiným právním předpisům z mediální oblasti důležitých pro autorskou tvorbu dokumentaristy (ochrana osobnosti, nekalá soutěž a základní principy uzavírání a plnění smluv podle občanského zákoníku, zákon o audiovizi a další mediální zákony, zákon o regulaci reklamy apod.).

Pátek 15. 12. 10-13h učebna KDT 217

Třetí blok se bude věnovat tématu obchodních společností (druhy obchodních společností, zakládání obchodních společností, povinnosti plynoucí ze zákona pro majitele a zástupce obchodních společností apod.), živnostenského podnikání a současně základům pracovního práva (mimo jiné pro odlišení situace, kdy jde o švarc systém a kdy jde o legální podnikání „na volné noze“).

Výsledky učení

•Studenti jsou seznámeni se základy autorského práva a dalších souvisejících právních předpisů, ví, jaké jsou základní povinnosti a práva tvůrce díla.

•Studenti jsou seznámeni se základními typy smluv a právních institutů týkajících se autorské činnosti, ví, jaké povinnosti má OSVČ, jak založit produkční společnost a jak řešit další praktické životní situace.

Předpoklady a další požadavky

žádné

Literatura

DAVID, Ivan. Filmové právo: autorskoprávní perspektiva. 1. vydání. Praha: Nová beseda, 2015. 239 stran. ISBN 978-80-906089-0-0.

KALISTA, Martin. Product placement a jeho vliv při umístění v audiovizuálních pořadech. Vyd. 1. Ostrava: Key Publishing, 2011. 69 s. ISBN 9788087255537.

MORAVEC, Ondřej. Mediální právo v informační společnosti. Praha: Leges, s.r.o., 2013. 288 s. Student. ISBN 978-80-87576-52-6.

POUPEROVÁ, Olga. Regulace médií. Praha: Leges, 2010. 272 s. ISBN 9788087212486.

ROZEHAL, Aleš. Mediální právo. Plzeň: Aleš Čeněk, 2012. 402 s. ISBN 978-80-7380-382-7.

ŠALOMOUN, Michal. Ochrana názvů, postav a příběhů uměleckých děl. 2. vyd. Praha: C.H. Beck, 2009. xv, 180. ISBN 9788074000973.

BARTOŇ, Michal. Svoboda projevu: principy, garance, meze. Praha: Leges, 2010. 384 s. ISBN 9788087212424.

HORA, Jiří. Filmové právo. V Praze: Nákladem Právnického knihkupectví a nakladatelství V. Linhart, 1937. viii, 516.

JOHNS, Adrian. Pirátství :boje o duševní vlastnictví od Gutenberga po Gatese. Translated by Lucie Chlumská - Ondřej Hanus. 1. vyd. Brno: Host, 2013. 633 s. ISBN 9788072947119.

SRSTKA, Jiří a kol. Autorské právo a práva související: vysokoškolská učebnice. Vydání první. Praha: Leges, 2017. 414 stran. Student. ISBN 978-80-7502-240-0.

TELEC, Ivo a Pavel TŮMA. Autorský zákon. Komentář. 1. vyd. Praha: Verlag C. H. Beck, 2007. 989 s. Velké komentáře. ISBN 978-80-7179-608-4. (Případně 2. vydání 2019.)

TELEC, Ivo. Právo duševního vlastnictví v informační společnosti. 1. vyd. Praha: Nakladatelství Leges, s. r. o., 2015. 240 s. ISBN 978-80-7502-061-1.

TŮMA, Pavel. Smluvní licence v autorském právu. Vyd. 1. Praha: C.H. Beck, 2007. xviii, 167. ISBN 9788071795735.

Hodnoticí metody a kritéria

docházka 80%, vypracování alespoň 2 ze 3 úkolů zadaných na konci každého bloku

Poznámka

Předmět se koná vždy jednou za dva roky. Vypsán bude v ak. roce 2023/24.

Další informace

Pro tento předmět se rozvrh nepřipravuje

Předmět je součástí následujících studijních plánů