Právo pro dokumentaristy

Předmět není vypsán Nerozvrhuje se

Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky Semestr
303PRAD Z 2 12 hodiny SEMINÁŘŮ za celý semestr (45 minut), 41 až 51 hodin domácí příprava česky zimní

Garant předmětu

Jméno vyučujícího (jména vyučujících)

Výsledky učení dané vzdělávací složky

•Studenti jsou seznámeni se základy autorského práva a dalších souvisejících právních předpisů, ví, jaké jsou základní povinnosti a práva tvůrce díla.

•Studenti jsou seznámeni se základními typy smluv a právních institutů týkajících se autorské činnosti, ví, jaké povinnosti má OSVČ, jak založit produkční společnost a jak řešit další praktické životní situace.

Forma studia

seminář

Předpoklady a další požadavky

žádné

Obsah kurzu

Cílem semináře je seznámit studenty se základy autorského práva a základy dalších právních předpisů, jejichž znalost je nezbytná pro autorskou tvorbu i podnikatelskou a pracovní činnost dokumentaristy. Studenti – budoucí dokumentaristé by takto měli být připraveni na právní situace, které je mohou potkat během výkonu jejich profese.

Tematické okruhy:

Výuka je rozložena do tří 4hodinových bloků, z nichž každý se skládá z 3hodinové přednášky + 1 hodiny diskuse o praktických problémech.

Pátek 15. 11. 10-13h učebna KDT 217

První blok bude zaměřen na autorské právo (práva autorů, výkonných umělců, filmových výrobců, výjimky z právní ochrany, základní principy kolektivní správy apod.) a další související instituty duševního vlastnictví (ochranné známky, licenční a opční smlouvy apod.).

Pátek 22. 11. 10-13h učebna KDT 217

Druhý blok se bude věnovat jiným právním předpisům z mediální oblasti důležitých pro autorskou tvorbu dokumentaristy (ochrana osobnosti, nekalá soutěž a základní principy uzavírání a plnění smluv podle občanského zákoníku, zákon o audiovizi a další mediální zákony, zákon o regulaci reklamy apod.).

Pátek 29. 12. 10-13h učebna KDT 217

Třetí blok se bude věnovat tématu obchodních společností (druhy obchodních společností, zakládání obchodních společností, povinnosti plynoucí ze zákona pro majitele a zástupce obchodních společností apod.), živnostenského podnikání a současně základům pracovního práva (mimo jiné pro odlišení situace, kdy jde o švarc systém a kdy jde o legální podnikání „na volné noze“).

Doporučená nebo povinná literatura

DAVID, Ivan. Filmové právo: autorskoprávní perspektiva. 1. vydání. Praha: Nová beseda, 2015. 239 stran. ISBN 978-80-906089-0-0.

KALISTA, Martin. Product placement a jeho vliv při umístění v audiovizuálních pořadech. Vyd. 1. Ostrava: Key Publishing, 2011. 69 s. ISBN 9788087255537.

MORAVEC, Ondřej. Mediální právo v informační společnosti. Praha: Leges, s.r.o., 2013. 288 s. Student. ISBN 978-80-87576-52-6.

POUPEROVÁ, Olga. Regulace médií. Praha: Leges, 2010. 272 s. ISBN 9788087212486.

ROZEHAL, Aleš. Mediální právo. Plzeň: Aleš Čeněk, 2012. 402 s. ISBN 978-80-7380-382-7.

ŠALOMOUN, Michal. Ochrana názvů, postav a příběhů uměleckých děl. 2. vyd. Praha: C.H. Beck, 2009. xv, 180. ISBN 9788074000973.

BARTOŇ, Michal. Svoboda projevu: principy, garance, meze. Praha: Leges, 2010. 384 s. ISBN 9788087212424.

HORA, Jiří. Filmové právo. V Praze: Nákladem Právnického knihkupectví a nakladatelství V. Linhart, 1937. viii, 516.

JOHNS, Adrian. Pirátství :boje o duševní vlastnictví od Gutenberga po Gatese. Translated by Lucie Chlumská - Ondřej Hanus. 1. vyd. Brno: Host, 2013. 633 s. ISBN 9788072947119.

SRSTKA, Jiří a kol. Autorské právo a práva související: vysokoškolská učebnice. Vydání první. Praha: Leges, 2017. 414 stran. Student. ISBN 978-80-7502-240-0.

TELEC, Ivo a Pavel TŮMA. Autorský zákon. Komentář. 1. vyd. Praha: Verlag C. H. Beck, 2007. 989 s. Velké komentáře. ISBN 978-80-7179-608-4. (Případně 2. vydání 2019.)

TELEC, Ivo. Právo duševního vlastnictví v informační společnosti. 1. vyd. Praha: Nakladatelství Leges, s. r. o., 2015. 240 s. ISBN 978-80-7502-061-1.

TŮMA, Pavel. Smluvní licence v autorském právu. Vyd. 1. Praha: C.H. Beck, 2007. xviii, 167. ISBN 9788071795735.

Hodnoticí metody a kritéria

docházka 80%, vypracování alespoň 2 ze 3 úkolů zadaných na konci každého bloku

Poznámka

Předmět se koná vždy jednou za dva roky. Vypsán bude v ak. roce 2021/22.

Další informace

Pro tento předmět se rozvrh nepřipravuje

Předmět je součástí následujících studijních plánů