Současná fotografie a umění 2

Předmět není vypsán Nerozvrhuje se

Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky Semestr
307SOFU2 zkouška 4 2 hodiny PŘEDNÁŠEK týdně (45 minut), 79 až 99 hodin domácí příprava česky letní

Garant předmětu

Jméno vyučujícího (jména vyučujících)

Výsledky učení dané vzdělávací složky

Student se orientuje v současném umění, rozumí současným teoriím umění a fotografie, umí přemýšlet o fotografii v kontextu aktuálních diskusí o technických obrazech a dílčí diskutovaná témata umí reflektovat ve vlastní tvůrčí práci.

Forma studia

prezenční

Předpoklady a další požadavky

-

Obsah kurzu

Kurz představuje rámcová témata spojující médium fotografie se současným uměním, a to zejména v návaznosti na předmět Dějiny a teorie fotografie 1 a 2. Jednotlivé semináře budou sledovat určitou chronologii, ale hlavně tematickou souvislost. Doplní je návštěvy výstav a hostů. Vzhledem k otevřené povaze současného umění (na rozdíl od dějin umění), ale také v rámci množství možných přístupů, bude seminář reagovat na konkrétní zájmy studentů.

Hlavní témata (osnova) předmětu:

Seznam témat je orientační a může se změnit.

 1. Politická ekonomie současného umění. Hodnota současného umění. Vztah finančních toků a kulturního kapitálu v současném umění. Věk masové umělecké produkce.
 2. Umění a participace, “sociálně-angažované umění”. Estetizace politiky, politizace umění. Umění jako “safe space”?
 3. Politika bienálí. Historie bienalizace umění. Bienále odporu. Vztah globálního a lokálního.
 4. Kritické kurátorství. O pohyblivých hranicích mezi umělcem a kurátorem. Politické možnosti kurátorství.
 5. Čím je umění ve veřejném prostoru, žijeme-li v sociálních bublinách? Problematika veřejného prostoru v době sociálních sítí, jeho hranice a exkluze v reflexi současného umění.
 6. Na mrtvé planetě není umění. Umění v čase antropocénu. Umělecká scéna a udržitelnost.
 7. Revize dokumentárních strategií v umění. Politika pravdy, rehabilitace observace, obraz druhého.
 8. Archivní impulz. Role archivu ve východoevropském umění, vystavování archivu jako politika paměti.
 9. Vzestup delegované performance. Umělec jako choreograf. Performance a dokumentace. Reenactment.
 10. Závěrečný seminář, diskuse nad tématy seminárních prací.
 11. Realism/Materialism/Art, Teorie a fotografie dnes
 12. Kurátorství a klíčové výstavy současného umění – Malé dějiny kurátorství, When Attitudes becomes forms, Rooms, Pictures, Documenta;

Doporučená nebo povinná literatura

Povinná literatura:

Buddeus, Hana. Zobrazení bez reprodukce? fotografie a performance v českém umění sedmdesátých let 20. století. Praha: Vysoká škola uměleckoprůmyslová v Praze, 2017.

Heather Davis, “Art in the Anthropocene,” Posthuman Glossary, ed. Rosi Braidotti, Maria Hlavajova, London, New York: Bloomsberry Academic, 2018, pp. 63-65.

Steyerl, Hito, Florian Ebner, Doris Krystof, Marcella Lista, Nora M Alter, Teresa Castro, Florian Ebner, et al. Hito Steyerl - I Will Survive: Films and Installations, 2020.

Hito Steyerl, “Duty Free Art,” Duty Free Art. Art in the Age of Planetary Civil War. New York: Verso, 2017, pp. 134-159.

Hito Steyerl, I Dreamed a Dream: Politics in the Age of Mass Art Production, Former West, 13.3.2013, http://opentranscripts.org/transcript/dreamed-dream-politics-age-mass-art-production/.

Jan Zálešák, “Bod zlomu: Hledání sociálního obratu v českém umění,” Sešit pro umění, teorii a příbuzné zóny, 11, 2011, 41-62, http://vvp.avu.cz/wp-content/uploads/2014/08/sesit11-zalesak.pdf.

Doporučená literatura:

Isabell Lorey, “Způsob vlády a autoprekarizace”, A2, 11/2012, https://www.advojka.cz/archiv/2012/11/zpusob-vladnuti-a-autoprekarizace.

Tereza Stejskalová, “Umění jako práce: od dělníků k prekariátu,” A2, 11/2012, https://www.advojka.cz/archiv/2012/11/umeni-jako-prace

Hito Steyerl. Politika pravdy. Dokumentarismus v umění, in Jiří Ševčík, Pavlína Morganová, Terezie Nekvindová, Dagmar Svatošová (eds.), České umění 1980-2010, Texty a dokumenty. Praha, VVP AVU 2011, s. 685-691.

Václav Magid, Od estetizace politiky k politizaci umění a zpět. Bludný kruh současného „politického umění,“ in: Kritika depolitizovaného rozumu, Praha: Grimmus, 2010, s. 77-97.

Manuál monumentu, ed. Anežka Bartlová, Praha: UMPRUM, 2016.

Carolyn L. Kane, Umělohmotný lesk. Od všedního zázraku k úpadkovému vznešenu, A2, č. 2, 2016, https://www.advojka.cz/archiv/2016/2/umelohmotny-lesk.

Hal Foster, “An Archival Impulse,” October, 2004, pp. 3-22.

Hana Buddeus, “Fotografické podmínky happeningu,” Sešit pro umění, teorii a příbuzné zóny,16, 2014, s. 18-37, http://vvp.avu.cz/wp-content/uploads/2014/08/Sesit_16_2014_Buddeus.pdf.

Amy Bryzgel, “Artistic Reenactments in East European Performance Art, 1960-present,” Artmargins online, 2018, http://www.artmargins.com/index.php/featured-articles-sp-829273831/812-artistic-reenactments-in-east-europe-introduction

Hodnoticí metody a kritéria

Aktivní účast v diskusi a příprava na seminář četbou zadaných textů. Během kurzu je nutné přednést referát a odevzdat písemnou práci.

Referát: 15timinutové představení problému/tématu semináře (může být i prezentace děl konkrétního umělce/umělkyně/uměleckého kolektivu). Příprava 3-4 otázek pro diskusi

Písemná práce musí být o minimálním rozsahu 7000 znaků včetně mezer. Zvolte si téma či problém, které vás zajímá (a řešili jsme ho během semináře). Text by měl být obhajobou vašeho postoje k tématu, měl by využívat primární či sekundární zdroje, s nimiž budete polemizovat, či které použijete k podpoře svých tvrzení. Texty posílejte na terezastejskalova@gmail.com. Termín odevzdání: 29.4. Zkouška bude mít podobu diskuse nad odevzdaným textem.

Poznámka

-

Další informace

Pro tento předmět se rozvrh nepřipravuje

Předmět je součástí následujících studijních plánů