Hudební produkce (P0215D310703)

Od akademického roku 2023/24.

Typ programu Forma studia Profil programu Standardní doba studia Jazyk výuky Katedra
doktorský prezenční
kombinované
3 roky česky Katedra hudební produkce

Garant studijního programu

Jiří ŠTILEC

Členové oborové rady

Roman BĚLOR, Jaromír HAVLÍK, Michal LÁZŇOVSKÝ, Bohumil NEKOLNÝ, Lucie PEŠL ŠILEROVÁ, Ingeborg RADOK ŽÁDNÁ, Jiří ŠTILEC, Noemi ZÁRUBOVÁ-PFEFFERMANNOVÁ

Školitelé

Bohumil NEKOLNÝ, Lucie PEŠL ŠILEROVÁ, Jiří ŠTILEC, Noemi ZÁRUBOVÁ-PFEFFERMANNOVÁ

Cíle studia ve studijním programu

Studium spojuje ve svém programu především předchozí zkušenosti ze studia hudební, divadelní produkce a dále ze studia kulturně-manažerského, hudebně-vědného, případně interpretačního. Vytváří podmínky pro širší, komplexnější zaměření odborníků v oblasti hudební, scénické a dalších performativních oblastí, a umožňuje tak přirozené propojení a spolupráci HAMU a DAMU.

Navazuje na předchozí teoretické studium hudební a divadelní produkce a dalších příbuzných disciplín souvisejících s organizací hudebních a scénických projektů a managementem uměleckých institucí.

Prohlubuje zkušenosti získané v praxi v oblasti hudebního a scénického provozu v České republice i v zahraničí a vlastní praktické činnosti a výstupy.

Studenti zapojí vlastní teoretické, popřípadě praktické výsledky reflexe tohoto oboru do širokého odborného diskursu. Získají bezpečné znalosti metodologie přístupu v oblasti výzkumu sociálních aspektů hudební a scénické tvorby a produkce, schopnost jejich propojení s vlastní producentskou praxí, orientaci v současných producentských, marketingových a fundraisingových metodách a praxi v oblasti grantových žádostí v České republice i v zahraničí. Prohloubí své zkušenosti a vědomosti z oblasti organizace hudebního a scénického života, propagace a marketingu. Budou se výborně orientovat v oblasti digitálních médií, digitálního marketingu a digitální distribuce hudebního produktu. Budou připraveni na teoretické i praktické zvládnutí proměn hudebního provozu a provozu oblasti scénických umění v souvislosti s tzv. revolucí 4.0.

Profil absolventa studijního programu

Absolvent je samostatnou producentskou a manažerskou osobností s vlastním názorem na otázky hudebního a scénického/uměleckého provozu, života a kultury a se schopností vést a produkčně zajišťovat uměleckou činnost v její organizační různorodosti i na nejvyšších manažerských postech, jakými jsou operní domy, divadelní scény, symfonické orchestry, významná vydavatelství a nakladatelství nebo hudební festivaly a další organizace a instituce v soukromém, veřejném i občanském sektoru.

Odborné znalosti:

Absolvent bezpečně ovládá teoretické znalosti vrcholné producentské činnosti a moderní teorie marketingu a reklamy a dokáže je aplikovat pro své vlastní nebo další projekty.

Absolvent se pohybuje v nadstandardní úrovni v oblasti autorského práva v rámci České republiky a EU.

Absolvent ovládá problematiku autorského práva na jednotném digitálním trhu v rámci EU.

Absolvent rozumí problematice vydavatelské a nakladatelské činnosti v jejich obsahových i autorskoprávních rozměrech.

V producentské a výzkumné oblasti specifikované individuálním studijním plánem vykazuje nadstandardní detailní znalosti a je schopen je komunikovat jak formou výuky, tak odborné diskuse.

Absolvent se dokáže orientovat v základních dokumentech producentské a podnikatelské praxe, jakými jsou podnikatelský nebo producentský záměr, finanční plán, rozvaha nebo výsledovka.

Odborné dovednosti:

Absolvent je schopen samostatného řízení organizací a institucí v oblasti kulturního, divadelního a hudebního provozu.

Absolvent dokonale ovládá systém práce při přípravě samostatných projektů včetně jejich finančního organizačního a marketingového zajištění.

Absolvent ovládá metody analýzy dopadu jednotlivých projektů a celkového zhodnocení.

Absolvent umí připravit podnikatelský záměr/projekt pro instituci nebo organizaci v oblasti soukromého, veřejného nebo občanského sektoru.

Absolvent je schopen publikační činnosti v odborném tisku, sdělovacích prostředcích a na sociálních sítích, kvalifikované činnosti kritické a popularizační, případně tvorby učebních textů (např. skript, výukových prezentací).

Absolvent je schopen působit jako vysoce specializovaný pedagog ve vysokém školství v oborech hudební produkce a organizace hudebního života.

Obecné způsobilosti:

Absolvent je schopný plynně komunikovat o vysoce odborné problematice z oblasti produkce a managementu ve dvou cizích jazycích, nejdůležitějším z nich je angličtina; vyjadřuje se kultivovaně jak písemně v korespondenci, tak ústně.

Absolvent je schopný vyhledávat vhodné grantové pobídky a realizovat nejrůznější projekty, a to jako individuální řešitel, případně jako vedoucí výzkumného či uměleckého týmu.

Absolvent je schopen zajistit moderními formami fundraisingu financování projektu nebo činnosti hudební nebo umělecké instituce, orchestru apod.

Absolvent je schopný tvůrčím způsobem manažersky vést tým nebo se podílet na činnosti týmu, pracoviště, instituce nebo organizace, k dlouhodobým cílům i standardním činnostem přistupovat koncepčně a systematicky.

Absolvent je schopen manažersky a obsahově připravit a organizovat větší odbornou událost (koncert, festival, představení, workshop, soutěž, konferenci, sympozium). To jak ve fyzicky konkrétní, tak online podobě.

Pravidla a podmínky pro tvorbu studijních plánů

Doktorand/ka je veden/a k samostatnému intenzivnímu studiu v průsečíku současné hudební a scénické produkce a managementu a jejího teoretického kontextu v širokém slova smyslu. Charakter studia je vědecko-výzkumný nebo producentsko-výzkumný v prezenční i kombinované formě studia.

Producentsko-výzkumný typ studia obsahuje praktickou složku studia a součástí dizertace je vlastní producentská a organizační činnost, případně samostatný projekt doložený nejen popisem této činnosti, ale i vlastní realizací – skutečnými výstupy a výsledky v rovině přípravy, provedení a výsledků.

Tématem vědecko-výzkumného charakteru a textové části dizertace je problematika hudební produkce, managementu, marketingu nebo všech aspektů organizace hudebního a kulturního života s důrazem na současné trendy digitalizace.

Doktorand/ka se řídí individuálním studijním plánem vycházejícím ze studijního plánu rámcového.

Doktorand/ka v prezenční formě studia bývá zpravidla pověřen/a vybraným pedagogickým úkolem v oblasti doplňujících disciplín hudební a divadelní produkce. Může být pověřen/a rovněž organizační činností související s uměleckou a vědeckou aktivitou katedry produkce nebo celé HAMU a DAMU. Je předpokládán aktivní přístup k budování oborové komunity.

Studium producentsko-výzkumného typu v prezenční formě předpokládá, kromě vlastní praktické hudebně producentské, organizační a výzkumné činnosti ve smyslu individuálního studijního plánu, úzké zapojení doktoranda/ky do uměleckých, výzkumných a pedagogických aktivit katedry produkce, případně HAMU nebo DAMU. Doktorand/ka v prezenčním studiu bývá pověřen/a úkoly v souladu se svým uměleckým a výzkumným zaměřením. Jde zpravidla o podíl na výuce některých specializovaných předmětů souvisejících zpravidla se zaměřením dizertační práce, ale může jít i o jiné pro katedru, HAMU a DAMU přínosné aktivity. Studium doktoranda/ky je každoročně před začátkem zimního semestru hodnoceno oborovou radou. Hodnocení probíhá formou pohovoru, jehož obsah je zachycen v zápisu z oborové rady. Oborová rada hodnotí především soulad individuálního studijního plánu a jeho skutečné plnění. Doktorand/ka také každoročně vyplňuje sebehodnotící formulář v KOS.

V kombinované formě studia je kladen důraz především na studijní a výzkumné úkoly dle individuálního plánu, další aktivity doktoranda jsou dobrovolné.

Nároky na úroveň odborné činnosti jsou v obou formách studia stejné.

Studijní povinnosti pro všechny studenty doktorského stupně se řídí rámcovým studijním plánem. Není-li uvedeno jinak, předmět lze absolvovat kdykoliv během studia. To je následně specifikováno individuálním studijním plánem.

Návrh rámcového studijního plánu:

NÁZEV PŘEDMĚTU ––– ZPŮSOB ZAKONČENÍ ––– POČET KREDITŮ

Dizertace 1 ––– zápočet ––– 20

Dizertace 2 ––– zápočet ––– 20

Dizertace 3 ––– zápočet ––– 40

Výzkumné a publikační metody ––– zkouška ––– 6

Kritické čtení odborného textu (povinně v LS 1. roku studia) ––– zkouška ––– 6

Specializovaná přednáška pro doktorandy 1 ––– zkouška ––– 3

Specializovaná přednáška pro doktorandy 2 ––– zkouška ––– 3

Přednáška nebo workshop v rámci výuky 1 ––– zápočet ––– 6

Přednáška nebo workshop v rámci výuky 2 ––– zápočet ––– 6

Příspěvek na konferenci / Odborný článek 1 ––– zápočet ––– 8

Příspěvek na konferenci / Odborný článek 2 ––– zápočet ––– 8

Seminář dizertační práce 1 ––– zápočet ––– 5

Seminář dizertační práce 2 ––– zápočet ––– 6

Seminář hudební produkce pro doktorandy 1 ––– zápočet ––– 6

Seminář hudební produkce pro doktorandy 2 ––– zápočet ––– 6

Seminář hudební produkce pro doktorandy 3 ––– zápočet ––– 6

Cizí jazyk I. / angličtina ––– zkouška ––– 15

Cizí jazyk II. ––– zkouška ––– 10

CELKEM KREDITŮ 180

Detailní popis jednotlivých předmětů a z nich plynoucích atestací je součástí příslušných předmětových karet.

Nad rámec studijního plánu se doktorand/ka může aktivně účastnit teoretického diskursu v interdisciplinárním kontextu napříč celou univerzitou a směrem k příbuzným oborům i mimo ni. Aktivní účast na doktorandských i veřejných oborových konferencích doma i v zahraničí je vítána a je zpravidla předmětem institucionální podpory.

Individuální studijní plán vzniká na počátku studia a vychází z předloženého vědecko-výzkumného nebo producentsko-výzkumného projektu doktoranda. Upravuje konkrétní časový harmonogram práce na teoretické i praktické části dizertace, specifikuje časové rozložení studijních povinností a konkrétní náplně rámcových předmětů (výběr druhého cizího jazyka, specializovaná přednáška). Individuální studijní plán schvaluje oborová rada a každoročně kontroluje jeho plnění, eventuálně schvaluje potřebné změny.

POŽADAVKY NA MEZINÁRODNÍ SPOLUPRÁCI A DOSAH PROJEKTU

Součástí individuálního plánu musí být projekt či činnost s mezinárodním dosahem. Může jít o absolvování studijní nebo pracovní stáže v zahraničí, organizaci mezinárodní reciproční akce v oblasti producentské, koncertní a výzkumné, organizaci bilaterálních či multilaterálních přednáškových cyklů či výukových pobytů nebo o akce kombinující tyto aspekty. Studenti mohou využít na tyto aktivity podporu z programu AMU pro krátkodobé mobility za účelem přípravy dizertační práce, soutěže v programu specifického vysokoškolského výzkumu nebo grantové soutěže AMU (DKR).

TÉMATA OBHÁJENÝCH DIZERTAČNÍCH PRACÍ

Scénické umění (hudba, divadlo, tanec) a kulturní politika v zemích střední Evropy

(autorka: Martina Pecková Černá)

Fundraising v oblasti kultury se zaměřením na klasickou hudbu

(autorka: Radka Prošková)

Fenomén osobní spirituality interpreta ve vztahu k jeho výkonu a sebeprezentaci

(autorka: Magdalena Nováčková)

TÉMATA ROZPRACOVANÝCH DIZERTAČNÍCH PRACÍ DOKTORANDEK, KTERÉ V SOUČASNÉ DOBĚ STUDUJÍ

Vzorce kulturní participace publika performing arts (Eva Zavřelová)

Potenciál marketingových strategií pro podporu živého umění v online prostředí (Barbora Vait)

Financování kulturních neziskových organizací (Petra Soukupová)

Digitalizace kultury se zaměřením na vývoj hudebního segmentu (Terezie Vodičková Kovalová)

NAVRHOVANÁ TÉMATA Z HLEDISKA ZAMĚŘENÍ KATEDRY

– hudební průmysl v době digitalizace

– vliv revoluce 4.0 na recepční modely a vzorce kulturní participace

– úloha moderního fundraisingu pro další rozvoj hudebního umění a průmyslu

– nové distribuční modely hudebního a uměleckého produktu v době digitalizace

Obecné informace o přijímacím řízení

Požadavky na vzdělání a praxi:

Požadovanou úroveň a skupinu jazyků, ze kterých je možné zkoušku složit, ošetřuje pro každý akademický rok příslušná vyhláška děkana, která podléhá schválení akademickým senátem fakulty.

Přijímací řízení je jednokolové. Uchazeč/ka během přijímacího pohovoru představí záměr doktorského projektu, v němž specifikuje své producentské, badatelské a studijní preference. V teoretické části projektu se předpokládá návaznost na předchozí tvůrčí a výzkumné aktivity katedry s ohledem na aktuální trendy a potřeby hudebního a scénického provozu, což ale není podmínkou.

Doktorský projekt bude zejména:

V rámci přijímací zkoušky předloží a představí uchazeč/ka reprezentativní popisy, případně ukázky a kritickou reflexi své dosavadní producentské a organizační činnosti (viz povinná příloha k přihlášce).

Katedra může každoročně specifikovat preferované oblasti potenciálních doktorských projektů, které budou reflektovat návaznost na stávající výzkumné oblasti katedry produkce.

Návaznost na další typy studijních programů

Program je koncipován jako postgraduální studium produkce a jejích teoretických aspektů. Vzhledem k interdisciplinární povaze studia připadá v úvahu návaznost na široké portfolio manažerských, ekonomických i teoretických studijních programů. O přijetí uchazeče však rozhodne odpovídající kvalita předloženého projektu a relevance výzkumného záměru tak, jak je to specifikováno v podmínkách přijetí ke studiu.

Součásti státní závěrečné zkoušky a jejich obsah

Organizace a průběh státní doktorské zkoušky se řídí Studijním a zkušebním řádem AMU.

Státní závěrečná zkouška se skládá ze dvou částí:

  1. Teoretická přednáška související s tématem dizertace

V teoretické přednášce o délce maximálně 15 minut doktorand prokáže schopnost zasazení klíčových teoretických aspektů svého dizertačního výzkumu do současného hudebně-teoretického a producentského diskursu. Na přednášku navazuje rozprava doktoranda se zkušební komisí.

  1. Obhajoba dizertace (minimální rozsah 120 normostran), případně doplněná prezentací praktického realizovaného projektu.

Minimálně dva odborné posudky, z nichž jeden musí být vypracován externím hodnotitelem mimo katedru, jsou podkladem pro vlastní obhajobu dizertační práce. V obhajobě doktorand relevantním způsobem reaguje na vznesené připomínky a obhájí oprávněnost svých postojů, respektive je uvede do souladu s podněty oponentů. Odborná úroveň a relevantnost obhajoby jsou nedílnou součástí státní závěrečné zkoušky.

O výsledném hodnocení hlasuje děkanem jmenovaná zkušební komise na základě doporučení oponentů.

Další studijní povinnosti

Student v prezenčním studiu může být pověřen pedagogickou činností podle potřeb katedry hudební nebo divadelní produkce, zpravidla jde o disciplíny související s tématem jeho dizertační práce, či jednorázové tematicky zaměřené moduly. Může být pověřen i jinými povinnostmi, např. organizačními úkoly pro potřeby katedry, HAMU nebo DAMU.

Charakteristika odborné praxe

-

Předpokládaná uplatnitelnost absolventů (typické pracovní pozice)

Absolvent doktorského studia se uplatní především jako:

– špičkový hudební manažer nebo manažer v oblasti scénických umění vybavený dokonalým teoretickým i praktickým rozhledem a znalostí moderních forem organizační činnosti a vedení rozsáhlých institucí

– odborník na marketing v oblasti hudby, divadla a umění v nejrůznějších uměleckých institucích

– intendant operního domu, divadla nebo symfonického orchestru

– odborník v oblasti fundraisingu v nejrůznějších firmách a organizacích

– šéf mezinárodního hudebního festivalu (Pražské jaro, Smetanova Litomyšl, Český Krumlov a podobně)

– pedagog ve vzdělávacích institucích univerzitního typu vyučujících příbuzné obory

– producent video a audio nahrávek a pořadů pro rozhlas, televizi a další digitální média

– šéfredaktor nebo odborný redaktor specializovaného periodického i neperiodického tisku a šířeji médií zabývajících se hudbou v jejích širokých interdisciplinárních kontextech

– odborný pracovník v hudebním nebo literárním vydavatelství

– odborný pracovník v oblasti kultury ve státní správě i samosprávě

Platnost akreditace

Studijní program platný od Platnost studijního programu končí