Interpretace barokní hudby 3

Zobrazit rozvrh

Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky Semestr
104IB3 Z 1 1T česky zimní

Garant předmětu

Petra BLAŽKOVÁ ŽĎÁRSKÁ

Jméno vyučujícího (jména vyučujících)

Petra BLAŽKOVÁ ŽĎÁRSKÁ, Monika KNOBLOCHOVÁ

Výsledky učení dané vzdělávací složky

Cílem předmětu je získání vhledu do problematiky historicky poučené interpretace.

  1. základní pojmy a terminologie (v rámci dobového kontextu),
  2. orientace v literatuře (kde hledat podrobnější informace),
  3. stylové odlišnosti (dobové i regionální).

Forma studia

Přednáška doplněná zvukovými a notovými ukázkami, vyžadující aktivní účast studentů.

Předpoklady a další požadavky

U studenta se předpokládá dílčí znalost hudby 17. a 18. století, nejen pro klávesové nástroje. Navazuje na předmět Interpretace barokní hudby I a II.

Obsah kurzu

Stručná osnova předmětu:

8)Ornamentika, její úloha a funkce, sledování jejího vývoje v průběhu baroka v jednotlivých zemích

9)Tóninové charakteristiky.

Sylabus předmětu:

Obávaná kapitola ornamentiky vyžaduje cit pro výraz a smysl dílčích skladebných komponentů, aby realizace na nich navázané ornamentiky nebyla proti výrazu hudby. Zároveň volnost v oblasti tzv. willkürliche Manieren vyžaduje fantasii a specifickou technickou zdatnost, ale také znalost dobových (stylových) obratů. K pochopení zdroje této virtuózní ornamentiky je potřeba znát princip italských diminucí (nástrojových i vokálních), dílem i barokních hudebně rétorických figur, pro ornamentiku tzv. wesentliche Manieren pak určitou typologii značek, která je však dobově i regionálně proměnlivá. Množina znaků a možností má však své obecné zákonitosti a vyhraněné typy, jejichž znalost usnadní orientaci v této problematice. Vrcholné a pozdní baroko je pak zřetězením všech možných vlivů a typů ornamentiky.

Tóninové charakteristiky mají někdy jistou vazbu k výrazu skladby, jindy jsou závislé na ladícím systému, jindy na typu nástroje nebo na individuálním kódu skladatele. Baroko v tom navazuje na tendence modálních charakteristik, těm modernějším barokním se věnuje poměrně velké množství teoretiků i skladatelů té doby. K tomu se váže i charakteristika souzvuků a intervalů.

Doporučená nebo povinná literatura

Literatura předmětu:

Česká a slovenská

BACH, Carl Philippe Emanuel, Úvaha o správném způsobu hry na klavír, Paido Brno 2002

DOLMETSCH, Arnold, Interpretace hudby 17. a 18. století, SNKLHU, Praha 1958

KAZÁROVÁ, Helena, Barokní taneční formy, AMU 2005

MOZART, Leopold, Leopolda Mozarta, velkoknížecího salcburského vicekapelníka důkladná škola na housle, Praha 2000

QUNTILIANUS, Marcus Fabius, Základy rétoriky,Odeon (Živá díla minulosti), Praha 1985

QUANTZ, Johann Joachim, Pokus o návod jak hrát na příčnou flétnu, Supraphon, Praha 1990

Slovenská hudba. Revue pre hudobnú kultúru. Antologia renesancia a barok, roč. XX, rok 1994, číslo 3-4

VILLARI Rosario (editor), Barokní člověk a jeho svět, Vyšehrad 2004

Cizojazyčná

Hudební encyklopedie MGG a Grove - příslušná hesla

The Companion to Baroque Music, Ed. J. A. Sadie, Oxford University Press 1998

DONINGTON, Robert, Interpretation of Early Music, Faber - Faber, London 1963, New Version London 1989

FERGUSON, Howard, Keyboard Interpretation from the 14th to the 19th Century, Oxford University Press, London 1975, 1987

MATTHESON, Johann, Der vollkomenne Capelmeister, 1739, Faksimile (2. vyd.) Bärenreiter, Kassel, 1969 Grosse-Generalbass-Schule oder: Der exemplarischen Organisten-Probe II/1731, Georg Olms Verlag, Hildesheim 1994

MIEHLING, Klaus, Das Tempo in der Musik von Barock und Vorklassik, Florian Noetzel Verlag, Wilhelmshaven 1993

NEUMANN, Friderik, Ornamentation in Baroque and Post-Baroque Music, Princeton 1978

Hodnoticí metody a kritéria

Kredity jsou uděleny na základě:

aktivity na přednáškách

Během semestru se vyžaduje samostatná četba a aktivní účast v diskuzích. Dále je požadována 70% účast na přednáškách, v případě jejího nedodržení ze zdravotních důvodů, je možno požádat o náhradní plnění.

Poznámka

Nesjou.

Rozvrh na zimní semestr 2020/2021:

Rozvrh zatím není připraven

Rozvrh na letní semestr 2020/2021:

Rozvrh zatím není připraven

Předmět je součástí následujících studijních plánů