Kinetografie 1

Zobrazit rozvrh

Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky Semestr
107KNT1 zápočet 2 2 hodiny SEMINÁŘŮ týdně (45 minut), 32 až 42 hodin domácí příprava česky zimní

Garant předmětu

Dorota GREMLICOVÁ

Jméno vyučujícího (jména vyučujících)

Dorota GREMLICOVÁ

Obsah

Kinetografie 1 seznamuje s historickým vývojem grafických systémů zápisu tance, genezí Labanovy kinetografie a jejími základními principy. Kombinuje teoretickou a praktickou taneční aktivitu při zápisu a interpretaci tance z kinetogramu.

Rozvíjí analytické vnímání tanečního pohybu v jeho komplexnosti, tříbení schopnosti určit vlastnosti pohybu, postihnout jeho průběh a převést analytické poznatky do zápisu nebo ze zápisu do živé pohybové podoby. V prvním semestru se jedná o zvládnutí základních pohybových situací v tanci

Tematické okruhy

  1. Historický vývoj grafických metod zápisu tance (pohybu): přehled existujících notačních systémů, od nejstarších zápisů pomocí písmenkových zkratek (rukopis Markéty Rakouské, kolem 1450) po rozvinuté systémy užívající speciálních grafických značek; notační systémy v historickém vývoji, úsilí o ustavení funkčního systému zápisu tance na přelomu 19. a 20. století; diskuse o smyslu taneční notace, speciálně ve vztahu k filmovému záznamu.
  2. Typy tanečních notací: notace užívající písmenkových zkratek; notace derivované z notového záznamu, užívající upravené notové značky; metody založené na figurativním principu; metody užívající systému speciálních grafických znaků (Beauchamps-Feuilletova notace, Labanova kinetografie).
  3. Vznik a vývoj Labanovy kinetografie, její recepce ve světě a v Čechách: historické podmínky vzniku Labanovy notační metody, souvislost mezi jeho uměleckými a teoretickými aktivitami, geneze a vývojové fáze metody, způsoby šíření; rozdíly mezi evropskou a americkou větví Labanovy notace, způsoby využití (etnochoreologie, zápis choreografické tvorby), recepce metody v Čechách (Gret Eppinger, Milča Mayerová; situace po 2. světové válce – Eva Kröschlová).
  4. Základní principy kinetografie:

a. prostorová analýza jako základ metody, popis kinesféry, základní směry pohybu a mezisměry, roviny pohybu, směrové znaky, kinetogram a jeho členění;

b. základní kvality pohybu - směr, délka trvání, roviny a jejich záznam ve směrovém znaku;

c. zápis jednotlivých složek pohybu: přemisťování (přenášení váhy, změny polohy těžiště těla), gesta rukou a nohou, skoky, pohyby horní části těla, různé formy otáčení, pohyb po kruhových drahách.

  1. Výuka základních principů kinetografie probíhá v praktických seminářích, zaměřených na četbu kinetogramů (kinetografických etud) a jejich pohybovou rekonstrukci, tak aby se vytvořila představa pohybu skrytého za znakem a bylo možné dosáhnout relativní rychlosti čtení zápisu „z listu“.

Opačný mentální postup probíhá při tvorbě kinetografického zápisu živého tance.

Výsledky učení

Seznámení s historickými fakty vztahujícími se k problematice tanečních notací a Labanovy kinetografie speciálně; zvládnutí základních principů kinetografie; propojení poznatků z dalších kurzů (teorie tance, analýza tance, praktické taneční kurzy); rozvíjení dovedností spojených s chápáním pohybu, jeho parametrů a vlastností; rozvíjení praktických tanečních dovedností, zkušeností s různými druhy tance.

Předpoklady a další požadavky

nejsou

Literatura

Povinná literatura:

GREMLICOVÁ, Dorota. Zápis tance. In: Tanec. Záznam, analýza, pojmy. Praha: Etnologický ústav AV ČR, 2004. ISBN 9788085010633.

Doporučená literatura:

COHEN, Selam Jeanne ed. International Encyclopedia of Dance. Oxford, New York: Oxford University Press, 1998. ISBN 9780195173697. (hesla Laban Rudolf, Labanotation, Laban Principles of Movement Analysis).

EPPINGER, Gret. Choreologische Fibel. Prag: selbstverlag [nedatováno].

HUTCHINSON GUEST, Ann. Labanotation. The System of Analyzing and Recording Movement. New York; London: Routledge, 2005. ISBN 978-0415965620.

KNUST, Albrecht. Dictionary of Kinetography Laban I, II. Poznań: Instytut choreologii w Poznaniu; Rhytmos 1997. ISBN 83-908462-0-9.

LABAN, Rudolf. Principles of Dance and Movement Notation. London: Macdonald and Evans, LTD., 1956.

LANGE, Roderyk. Laban´s System of Movement Notation. In: Dance Studies, Vol. 9, 1985.

LANGE, Roderyk. Podręcznik kinetografii. Poznań: Ars Nova, 1995. ISBN 9788385409298.

LANYI, Agoston. Labanovo písmo v ľudovom tanci. Bratislava: Videopress, 1983.

SZENTPÁL, Maria. Lehrbuch der Kinetographie. Leipzig: Institut für Volkskunstforchung und der Abt. Tanz des Zentralhauses für Volkskunst, 1958 [rozmnožený manuskript].

Elektronické zdroje:

GREMLICOVÁ, Dorota; NĚMEČKOVÁ, Elvíra: Kinetografie. E-learningové materiály. HAMU 2012.

Hodnoticí metody a kritéria

Zápočet je udělen na základě ověření znalosti teoretických principů kinetografie – zápis a čtení/pohybová intepretace zápisu a vypracování zadaných úkolů v průběhu semestru.

Požadovaná docházka: 80 %

Webová stránka předmětu

Výuka
předmětu
je
podporována
e-learningovou
formou.
http://moodle.amu.cz/course/view.php?id=316

Poznámka

nejsou

Další informace

Předmět lze absolvovat opakovaně

Rozvrh na zimní semestr 2023/2024:

06:00–08:0008:00–10:0010:00–12:0012:00–14:0014:00–16:0016:00–18:0018:00–20:0020:00–22:0022:00–24:00
Po
Út
místnost H2041
bílý sál

(Hartigovský palác)
GREMLICOVÁ D.
10:45–12:15
(paralelka 1)
St
Čt

Datum Den Čas Vyučující Místo Poznámky Č. paralelky
Út 10:45–12:15 Dorota GREMLICOVÁ bílý sál
Hartigovský palác
paralelka 1

Rozvrh na letní semestr 2023/2024:

Rozvrh zatím není připraven

Předmět je součástí následujících studijních plánů