Tanec s partnerem MST 1

Zobrazit rozvrh

Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky Semestr
107PMST1 Z 1 2 hodiny CVIČENÍ týdně (45 minut), 7 až 12 hodin domácí příprava česky zimní

Garant předmětu

Jméno vyučujícího (jména vyučujících)

Helena ARENBERGEROVÁ, Andrea OPAVSKÁ, Libuše OVSOVÁ, Lucie ŠIMŮNKOVÁ

Výsledky učení dané vzdělávací složky

Výsledky učení:

Studenti získávají nové pohybové schopnosti. Ve cvičeních je zdůrazňován sociální aspekt spolupráce ve dvojici či skupině, odpovědnosti za sebe samého a učení se odpovědnému naslouchání druhému.

Forma studia

cvičení

Předpoklady a další požadavky

Prerekvizity: taneční improvizace 1, 2

Obsah kurzu

Obsah výuky předmětu Tanec s partnerem MST1 je zaměřen na osvojení si principů kontaktní improvizace, jejichž základem je fyzický kontakt dvou těl, vnímání dotyku a váhy těla. Vede k poznání kinestetických možností pohybu těla, posloupnosti pohybu v těle, učí koncentrovat se na jednotlivé části těla a jejich pohyb v několika směrech současně. Zároveň předmět objasňuje způsoby neverbální komunikace ve dvojici i skupině.

Předmět je úzce propojen s obsahem předmětu Taneční improvizace. Je vyučován dvousemestrálně.

Cílem studia je rozvoj autentického pohybového projevu, akceptování sebe samého, intuice, spontaneity a přirozenosti pohybu.

Tematické okruhy:

Praktická témata

Centrum těla, centra jednotlivých částí těla

Dotek, impulz, manipulace (uvědomění si hranic těla, uvědomění si různých kvalit doteku, zpracování impulzu do pohybu, manipulace partnera)

Využití měnících se bodů tělesného kontaktu ke vzniku pohybu (cítění pohybů skrze kůži x využití opory v kosterní struktuře)

Udržení plynulosti pohybového a energetického toku k vytvoření nové situace či ke změně směru

Posun těžiště v kontaktu dvou těl

Teoretická témata:

Postmoderna a kontaktní improvizace

Rozdíl mezi duetem v klasickém tanci a demokratickém duetu kontaktní improvizace

Doporučená nebo povinná literatura

Povinná literatura:

ELIÁŠOVÁ, Bohumíra. Improvizační postupy v současném tanci. 1. vyd. Praha: NAMU, 2013. 95 stran. ISBN 978-80-7331-269-5.

KRÖSCHLOVÁ, Eva. Jevištní pohyb: herecká pohybová výchova. 5. doplněné vydání. V Praze: Akademie múzických umění, 2015. 282 stran. ISBN 978-80-7331-343-2.

+ vybrané VŠKP absolventů Pedagogiky tance:

ČERNÁ, Eva. Kontaktní improvizace. Magisterská diplomová práce. Praha: AMU, Hudební a taneční fakulta, katedra tance, 1996.

LAMEŠOVÁ, Andrea. Tanec s partnerem v současném tanci. Bakalářská diplomová práce, Praha: AMU, Hudební a taneční fakulta, katedra tance, 2006.

ONDRAŠÍKOVÁ, Věra. Taneční duet v současném tanci. Magisterská diplomová práce, Praha: AMU, Hudební a taneční fakulta, katedra tance, 2003.

ONDROVÁ, Tereza. Využití kontaktní improvizace. Bakalářská diplomová práce. Praha: AMU, Hudební a taneční fakulta, katedra tance, 2003.

OPAVSKÁ, Andrea. Duet jako dialog dvou těl. Magisterská diplomová práce, Praha: AMU, Hudební a taneční fakulta, katedra tance, 2009.

Doporučená literatura:

BRINKMANN, Ulla. Kontakt-Improvisation. Neue Bewegung im Tanz. Frankfurt am Main: 1990.

CALAIS-GERMAIN, Blandine. Anatomy of Movement. Seattle: Eastland Press, 1991. ISBN 0-939616-17-3.

COHEN, Bonnie Bainbridge. Sensing, Feeling, and Action: the Experiential Anatomy of Body-Mind Centering. 2nd ed. Northampton, MA: Contact Edition, c2008. xi, 200 s. ISBN 978-0-937645-10-9.

NOVACK, Cynthia J. Sharing the dance: contact improvisation and American culture. Madison, WI: University of Wisconsin Press, 1990. ISBN 9780299124403.

Internetové zdroje:

https://www.youtube.com/watch?v=H8JiB2Nv5Qo (Contact Improvisation - A couple of basic exercises)

https://www.youtube.com/watch?v=9FeSDsmIeHA (Contact Improvisation 1972)

https://www.youtube.com/watch?v=k768K_OTePM&list=PLfBXIn7WGUqgF-Uc9PXyx9shU0T-BZq9r&index=2 (Fall after Newton 1)

https://www.youtube.com/watch?v=_iGtJSxNUpI&list=PLfBXIn7WGUqgF-Uc9PXyx9shU0T-BZq9r&index=3 (Fall after Newton 2)

https://www.youtube.com/watch?v=vMj3Coktu40&list=PLfBXIn7WGUqgF-Uc9PXyx9shU0T-BZq9r&index=4 (Fall after Newton 3)

Hodnoticí metody a kritéria

Zápočet je udělen na základě ústní i praktické prověrky porozumění obsahu předmětu, ukázky vlastních praktických cvičení a prezentace tanečně-pohybové fráze (vzniklé jako výsledek vlastní kreativní tvorby) a její metodicko-didaktické analýzy.

Další požadavky: docházka 80 %, aktivita ve výuce, tvorba portfolia.

Poznámka

nejsou

Rozvrh na zimní semestr 2022/2023:

Rozvrh zatím není připraven

Rozvrh na letní semestr 2022/2023:

Rozvrh zatím není připraven

Předmět je součástí následujících studijních plánů