Pedagogická psychologie 2

Zobrazit rozvrh

Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky Semestr
107PPS2 zkouška 2 2 hodiny PŘEDNÁŠEK týdně (45 minut), 29 až 39 hodin domácí příprava česky letní

Garant předmětu

Mahulena KŘENKOVÁ

Jméno vyučujícího (jména vyučujících)

Renata BRŮNA, Mahulena KŘENKOVÁ

Obsah

Cílem předmětu je dovést studenty k chápání možných pedagogicko-psychologických jevů, předpokládaných příčin a dalších faktorů. Probudit u studentů psycho-didaktickou citlivost, která vede k psychologickému uvažování a jednání ve smyslu pozitivního formování jedince během edukace. Naučit studenty používat odbornou terminologii a hledat východiska, metody a možnosti klasických i alternativních řešení v rámci vzdělávacího procesu.

Předmět Pedagogická psychologie je předmět, jehož přijetí, výuka a zvládnutí může významně ovlivnit kvalitu výuky. Rozvíjí kompetence vzdělávajícího po stránce didaktické, metodické, diagnostické, technické a především osobnostně – rozvojové. Výuka podporuje samostatnou schopnost přípravy pedagogického vedení žáků, rozvíjí komunikativní dovednosti, schopnosti řešit problémy a náročné situace. Na základě postupného seznamování s klíčovými pedagogicko - psychologickými tématy se studenti lépe kotví v úvahách nad konkrétními otázkami a problémy současné humanizace školství a celoživotního vzdělávání. Jsou zde zdůrazněny okruhy, které mají v umělecky zaměřeném vzdělávacím procesu důležitou úlohu.

Tematické okruhy:

A.Teorie učení – koncepce transmisivní a humanisticky orientované

B.Motivace, temperament, ctnosti, postoje (komunikace, konflikty, interpersonální percepce)

C.Přehled základních teorii osobností (kulturně – hodnotové proměnné)

D.Sebepojetí – utváření a vývoj osobnosti (myšlení, prožívání, chování)

E.Frustrace a stres (duševní hygiena, vyhoření…)

F.Tvořivost, talent – rozvoj v rámci vzdělávacího procesu

V rámci těchto témat je možné ve studentech posilovat nové pojetí vzdělávání, které vychází z humanističtějšího přístupu. Rozšiřuje se tak možnost trénovat se studenty schopnost psychologické analýzy situace s ohledem na vývojové fáze jedince, kultivovat tak pedagogicko – psychologické aktivity a přístupy. Podporovat studenty k autonomii, duševní hygieně, kritickému myšlení, vedení dialogu, sebereflexi, zdravé pochybnosti atd.

Výsledky učení

Student dobře porozuměl základním východiskům pedagogické psychologie, vědeckým konceptům teorie osobnosti, je schopen stanovit individuální i vývojové rozdíly dle věku žáků a zákonitostem pedagogicko-psychologického vývoje žáka.

Lépe se orientuje v odborné terminologii, umí využívat teoretické koncepty ve vlastní praxi a pojmenovávat pedagogiko – psychologické jevy.

Předpoklady a další požadavky

nejsou

Literatura

Povinná literatura

DRAPELA, Victor J. Přehled teorií osobnosti. 6. vyd. Přeložil Karel BALCAR. Praha: Portál, 2011. ISBN 978-80-262-0040-6

VÁGNEROVÁ, Marie. Vývojová psychologie: Dětství, dospělost, stáří, Karolinum – 2012, ISBN: 978-80-246-2153-1.

Doporučená literatura:

HELUS, Zdeněk. Úvod do psychologie: učebnice pro střední školy a bakalářská studia na VŠ. Praha: Grada, 2011. Psyché (Grada). ISBN 978-80-247-3037-0.

JEDLIČKA, Richard, Jaroslav KOŤA a Jan SLAVÍK. Pedagogická psychologie pro učitele: psychologie ve výchově a vzdělávání. Praha: Grada, 2018. Psyché (Grada). ISBN 978-80-271-0586-1.

KRYKORKOVÁ, Hana a Růžena VÁŇOVÁ. Učitel v současné škole. Praha: Filozofická fakulta Univerzity Karlovy v Praze, 2010. ISBN 978-80-7308-301-4.

MATĚJČEK, Zdeněk a Josef LANGMEIER. Výpravy za člověkem. Praha: Odeon, 1981. Klub čtenářů (Odeon).

SEDLÁČKOVÁ, Daniela. Rozvoj zdravého sebevědomí žáka. Praha: Grada, 2009. Pedagogika (Grada). ISBN 978-80-247-2685-4.

E-learning:

https://moodle.amu.cz/

Hodnoticí metody a kritéria

Zkoušení formou testování, diskuze na základě předložené seminární práce (4-5NS)

Další požadavky: Docházka 70%, prezentace vybraného tématu, aktivita v hodinách

Poznámka

nejsou

Rozvrh na zimní semestr 2023/2024:

Rozvrh zatím není připraven

Rozvrh na letní semestr 2023/2024:

Rozvrh zatím není připraven

Předmět je součástí následujících studijních plánů