Taneční estetika 1

Zobrazit rozvrh

Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky Semestr
107TE1 Z 3 2T česky zimní

Garant předmětu

Václav JANEČEK

Jméno vyučujícího (jména vyučujících)

Václav JANEČEK, Zuzana RAFAJOVÁ

Výsledky učení dané vzdělávací složky

Student prokáže schopnost výstavby myšlení a chápání probíraných pojmů z estetiky, umí vysvětlit pojmy estetiky, zvolené postupy práce a rozvažování, obsahové a formální znaky probíraných témat, dovednost formou veřejné obhajoby, během diskuze kultivovaným způsobem sebevědomě a přesvědčivě představit výsledky svého myšlení a řešení daného zadání.

Forma studia

Vyučovací metody:

Předpoklady a další požadavky

Povinná literatura:

ARISTOTELÉS. Poetika. Praha: Svoboda, 1996. ISBN 80-205-0295-5.

Encyklopedie estetiky. Praha: Victoria Publishing, 1994. 939 s. ISBN 80-85605-8-X.

HENCKMANN, Wolfhart a Konrad LOTTER. Estetický slovník. Praha: Svoboda, 1995. ISBN 80-205-0478-8.

CHALUPECKÝ, Jindřich. Evropa a umění. Praha: Torst, 2005. ISBN 80-7215-264-5.

JANEČEK, Václav. Tělo a tanec. 1. vyd. Praha: Akademie múzických umění v Praze, 1997. 103 s. ISBN 80-85883-23-6.

LENDEROVÁ, Milena. Dějiny těla: prameny, koncepty, historiografie. 1, vydání. Červený Kostelec: Pavel Mervart, 2013. 261 stran. ISBN 978-80-7465-068-0.

Základní pojmy divadla: teatrologický slovník. 1. vyd. Praha: Libri Národní divadlo, 2004. 348 s. ISBN 80-7277-194-9.

ZICH, Otakar. Estetika dramatického umění: teoretická dramaturgie. Praha: Melantrich, 1931. 408 s.

ZUSKA, Vlastimil. Estetika: úvod do současnosti tradiční disciplíny. Vyd. 1. Praha: Triton, 2001. 132 s. ISBN 80-7254-194-3.

Doporučená literatura:

Royce Peterson, A.: The Antropology of Dance Vyd. 1. Indiana University Press 1977.

Obsah kurzu

Předmět obsahuje problematiku obecné estetiky aplikované do speciální taneční estetiky. Studenti poznávají některé estetické kategorie a pojmy týkající se pohybu a těla (v tanci).

Předmět navazuje a rozšiřuje předmět Dějiny umění pro taneční obory, který je vyučován v předchozím semestru.

Výuka je založena na schopnosti výstavby myšlení a chápaní pojmů, které jsou konzultovány s vyučujícím. Tyto průběžné konzultace vedou studenta k sebereflexi a napomáhají k efektivitě řešení zadaných úkolů. Odborné vedení zajišťuje kvalitu chápání problematiky estetiky a osvojení si odborného diskurzu, v němž student využívá nabytých znalostí a dovedností oboru a prokazuje schopnost aplikovat je osobitým způsobem.

Cílem studia je osvojení si znalosti o estetických jevech, vztazích, dále teorii vnímání, pozorování a poznávání. Studenti se seznamují s estetickou funkcí, principem tvorby úsudku, estetickým zážitkem a pojetím krásy těla a krásy pohybu.

Témata přednášek

-Smysl pohybu a jeho „zjevování“

-Úvahy o fenoménu a estetice těla a tělesnosti

-Krása lidského těla a krása pohybu (adorace, provokace…)

-Vkus, vznešeno, estetické vzdělání, postoj a názor

-Estetická tvořivost

-Mimoumělecké a umělecké estetično a kýč

-Apollinský a Dionýský princip

-Estetická hodnotovost tance

Výstupem znalostí a dovedností jsou:

-orientace v teorii určující profil tanečního oboru

-znalost postupů chápání a zpracování vlastních postupů v praktické a duchovní rovině

-přehled o způsobech a možnostech profesních uměleckých dovedností adekvátní estetickému chápání světa

-znalosti z dějin estetiky dovede student chápat v kontextu s ostatními zadanými semestrálními úkoly

-chápání dobové i nadčasové hodnoty uměleckého díla

-dosažení znalosti a dovednosti, umí aplikovat v prezentaci svojí pedagogické a umělecké působnosti

-schopnost samostatně rozvíjet vlastní kreativní myšlení

-ovládání schopnosti rozvíjet své komunikační, interakční, pedagogické a tvůrčí kompetence

-umění vysvětlit a popsat svůj pedagogický přístup nebo umělecký záměr díla po stránce koncepční

-dovednost pracovat se základní a rozšiřující literaturou

-veřejně prezentovat svou práci

-mít schopnosti, potřebné k dokumentaci vlastní tvůrčí práce a dovede vytvořit a archivovat materiály pro tvorbu uměleckého portfolia s důrazem na systémovost

Výsledky učení: Student prokáže schopnost výstavby myšlení a chápání probíraných pojmů z estetiky, umí vysvětlit pojmy estetiky, zvolené postupy práce a rozvažování, obsahové a formální znaky probíraných témat, dovednost formou veřejné obhajoby, během diskuze kultivovaným způsobem sebevědomě a přesvědčivě představit výsledky svého myšlení a řešení daného zadání.

Doporučená nebo povinná literatura

Mukařovský, Jan: Studie z estetiky. Odeon Praha 1966

Dorfles, Gillo: Proměny umění. Odeon Praha 1976

Novák, Mirko: Od skutečnosti k umění. NČVÚ Praha 1965

Chvatík, Květoslav: Strukturální estetika. Host Brno 2001

Ovsjanikov, M. F. a kol.: Marxisticko-leninská estetika. Svoboda Praha 1977

Váross, Marian: Estetično, umenie a člověk. Tatran Bratislava 1969

Volek, Jaroslav: Otázky taxonomie umění. Étos a afekt. In: Estetika, č. 3-4,1970 a č. 1-2, 1971

Volek, Jaroslav: Kapitoly z dějin estetiky I. Panton Praha 1985

Schumacher, Ernst a kol.: Darsteller und Darstellungskunst, Berlin 1981

Jůzl, Miloš.-Prokop,Dušan:Úvod do estetiky. Panorama Praha 1969

Hodnoticí metody a kritéria

Ústní zkouška, prověření znalostí a schopností, písemná práce (2-3NS)

Rozvrh na zimní semestr 2020/2021:

Rozvrh zatím není připraven

Rozvrh na letní semestr 2020/2021:

Rozvrh zatím není připraven

Předmět je součástí následujících studijních plánů