Taneční estetika 2

Předmět není vypsán Nerozvrhuje se

Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky Semestr
107TE2 ZK 3 2T česky letní

Garant předmětu

Jméno vyučujícího (jména vyučujících)

Výsledky učení dané vzdělávací složky

Cílem je získat nejen široký, ale také výsostně poučený rozhled po možnostech tanečního umění v rámci divadelní tvorby, schopnosti orientace v užívání adekvátních termínů v mluveném a písemném projevu. Rozlišovat a oceňovat individuální stylové charakteristiky jednotlivých choreografů a tanečníků.

Forma studia

Výklad metod analýzy uměleckých děl a jejich následné užití, řízený dialog, srovnávání ukázek spojené s diskusí

Předpoklady a další požadavky

Absolvování předmětu Taneční estetika 1, schopnost analytického a abstraktního myšlení. Přehled o základních pojmech z teorie divadla.

Obsah kurzu

Technicko-estetické principy:Taneční technika a estetický výsledek, jejich vzájemné ovlivňování a propojení. „Styl“ tance, „Charakter“ tance. Technicko-estetické principy vybraných současných „rukopisů“.

Estetika taneční tvorby: Specifické rysy, protiklady působící na subjekt a objekt.

Úvod do teorie interpretace: Rozbor a komparace individuálních tanečních výkonů, vývojové tendence interpretace tzv. tradičního repertoáru.

Doporučená nebo povinná literatura

Janeček, Václav: Tělo a tanec. AMU Praha, 1997

Kazárová, Helena: Ohlédnutí za vývojem klasického tance. In: Ozvěny tance, AMU Praha 1998

Pavlovský, Petr: K pojetí tance v české estetice a obecné teorii umění I-IV. In: Taneční listy 1-4, Praha 1999

Schumacher, Ernst a kol.: Darsteller und Darstellungskunst, Berlin 1981

Váross, Marian: Estetično, umenie a člověk. Tatran Bratislava 1969

Volek, Jaroslav: Otázky taxonomie umění. Étos a afekt. In: Estetika, č. 3-4,1970 a č. 1-2, 1971

Dickie, George: Introduction to aesthetics, an analytical approach. London 1997

Fraleigh, Sondra Horton: Dance and the lived body. London 1996

Richardson, Annie: An aesthetics of Performance: Dance in Hogarth´s Analysis of Beauty. In: Dance Research, Vol. 20, No. 2, 1997, Edinburgh University Press

Hodnoticí metody a kritéria

Kredity jsou uděleny na základě aktivity na přednáškách, písemné eseje a ústní zkoušky. Hodnocení se skládá 25% z aktivity při výuce, 25% hodnocení eseje a 50% ústní zkoušky

Poznámka

V ak. roce 2010/2011 předmět není vyučován.

Další informace

Pro tento předmět se rozvrh nepřipravuje

Předmět je součástí následujících studijních plánů