Dílna střihové skladby 1. ročníku 2

Předmět není vypsán Nerozvrhuje se

Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky Semestr
306RSS2 zápočet 2 3 hodiny DÍLEN týdně (45 minut), 19 až 29 hodin domácí příprava česky letní

Garant předmětu

Jméno vyučujícího (jména vyučujících)

Obsah

Dílna střihové skladby je zaměřena na řemeslnou a tvůrčí část oboru. Prostřednictvím praktických úkolů, tedy realizací dílčích, oborových a společných praktických cvičení, jsou studenti seznamováni s povahou filmového média jako prostředku uměleckého vyjádření a jeho specifickými vlastnostmi, jsou vedeni

k aplikaci teoretických poznatků v praxi.

Důraz je kladen zejména na osvojení si dramaturgie filmového vyprávění (struktura dramatu

dle Aristotela, tří-aktová struktura, protagonista, konflikt, motiv), základů filmové řeči (velikost záběrů, předsnímací jednoty, stylistické figury atd.) a funkcí střihové skladby (čas, prostor, tempo a rytmus, vazebnost záběrů, vedení pozornosti, obrazově-zvukový kontrapunkt). Kromě tradice filmové řeči

(v návaznosti na teoretické dědictví doc. Jana Kučery) jsou studenti rovněž seznamováni s vývojem střihové skladby v současné kinematografii i nekanonizovanými střihovými postupy tak, aby nahlédli tvůrčí rozmanitost nástroje střihu.

Formou řízených diskuzí nad jednotlivými fázemi vývoje a realizace cvičení, jsou studenti trénováni

v analytickém myšlení, empatii, rozvoji vyjadřovacích a komunikačních schopností, nezbytných pro výkon profese. V neposlední řadě se studenti během realizace cvičení seznamují se všemi fázemi tvorby filmového díla (od námětu až po finální projekci před publikem), s organizací výroby a specifickými postupy práce (postprodukční workflow), poznávají roli střihače ve filmovém štábu a jeho spoluodpovědnost

za výsledné dílo.

Výsledky učení

Získané znalosti a dovednosti:

Předpoklady a další požadavky

-

Literatura

Aristoteles, Poetika. Oikoymenh, 2008. ISBN 978-80-7298-131-1

Arnheim, Rudolf - Film as Art, University of California Press, 1957. ISBN 9780520000353

Bernard, Jan - Jazyk, kinematografie, komunikace. NFA, 1995. ISBN 80-7004-079-3

Bordwell, David - Narration in Fiction Film. University of Wisconsin Press, 1985. ISBN 9780299101749

Ejzenštejn, S.M. - Kamerou, tužkou i perem. Orbis, Praha 1959.

Don Faiservice, Film Editing: History, Theory and Practice. Manchester University Press 2001.

Hodnoticí metody a kritéria

Minimálně 80% docházka, aktivní účast na semináři, plnění zadaných dílčích úkolů, úspěšná realizace oborových a společných praktických cvičení.

Poznámka

-

Další informace

Pro tento předmět se rozvrh nepřipravuje

Předmět je součástí následujících studijních plánů