Základy tanečního managementu 1

Předmět není vypsán Zobrazit rozvrh

Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky Semestr
107ZM1 zápočet 3 2 hodiny SEMINÁŘŮ týdně (45 minut), 57 až 72 hodin domácí příprava česky zimní

Garant předmětu

Lucie HAYASHI

Jméno vyučujícího (jména vyučujících)

Lucie HAYASHI

Výsledky učení dané vzdělávací složky

Na konci semestru je student schopen připravit žádost o zapsání spolku, vypracovat podrobný rozpočet organizace a strategii pro oslovení sponzorů i kvalitní žádost o grantovou podporu festivalu z oblasti pohybového umění pro jeden z veřejných dotačních programů oboru. Je schopen argumentovat jedinečnost záměru, formy i způsobu uvedení a doložit ji adekvátním rozpočtem.

Dokáže se orientovat na současné taneční scéně, má vhled do aktuální grantové politiky, rozumí obsahu práce produkčního při přípravě jednoduchého projektu, potřeby týmu a kooperace.

Forma studia

přednáška

Předpoklady a další požadavky

nejsou

Obsah kurzu

Cíle předmětu:

Předmět rozvíjí znalosti získané v předmětu Základy taneční produkce, které prohlubuje a rozšiřuje o kontext i aplikaci na vlastní projekt. Studentům, kteří jej neabsolvovali, umožňuje návštěvu přednášek za předpokladu dostudování informací ze studijních opor. Výkonné umělce a tvůrce v oblasti pohybového divadla připravuje na profesní realitu, poskytuje informace ohledně právní subjektivity, řízení organizace a postavení tance v kulturní politice i pokročilého plánování a fundraisingu, rozvíjí prezentační a komunikační dovednosti.

Tematické okruhy:

Témata jednotlivých přednášek jsou zaměřena na základní souhrn znalostí vedoucí ke zřízení a rozvoj organizace (souboru, školy, umělce):

-historie uměleckého managementu, jeho problémy a ekonomické dopady

-postavení tance v kulturní politice států, krajů i měst

-začlenění tance do kreativních průmyslů

-právní subjektivita organizace, zřízení organizace, autorskoprávní ochrana,

-finanční řízení projektu i organizace – rozpočet, smlouvy s donátory, správa zisků

-pokročilý fundraising – granty z evropských dotací, negrantový fundraising, platformy

Doporučená nebo povinná literatura

Povinná literatura:

BOUKAL, Petr. Fundraising pro neziskové organizace. Praha: Grada, 2013. Expert (Grada). ISBN 978-80-247-4487-2.

CIKÁNEK, Martin. Kreativní průmysly: příležitost pro novou ekonomiku II. Nové, rozš. a rev. vyd. Praha: Institut umění, 2013. ISBN 978-80-7008-274-4.

DOSTÁL, Petr a Eva KISLINGEROVÁ. Ekonomika kultury: efektivní metody a nástroje podnikání v sektoru kultury. Praha: Oeconomica, 2012. Odborná kniha s vědeckou redakcí. ISBN 978-80-245-1886-2.

DVOŘÁK, Jan. Kreativní management pro divadlo, aneb, O divadle jinak: kapitoly k tématu realizace divadla. 2. vyd. Praha: Pražská scéna, 2004. 337 s. ISBN 80-86102-53-X.

KOLDA, Martin. Problematika tanečního managementu. Magisterská práce, HAMU, 2013.

LEDVINOVÁ, Jana. Profesionální fundraising: jak se osvobodit od finanční závislosti. 1. vyd. Praha: Akademie múzických umění v Praze, 2013. 129 s. ISBN 978-80-7331-294-7.

MATARASSO, François a Charles LANDRY. Hledání rovnováhy: 21 strategických dilemat v kulturní politice. Přeložila Michaela ŠEBESTOVÁ. Brno: Barrister & Principal, 2015. Kultura & arts management. ISBN 978-80-7485-047-9.

NEKOLNÝ, Bohumil, Jiří SRSTKA, David KAŠPAR, Petr PROKOP, Jiří SULŽENKO, Michal LÁZŇOVSKÝ a Jiří POKORNÝ. Kontext provozování divadla v ČR. Praha: Akademie múzických umění v Praze, 2018. Produkce a management divadla v ČR. ISBN 978-80-7331-501-6.

SIMEK, Stepan. Financing of Czech Theatre/Financování českého divadla. Divadelní ústav, Praha 2005.

SMOLÍKOVÁ, Marta, ed. Management umění. Praha: Vysoká škola uměleckoprůmyslová, 2008. ISBN 978-80-86863-24-5.

VOJÍK, Vladimír. Podnikání v kultuře a umění: Arts management. Praha: ASPI, 2008. ISBN 978-80-7357-402-4.

Další zdroje

Koncepce kulturní politiky hl. m. Prahy

Státní kulturní politika MK ČR

webové stránky MK ČR – podpora profesionálního umění

webové stránky Hlavního města Prahy – městské granty

webové stránky MZV ČR + MF ČR – podpora projektů

webové stránky Kreativní Evropy

E-Learning HAMU: [online]. https://moodle.amu.cz/

Doporučená literatura:

DEBNÁR, Viktor A., Tereza RAABOVÁ a Eva ŽÁKOVÁ. Podpora umění a kultury z Evropské unie. Praha: Divadelní ústav, 2006. ISBN 80-7008-191-0.

HAGOORT, Giep. Umělecký management v podnikatelském stylu. 1. vyd. Praha: KANT – Karel Kerlický Akademie múzických umění v Praze, 2009. 301 s.:. ISBN 978-80-7437-008-3.

HOLANOVÁ, Barbora. Rešerše grantových systémů v evropských městech. Praha: IPR, 2017.

SEDMIHRADSKÁ, Lucie. Financování kultury a Praha (1. + 2. díl). Praha: IPR, 2017. ISBN 978-80-87931-68-4.

THROSBY, Davis. Economics and culture. Cambridge, New York: Cambridge university press, 2003. ISBN 0521586399.

VÍTEK, Svetozar. Organizace divadla: struktura, funkce a řízení divadelního provozu. 2. vyd. Praha: Divadelní ústav, 1981. Studijní materiály.

Hodnoticí metody a kritéria

Aktivita v hodinách, seminární práce – anotace a rozpočet projektu (2NS)

Poznámka

nejsou

Další informace

Předmět je součástí nabídky volitelných předmětů pro celou AMU

Rozvrh na zimní semestr 2022/2023:

06:00–08:0008:00–10:0010:00–12:0012:00–14:0014:00–16:0016:00–18:0018:00–20:0020:00–22:0022:00–24:00
Po
Út
St
Čt
místnost H2024
učebna počítačová

(Hartigovský palác)
HAYASHI L.
09:00–10:30
(přednášková par. 1)

Datum Den Čas Vyučující Místo Poznámky Č. paralelky
Čt 09:00–10:30 Lucie HAYASHI učebna počítačová
Hartigovský palác
přednášková par. 1

Rozvrh na letní semestr 2022/2023:

Rozvrh zatím není připraven

Předmět je součástí následujících studijních plánů