Základy tanečního managementu 1

Předmět není vypsán Nerozvrhuje se

Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky Semestr
107ZM1 zápočet 3 2 hodiny SEMINÁŘŮ týdně (45 minut), 57 až 72 hodin domácí příprava česky zimní

Garant předmětu

Jméno vyučujícího (jména vyučujících)

Obsah

Cíle předmětu:

Předmět rozvíjí znalosti získané v předmětu Základy taneční produkce, které prohlubuje a rozšiřuje o kontext i aplikaci na vlastní projekt. Studentům, kteří jej neabsolvovali, umožňuje návštěvu přednášek za předpokladu dostudování informací ze studijních opor. Výkonné umělce a tvůrce v oblasti pohybového divadla připravuje na profesní realitu, poskytuje informace ohledně právní subjektivity, řízení organizace a postavení tance v kulturní politice i pokročilého plánování a fundraisingu, rozvíjí prezentační a komunikační dovednosti.

Tematické okruhy:

Témata jednotlivých přednášek jsou zaměřena na základní souhrn znalostí vedoucí ke zřízení a rozvoj organizace (souboru, školy, umělce):

-historie uměleckého managementu, jeho problémy a ekonomické dopady

-postavení tance v kulturní politice států, krajů i měst

-začlenění tance do kreativních průmyslů

-právní subjektivita organizace, zřízení organizace, autorskoprávní ochrana,

-finanční řízení projektu i organizace – rozpočet, smlouvy s donátory, správa zisků

-pokročilý fundraising – granty z evropských dotací, negrantový fundraising, platformy

Výsledky učení

Na konci semestru je student schopen připravit žádost o zapsání spolku, vypracovat podrobný rozpočet organizace a strategii pro oslovení sponzorů i kvalitní žádost o grantovou podporu festivalu z oblasti pohybového umění pro jeden z veřejných dotačních programů oboru. Je schopen argumentovat jedinečnost záměru, formy i způsobu uvedení a doložit ji adekvátním rozpočtem.

Dokáže se orientovat na současné taneční scéně, má vhled do aktuální grantové politiky, rozumí obsahu práce produkčního při přípravě jednoduchého projektu, potřeby týmu a kooperace.

Předpoklady a další požadavky

nejsou

Literatura

Povinná literatura:

BOUKAL, Petr. Fundraising pro neziskové organizace. Praha: Grada, 2013. Expert (Grada). ISBN 978-80-247-4487-2.

CIKÁNEK, Martin. Kreativní průmysly: příležitost pro novou ekonomiku II. Nové, rozš. a rev. vyd. Praha: Institut umění, 2013. ISBN 978-80-7008-274-4.

DOSTÁL, Petr a Eva KISLINGEROVÁ. Ekonomika kultury: efektivní metody a nástroje podnikání v sektoru kultury. Praha: Oeconomica, 2012. Odborná kniha s vědeckou redakcí. ISBN 978-80-245-1886-2.

DVOŘÁK, Jan. Kreativní management pro divadlo, aneb, O divadle jinak: kapitoly k tématu realizace divadla. 2. vyd. Praha: Pražská scéna, 2004. 337 s. ISBN 80-86102-53-X.

KOLDA, Martin. Problematika tanečního managementu. Magisterská práce, HAMU, 2013.

LEDVINOVÁ, Jana. Profesionální fundraising: jak se osvobodit od finanční závislosti. 1. vyd. Praha: Akademie múzických umění v Praze, 2013. 129 s. ISBN 978-80-7331-294-7.

MATARASSO, François a Charles LANDRY. Hledání rovnováhy: 21 strategických dilemat v kulturní politice. Přeložila Michaela ŠEBESTOVÁ. Brno: Barrister & Principal, 2015. Kultura & arts management. ISBN 978-80-7485-047-9.

NEKOLNÝ, Bohumil, Jiří SRSTKA, David KAŠPAR, Petr PROKOP, Jiří SULŽENKO, Michal LÁZŇOVSKÝ a Jiří POKORNÝ. Kontext provozování divadla v ČR. Praha: Akademie múzických umění v Praze, 2018. Produkce a management divadla v ČR. ISBN 978-80-7331-501-6.

SIMEK, Stepan. Financing of Czech Theatre/Financování českého divadla. Divadelní ústav, Praha 2005.

SMOLÍKOVÁ, Marta, ed. Management umění. Praha: Vysoká škola uměleckoprůmyslová, 2008. ISBN 978-80-86863-24-5.

VOJÍK, Vladimír. Podnikání v kultuře a umění: Arts management. Praha: ASPI, 2008. ISBN 978-80-7357-402-4.

Další zdroje

Koncepce kulturní politiky hl. m. Prahy

Státní kulturní politika MK ČR

webové stránky MK ČR – podpora profesionálního umění

webové stránky Hlavního města Prahy – městské granty

webové stránky MZV ČR + MF ČR – podpora projektů

webové stránky Kreativní Evropy

E-Learning HAMU: [online]. https://moodle.amu.cz/

Doporučená literatura:

DEBNÁR, Viktor A., Tereza RAABOVÁ a Eva ŽÁKOVÁ. Podpora umění a kultury z Evropské unie. Praha: Divadelní ústav, 2006. ISBN 80-7008-191-0.

HAGOORT, Giep. Umělecký management v podnikatelském stylu. 1. vyd. Praha: KANT – Karel Kerlický Akademie múzických umění v Praze, 2009. 301 s.:. ISBN 978-80-7437-008-3.

HOLANOVÁ, Barbora. Rešerše grantových systémů v evropských městech. Praha: IPR, 2017.

SEDMIHRADSKÁ, Lucie. Financování kultury a Praha (1. + 2. díl). Praha: IPR, 2017. ISBN 978-80-87931-68-4.

THROSBY, Davis. Economics and culture. Cambridge, New York: Cambridge university press, 2003. ISBN 0521586399.

VÍTEK, Svetozar. Organizace divadla: struktura, funkce a řízení divadelního provozu. 2. vyd. Praha: Divadelní ústav, 1981. Studijní materiály.

Hodnoticí metody a kritéria

Aktivita v hodinách, seminární práce – anotace a rozpočet projektu (2NS)

Poznámka

nejsou

Další informace

Pro tento předmět se rozvrh nepřipravuje

Předmět je součástí následujících studijních plánů