Základy tanečního managementu 2

Předmět není vypsán Nerozvrhuje se

Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky Semestr
107ZM2 Z 3 2 hodiny SEMINÁŘŮ týdně (45 minut), 54 až 69 hodin domácí příprava česky letní

Garant předmětu

Jméno vyučujícího (jména vyučujících)

Výsledky učení dané vzdělávací složky

Na konci semestru student ovládá základy managementu a řízení organizace, vedení týmu na zadaném úkolu. Orientuje se v současné taneční scéně, má vhled do aktuální grantové politiky, rozumí obsahu práce manažera či vedoucího. Získává vhled do pokročilého managementu, marketingu a prezentace uměleckých projektů, je schopen vypracovat press kit. Dokáže prezentovat svou organizaci v kontextu oboru i jiných uměleckých žánrů, je schopen argumentace i veřejného vystoupení.

Forma studia

přednáška

Předpoklady a další požadavky

nejsou

Obsah kurzu

Cíl předmětu:

Předmět rozvíjí znalosti získané v předmětu Základy taneční produkce, které prohlubuje a rozšiřuje o kontext i aplikaci na vlastní projekt. Studentům, kteří jej neabsolvovali, umožňuje návštěvu přednášek za předpokladu dostudování informací ze studijních opor. Výkonné umělce a tvůrce v oblasti pohybového divadla připravuje na profesní realitu, doplňuje měkké dovednosti ohledně prezentace a komunikace či týmové práce. Zaměřuje se také na tvorbu marketingových a propagačních strategií, pokročilý marketing, propagaci a styk s médii.

Tematické okruhy:

-time management – osobní i korporátní

-plánování, harmonogram, rozvrhy, fermany

-personální zabezpečení a týmová práce, vedení a komunikace

-strategie, branding, tvorba umělecké značky, korporátní identita

-marketing, propagace a reklama

-tvorba prezentace, webových stránek, portfolia

-PR, vztah k veřejnosti a publiku, styk s médii – tvorba mediálního balíčku, organizace tiskové konference

-pitching

-vedení dialogu a debaty, verbální a nonverbální komunikační dovednosti

Doporučená nebo povinná literatura

Povinná literatura:

BAČUVČÍK, Radim. Marketing kultury: divadlo, koncerty, publikum, veřejnost. Zlín: VeRBuM, 2012. ISBN 978-80-87500-17-0.

BEDNÁŘ, Vojtěch. Mediální komunikace pro management. Praha: Grada, 2011. Žurnalistika a komunikace. ISBN 978-80-247-3629-7.

HALADA, Jan, ed. Marketingová komunikace a public relations: výklad pojmů a teorie oboru. Praha: Univerzita Karlova v Praze, nakladatelství Karolinum, 2015. ISBN 978-80-246-3075-5.

HEJLOVÁ, Denisa. Public relations. Praha: Grada Publishing, 2015. Expert (Grada). ISBN 978-80-247-5022-4.

JEŽEK, Vlastimil. Média a my. Praha: Akademie múzických umění v Praze, Divadelní fakulta, Katedra produkce, 2014. 145 s. ISBN 978-80-7331-304-3.

KAISER, Michael M. Strategické plánování v umění: praktický průvodce. Praha: Institut umění - Divadelní ústav v Praze, 2009. ISBN 978-80-7008-236-2.

L'ETANG, Jacquie. Public relations : základní teorie, praxe, kritické přístupy. Vyd. 1. Praha: Portál, 2009. 338 s. :. ISBN 978-80-7367-596-7.

SMOLÍKOVÁ, Marta, ed. Management umění. Praha: Vysoká škola uměleckoprůmyslová, 2008. ISBN 978-80-86863-24-5.

TOMANDL, Jan. Jak účinně oslovit média: media relations v podnikání, správě, kultuře i neziskovém sektoru. Brno: Computer Press, 2011. ISBN 978-80-251-3457-3.

E-Learning HAMU: [online]. https://moodle.amu.cz/

Další zdroje a média:

Taneční periodika – Taneční listy, Taneční zóna, Taneční aktuality, Operaplus

Divadelní periodika – Divadelní noviny, Svět a divadlo

Artzóna České televize, Český rozhlas Vltava – Mozaika

Sociální sítě kulturních médií

Doporučená literatura:

DEBNÁR, Viktor A., Tereza RAABOVÁ a Eva ŽÁKOVÁ. Podpora umění a kultury z Evropské unie. Praha: Divadelní ústav, 2006. ISBN 80-7008-191-0.

HAGOORT, Giep. Umělecký management v podnikatelském stylu. 1. vyd. Praha: KANT – Karel Kerlický Akademie múzických umění v Praze, 2009. 301 s.:. ISBN 978-80-7437-008-3.

HOLANOVÁ, Barbora. Rešerše grantových systémů v evropských městech. Praha: IPR, 2017.

JIRÁK, Jan a Barbara KÖPPLOVÁ. Masová média. Praha: Portál, 2009. ISBN 978-80-7367-466-3.

JOHNOVÁ, Radka a Jitka ČERNÁ. Arts marketing: marketing umění a kulturního dědictví. Praha: Oeconomica, 2007. ISBN 978-80-245-1276-1.

MACKENZIE, Ian. Management and Marketing. LTP, 1997. ISBN 978-1899396801.

MATARASSO, François a Charles LANDRY. Hledání rovnováhy: 21 strategických dilemat v kulturní politice. Přeložila Michaela ŠEBESTOVÁ. Brno: Barrister & Principal, 2015. Kultura & arts management. ISBN 978-80-7485-047-9.

MATYÁŠOVÁ, J. Blog Proč o nás novináři nepíšou [online]. Praha. Dostupné z: http://proconasnovinarinepisou.blogspot.com

THROSBY, Davis. Economics and culture. Cambridge, New York: Cambridge university press, 2003. ISBN 0521586399.

VÍTEK, Svetozar. Organizace divadla: struktura, funkce a řízení divadelního provozu. 2. vyd. Praha: Divadelní ústav, 1981. Studijní materiály.

VOJÍK, Vladimír. Podnikání v kultuře a umění: Arts management. Praha: ASPI, 2008. ISBN 978-80-7357-402-4.

Hodnoticí metody a kritéria

Aktivita v hodinách, seminární práce – referát z produkční praxe

Poznámka

nejsou

Další informace

Pro tento předmět se rozvrh nepřipravuje

Předmět je součástí následujících studijních plánů