Základy tanečního managementu 2

Zobrazit rozvrh

Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky Semestr
107ZM2 zápočet 3 2 hodiny SEMINÁŘŮ týdně (45 minut), 54 až 69 hodin domácí příprava česky letní

Garant předmětu

Lucie HAYASHI

Jméno vyučujícího (jména vyučujících)

Lucie HAYASHI

Obsah

Cíl předmětu:

Předmět rozvíjí znalosti získané v předmětu Základy taneční produkce, které prohlubuje a rozšiřuje o kontext i aplikaci na vlastní projekt. Studentům, kteří jej neabsolvovali, umožňuje návštěvu přednášek za předpokladu dostudování informací ze studijních opor. Výkonné umělce a tvůrce v oblasti pohybového divadla připravuje na profesní realitu, doplňuje měkké dovednosti ohledně prezentace a komunikace či týmové práce. Zaměřuje se také na tvorbu marketingových a propagačních strategií, pokročilý marketing, propagaci a styk s médii.

Tematické okruhy:

-time management – osobní i korporátní

-plánování, harmonogram, rozvrhy, fermany

-personální zabezpečení a týmová práce, vedení a komunikace

-strategie, branding, tvorba umělecké značky, korporátní identita

-marketing, propagace a reklama

-tvorba prezentace, webových stránek, portfolia

-PR, vztah k veřejnosti a publiku, styk s médii – tvorba mediálního balíčku, organizace tiskové konference

-pitching

-vedení dialogu a debaty, verbální a nonverbální komunikační dovednosti

Výsledky učení

Na konci semestru student ovládá základy managementu a řízení organizace, vedení týmu na zadaném úkolu. Orientuje se v současné taneční scéně, má vhled do aktuální grantové politiky, rozumí obsahu práce manažera či vedoucího. Získává vhled do pokročilého managementu, marketingu a prezentace uměleckých projektů, je schopen vypracovat press kit. Dokáže prezentovat svou organizaci v kontextu oboru i jiných uměleckých žánrů, je schopen argumentace i veřejného vystoupení.

Předpoklady a další požadavky

nejsou

Literatura

Povinná literatura:

BAČUVČÍK, Radim. Marketing kultury: divadlo, koncerty, publikum, veřejnost. Zlín: VeRBuM, 2012. ISBN 978-80-87500-17-0.

BEDNÁŘ, Vojtěch. Mediální komunikace pro management. Praha: Grada, 2011. Žurnalistika a komunikace. ISBN 978-80-247-3629-7.

HALADA, Jan, ed. Marketingová komunikace a public relations: výklad pojmů a teorie oboru. Praha: Univerzita Karlova v Praze, nakladatelství Karolinum, 2015. ISBN 978-80-246-3075-5.

HEJLOVÁ, Denisa. Public relations. Praha: Grada Publishing, 2015. Expert (Grada). ISBN 978-80-247-5022-4.

JEŽEK, Vlastimil. Média a my. Praha: Akademie múzických umění v Praze, Divadelní fakulta, Katedra produkce, 2014. 145 s. ISBN 978-80-7331-304-3.

KAISER, Michael M. Strategické plánování v umění: praktický průvodce. Praha: Institut umění - Divadelní ústav v Praze, 2009. ISBN 978-80-7008-236-2.

L'ETANG, Jacquie. Public relations : základní teorie, praxe, kritické přístupy. Vyd. 1. Praha: Portál, 2009. 338 s. :. ISBN 978-80-7367-596-7.

SMOLÍKOVÁ, Marta, ed. Management umění. Praha: Vysoká škola uměleckoprůmyslová, 2008. ISBN 978-80-86863-24-5.

TOMANDL, Jan. Jak účinně oslovit média: media relations v podnikání, správě, kultuře i neziskovém sektoru. Brno: Computer Press, 2011. ISBN 978-80-251-3457-3.

E-Learning HAMU: [online]. https://moodle.amu.cz/

Další zdroje a média:

Taneční periodika – Taneční listy, Taneční zóna, Taneční aktuality, Operaplus

Divadelní periodika – Divadelní noviny, Svět a divadlo

Artzóna České televize, Český rozhlas Vltava – Mozaika

Sociální sítě kulturních médií

Doporučená literatura:

DEBNÁR, Viktor A., Tereza RAABOVÁ a Eva ŽÁKOVÁ. Podpora umění a kultury z Evropské unie. Praha: Divadelní ústav, 2006. ISBN 80-7008-191-0.

HAGOORT, Giep. Umělecký management v podnikatelském stylu. 1. vyd. Praha: KANT – Karel Kerlický Akademie múzických umění v Praze, 2009. 301 s.:. ISBN 978-80-7437-008-3.

HOLANOVÁ, Barbora. Rešerše grantových systémů v evropských městech. Praha: IPR, 2017.

JIRÁK, Jan a Barbara KÖPPLOVÁ. Masová média. Praha: Portál, 2009. ISBN 978-80-7367-466-3.

JOHNOVÁ, Radka a Jitka ČERNÁ. Arts marketing: marketing umění a kulturního dědictví. Praha: Oeconomica, 2007. ISBN 978-80-245-1276-1.

MACKENZIE, Ian. Management and Marketing. LTP, 1997. ISBN 978-1899396801.

MATARASSO, François a Charles LANDRY. Hledání rovnováhy: 21 strategických dilemat v kulturní politice. Přeložila Michaela ŠEBESTOVÁ. Brno: Barrister & Principal, 2015. Kultura & arts management. ISBN 978-80-7485-047-9.

MATYÁŠOVÁ, J. Blog Proč o nás novináři nepíšou [online]. Praha. Dostupné z: http://proconasnovinarinepisou.blogspot.com

THROSBY, Davis. Economics and culture. Cambridge, New York: Cambridge university press, 2003. ISBN 0521586399.

VÍTEK, Svetozar. Organizace divadla: struktura, funkce a řízení divadelního provozu. 2. vyd. Praha: Divadelní ústav, 1981. Studijní materiály.

VOJÍK, Vladimír. Podnikání v kultuře a umění: Arts management. Praha: ASPI, 2008. ISBN 978-80-7357-402-4.

Hodnoticí metody a kritéria

Aktivita v hodinách, seminární práce – referát z produkční praxe

Poznámka

nejsou

Další informace

Předmět je součástí nabídky volitelných předmětů pro celou AMU

Rozvrh na zimní semestr 2023/2024:

Rozvrh zatím není připraven

Rozvrh na letní semestr 2023/2024:

06:00–08:0008:00–10:0010:00–12:0012:00–14:0014:00–16:0016:00–18:0018:00–20:0020:00–22:0022:00–24:00
Po
Út
St
Čt
místnost H2024
učebna počítačová

(Hartigovský palác)
HAYASHI L.
09:00–10:30
(přednášková par. 1)

Datum Den Čas Vyučující Místo Poznámky Č. paralelky
Čt 09:00–10:30 Lucie HAYASHI učebna počítačová
Hartigovský palác
přednášková par. 1

Předmět je součástí následujících studijních plánů