Dějiny hudby 2

Zapsat Zobrazit rozvrh

Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky Semestr
108DHB2 zkouška 3 2 hodiny PŘEDNÁŠEK týdně (45 minut), 54 až 69 hodin domácí příprava česky letní

Garant předmětu

Jaromír HAVLÍK

Jméno vyučujícího (jména vyučujících)

Jaromír HAVLÍK

Obsah

Cíl výuky:

Předmět Dějiny hudby 2 seznamuje studenty s evropskými dějinami klasické hudby období klasicismu a raného romantismu. Pozornost je věnována nejen hudbě jako takové, ale také sociálním, náboženským a politickým okolnostem a souvislostem. Důraz je kladen na seznámení studentů se stěžejními hudebními formami i žánry dané doby a jejich čelními představiteli. Předmět poskytne studentům znalosti o vývoji dějin hudby a pomůže jim pochopit probíranou látku v souvislosti s dalšími vyučovanými předměty jako například Rozbor skladeb a další. Tento předmět navazuje na předchozí semestr dějin hudby, který se věnuje hudbě baroka.

Tematické okruhy:

  1. Klasicismus: všeobecné společenské a kulturní podmínky (osvícenství a racionalismus)
  2. Hudba klasicismu: hudební řeč, hudební formy a žánry, distribuce a recepce hudby (veřejný koncert)
  3. Monografické přednášky: Gluck, J. Haydn, W. A. Mozart, L. van Beethoven
  4. Český klasicismus
  5. Významné skladatelské osobnosti domácí
  6. Významné skladatelské osobnosti působící v cizině
  7. Raný romantismus: všeobecná společenská a kulturní situace (vznik tzv. národních škol atd.)
  8. Hudba raného romantismu: proměny v žánrové struktuře (opera, píseň, instrumentální žánry)
  9. Monografické přednášky: C. M. von Weber, F. Schubert, F. Mendelssohn-Bartholdy
  10. Český raný romantismus (tzv. doba předsmetanovská)

Výsledky učení

Po absolvování předmětu Dějiny hudby 2 se studenti orientují v pojmech souvisejících s dějinami hudby v období klasicismu a raného romantismu. Poznají představitele a jejich dílo v daném kontextu a dokážou sami kriticky nahlížet na danou problematiku. Díky velkému množství různých informačních zdrojů (biografie, autobiografie, encyklopedie, dokumenty, nahrávky, notové materiály a partitury) si student sám tvoří svůj názor na konkrétní problematiku.

Předpoklady a další požadavky

nejsou

Literatura

Povinná literatura:

ČERNUŠÁK, Gracián a kol. Dějiny evropské hudby. Praha: Panton, 1974.

NAVRÁTIL, Miloš. Dějiny hudby. Olomouc, Votobia 2003. ISBN 80-7220-143-3.

SMOLKA, Jaroslav. Dějiny hudby jako vědní obor a jejich periodizace. Praha: AMU, 1999. ISBN 80-85883-44-9.

SMOLKA, Jaroslav a kol. Dějiny hudby. Praha: Togga, 2001. ISBN 80-902912-0-1.

Doporučená literatura:

ABRAHAM, Gerald. Stručné dejiny hudby. Bratislava: Hudobné centrum, 2003. ISBN: 80-88884-46-2.

BACHTÍK, Josef. 19. století v hudbě. Praha: Supraphon, 1970.

BEK, Josef. Impresionismus a hudba. Praha: Státní hudební nakl., 1964.

BERKOVEC, Jiří. Josef Suk. Praha: Editio Supraphon, 1962.

ČERNÝ, Miroslav K. Nástin vývoje symfonie od počátku do poloviny 20. století. Olomouc: Univerzita Palackého v Olomouci, 2002. ISBN 80-244-0483-4.

EINSTEIN, Alfred. Geschichte der Musik. Leipzig: 1917-18.

HELFERT, Vladimír: Česká moderní hudba. Olomouc: Index, 1936.

JAREŠ, Stanislav a VOLEK, Tomislav. Dějiny české hudby v obrazech. Praha: Supraphon, 1977.

KNEPLER, Georg. Musikgeschichte des 19. Jahrhunderts. Berlin: Henschelverlag Kunst und Gesellschaft, 1961.

SMOLKA, Jaroslav. Česká hudba našeho století. Praha: Státní hudební nakladatelství, 1961.

SMOLKA, Jaroslav. Česká kantáta a oratorium. Praha: Editio Supraphon, 1970.

VOGEL, Jaroslav. Leoš Janáček. Praha: Academia, 1997. ISBN: 80-200-0621-4.

Hodnoticí metody a kritéria

Zkouška se skládá ze dvou částí:

1)Písemný test z probraného učiva za oba semestry 1. ročníku

2)Ústní zkouška z probraného učiva za oba semestry 1. ročníku

Předpokládá se prostudování povinné literatury.

Minimální povinná docházka není stanovena.

Poznámka

není

Rozvrh na zimní semestr 2023/2024:

Rozvrh zatím není připraven

Rozvrh na letní semestr 2023/2024:

06:00–08:0008:00–10:0010:00–12:0012:00–14:0014:00–16:0016:00–18:0018:00–20:0020:00–22:0022:00–24:00
Po
Út
místnost 2017
Učebna 2017 (HAMU)

(Lichenštejnský palác)
HAVLÍK J.
13:40–15:10
(přednášková par. 1)
St
Čt

Datum Den Čas Vyučující Místo Poznámky Č. paralelky
Út 13:40–15:10 Jaromír HAVLÍK Učebna 2017 (HAMU)
Lichenštejnský palác
přednášková par. 1

Předmět je součástí následujících studijních plánů