Dějiny hudby 2

Předmět není vypsán Nerozvrhuje se

Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky Semestr
108DHB2 ZK 3 2 hodiny PŘEDNÁŠEK týdně (45 minut), 54 až 69 hodin domácí příprava česky letní

Garant předmětu

Jméno vyučujícího (jména vyučujících)

Výsledky učení dané vzdělávací složky

Po absolvování předmětu Dějiny hudby 2 se studenti orientují v pojmech souvisejících s dějinami hudby v období klasicismu a raného romantismu. Poznají představitele a jejich dílo v daném kontextu a dokážou sami kriticky nahlížet na danou problematiku. Díky velkému množství různých informačních zdrojů (biografie, autobiografie, encyklopedie, dokumenty, nahrávky, notové materiály a partitury) si student sám tvoří svůj názor na konkrétní problematiku.

Forma studia

přednáška

Předpoklady a další požadavky

nejsou

Obsah kurzu

Cíl výuky:

Předmět Dějiny hudby 2 seznamuje studenty s evropskými dějinami klasické hudby období klasicismu a raného romantismu. Pozornost je věnována nejen hudbě jako takové, ale také sociálním, náboženským a politickým okolnostem a souvislostem. Důraz je kladen na seznámení studentů se stěžejními hudebními formami i žánry dané doby a jejich čelními představiteli. Předmět poskytne studentům znalosti o vývoji dějin hudby a pomůže jim pochopit probíranou látku v souvislosti s dalšími vyučovanými předměty jako například Rozbor skladeb a další. Tento předmět navazuje na předchozí semestr dějin hudby, který se věnuje hudbě baroka.

Tematické okruhy:

  1. Klasicismus: všeobecné společenské a kulturní podmínky (osvícenství a racionalismus)
  2. Hudba klasicismu: hudební řeč, hudební formy a žánry, distribuce a recepce hudby (veřejný koncert)
  3. Monografické přednášky: Gluck, J. Haydn, W. A. Mozart, L. van Beethoven
  4. Český klasicismus
  5. Významné skladatelské osobnosti domácí
  6. Významné skladatelské osobnosti působící v cizině
  7. Raný romantismus: všeobecná společenská a kulturní situace (vznik tzv. národních škol atd.)
  8. Hudba raného romantismu: proměny v žánrové struktuře (opera, píseň, instrumentální žánry)
  9. Monografické přednášky: C. M. von Weber, F. Schubert, F. Mendelssohn-Bartholdy
  10. Český raný romantismus (tzv. doba předsmetanovská)

Doporučená nebo povinná literatura

Povinná literatura:

ČERNUŠÁK, Gracián a kol. Dějiny evropské hudby. Praha: Panton, 1974.

NAVRÁTIL, Miloš. Dějiny hudby. Olomouc, Votobia 2003. ISBN 80-7220-143-3.

SMOLKA, Jaroslav. Dějiny hudby jako vědní obor a jejich periodizace. Praha: AMU, 1999. ISBN 80-85883-44-9.

SMOLKA, Jaroslav a kol. Dějiny hudby. Praha: Togga, 2001. ISBN 80-902912-0-1.

Doporučená literatura:

ABRAHAM, Gerald. Stručné dejiny hudby. Bratislava: Hudobné centrum, 2003. ISBN: 80-88884-46-2.

BACHTÍK, Josef. 19. století v hudbě. Praha: Supraphon, 1970.

BEK, Josef. Impresionismus a hudba. Praha: Státní hudební nakl., 1964.

BERKOVEC, Jiří. Josef Suk. Praha: Editio Supraphon, 1962.

ČERNÝ, Miroslav K. Nástin vývoje symfonie od počátku do poloviny 20. století. Olomouc: Univerzita Palackého v Olomouci, 2002. ISBN 80-244-0483-4.

EINSTEIN, Alfred. Geschichte der Musik. Leipzig: 1917-18.

HELFERT, Vladimír: Česká moderní hudba. Olomouc: Index, 1936.

JAREŠ, Stanislav a VOLEK, Tomislav. Dějiny české hudby v obrazech. Praha: Supraphon, 1977.

KNEPLER, Georg. Musikgeschichte des 19. Jahrhunderts. Berlin: Henschelverlag Kunst und Gesellschaft, 1961.

SMOLKA, Jaroslav. Česká hudba našeho století. Praha: Státní hudební nakladatelství, 1961.

SMOLKA, Jaroslav. Česká kantáta a oratorium. Praha: Editio Supraphon, 1970.

VOGEL, Jaroslav. Leoš Janáček. Praha: Academia, 1997. ISBN: 80-200-0621-4.

Hodnoticí metody a kritéria

Zkouška se skládá ze dvou částí:

1)Písemný test z probraného učiva za oba semestry 1. ročníku

2)Ústní zkouška z probraného učiva za oba semestry 1. ročníku

Předpokládá se prostudování povinné literatury.

Minimální povinná docházka není stanovena.

Poznámka

není

Další informace

Pro tento předmět se rozvrh nepřipravuje

Předmět je součástí následujících studijních plánů