Hudební estetika 2

Předmět není vypsán Nerozvrhuje se

Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky Semestr
108HUES2 zkouška 2 1 hodiny PŘEDNÁŠEK týdně (45 minut), 1 hodiny SEMINÁŘŮ týdně (45 minut), 29 až 39 hodin domácí příprava česky letní

Garant předmětu

Jméno vyučujícího (jména vyučujících)

Obsah

Cíl výuky:

Obsahem přednášky jsou teorie, dějiny a současný stav hudební estetiky, hudební sémiotika, teorie interpretace hudebního umění, hudební kritika a aktuální témata současné hudební kultury. Přednáška má pracovní charakter (umožňuje bezprostřední reakce a diskusi studentů) a je volně tematicky propojena se seminářem.

Obsahem semináře jsou témata vyplývající z referátů studentů, praktické příklady související s tematickými okruhy probíranými v přednáškách a seminární všeobecné diskuse.

Tematické okruhy:

 1. Hudební estetika a hudební kritika
 2. Hudební sémantika a sémiotika
 3. Jaroslav Zich a jeho teorie hudební interpretace
 4. Vybrané kapitoly z dějin hudební estetiky
 5. Eduard Hanslick a hudebně estetický formalismus
 6. Vztahy mezi hudební estetikou a hudební poetikou
 7. Hudební poetika: Leoš Janáček
 8. Hudební notace jako „metaznak“. Uměl Janáček zapsat své skladby?
 9. Hudební umělec a společnost. Estetické názory (kdysi) mladé české skladatelské generace
 10. Současný skladatel a jeho svět
 11. Současný hudební interpret a jeho svět
 12. Vztahy mezi populární, jazzovou a vážnou hudbou. Stratifikace současného hudebního umění
 13. Estetika populární hudby: Metoda „háku“ aneb Jak se také komponuje
 14. Shrnutí. Závěrečný test (a odevzdání konečných verzí referátů ze semináře)

Výsledky učení

Student získá základní znalosti z oblasti hudební estetiky, hudební sémiotiky a teorie hudební interpretace. Prostřednictvím referátu získá dovednosti, jak samostatně pracovat s literaturou z oblasti hudební estetiky a teorie hudební interpretace a aplikovat přitom vlastní umělecké zkušenosti.

Předpoklady a další požadavky

nejsou

Literatura

Povinná literatura:

DORŮŽKA, Lubomír. Panoráma populární hudby 1918/1978 aneb Nevšední písničkáři všedních dní. Praha: MF, 1987. (Vybrané kapitoly.)

DORŮŽKA, Lubomír. Panoráma jazzu. Praha: Mladá fronta, 1990. (Vybrané kapitoly.)

LINDAUR, Vojtěch. Neznámé slasti: příběhy rockových revolucí 1972-2012. Praha: PLUS, 2012. (Vybrané kapitoly.)

POLEDŇÁK, Ivan. Úvod do problematiky nonartificiální hudby. Olomouc: Univerzita Palackého, 2000.

VIČAR, Jan a Roman DYKAST. Hudební estetika. 2. vyd. V Praze: Akademie múzických umění, Hudební fakulta, Katedra teorie a dějin hudby, 2002. ISBN 80-85883-86-4. (Vybrané kapitoly.)

Doporučená literatura:

DORŮŽKA, Petr. Hudba na pomezí. Praha: Panton, 1991.

EGGEBRECHT, Hans Heinrich. Hudba a krásno. Praha: Nakladatelství Lidové noviny, 2001. Eseje (NLN). ISBN 80-7106-479-3.

FUKAČ, Jiří. Hudební estetika jako konkretizace obecné estetiky a muzikologická disciplína. Brno: Masarykova univerzita, 1998.

HANSLICK, Eduard. O hudebním krásnu. Praha: Supraphon, 1973.

LISSA, Zofia. Nové studie z hudební estetiky. Praha: Supraphon, 1982.

MIHULE, Jaroslav. Otázky hudební estetiky. Praha: Pedagogická fakulta, Univerzita Karlova, 2016. ISBN 978-80-7290-878-3.

POLEDŇÁK, Ivan a CAFOUREK, Ivo. Sondy do popu a rocku. 1. vyd. Jinočany: H & H, 1992.

Hodnoticí metody a kritéria

Podmínkou přístupu ke zkoušce je pravidelná účast v seminářích, aktivita v diskusích, vypracování, přednesení a odevzdání referátu ve stanoveném termínu. Výsledná známka závisí na kvalitě referátu (váha 40 %) a úspěšnosti zkoušky (= bodovaného závěrečného písemného testu) ověřující znalost přednesené látky, resp. jiné zadané studijní či odborné literatury (váha 60 %).

Poznámka

Nejsou.

Další informace

Pro tento předmět se rozvrh nepřipravuje

Předmět je součástí následujících studijních plánů