Anglický jazyk pro odborné účely 1

Zapsat Zobrazit rozvrh

Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky Semestr
702DAOU1 ZK 3 2T česky zimní

Garant předmětu

Štěpánka PÁROVÁ

Jméno vyučujícího (jména vyučujících)

Štěpánka PÁROVÁ

Výsledky učení dané vzdělávací složky

Cílem předmětu je upevnění a rozvinutí jazykových kompetencí (receptivních i produktivních) na základě osvojení odborně zaměřené slovní zásoby, četby a porozumění textů ze základních oblastí divadla a dramatické tvorby. Po absolvování předmětu by studenti měli být schopni:

•porozumět hlavním myšlenkám textů, vztahujícím se k základním odvětvím divadelní tvorby a v nich se vyskytující slovní zásoby,

•vést na tato témata jednoduchý dialog,

•aktivně komunikovat na úrovni B1 v rozsahu gramatických okruhů stanovených předmětem.

Předmět je na úrovni B1/B1+ dle SERR.

Forma studia

Seminární výuka - četba textů; poslech; diskuze; nácvik slovní zásoby a gramatiky

Způsob studia / studijní zátěž

Účast na seminářích 26h

Příprava na semináře 26h

Písemný úkol 3h

Příprava na závěrečný test 13h

Příprava prezentace 10h

Celkem: 78h = 3 ECTS (1 ECTS = 26 hodin studijní zátěže

Předpoklady a další požadavky

Předpokladem pro práci v předmětu je cca maturitní úroveň AJ (B1 dle SERR).

Obsah kurzu

Week 1

Introduction – Studying at university, What is Theatre

Present simple and continuous, non-action verbs, frequency adverbs

Week 2

Studying at DAMU – expectations and plans

Present perfect simple x past simple, present perfect continuous, time expressions

Week 3

Visual and Performing Arts

Comparatives, superlatives of adjectives and adverbs

Week 4

Theatre Space

Past simple, past continuous, past perfect, used to

Week 5

Theatre Production

Anybody, nobody, everybody, none, neither of

Week 6

Actor

Future forms – will, going to, present continuous

Week 7

Writing an Informal Email + Presentation Skills

Countable and uncountable nouns, quantifiers

Week 8

Director

Articles

Week 9

Dramaturge

Passive

Week 10

Theatre Designer

Phrasal verbs: separable x inseparable

Week 11

Puppet Theatre

Prepositions, words with get

Week 12

Musical Theatre

Can, could, be able to, be allowed to, be supposed to

Doporučená nebo povinná literatura

Online studijní opora ve formě e-learningového kurzu obou předmětů na platformě Moodle AMU: https://moodle.amu.cz/course/view.php?id=835

Hodnoticí metody a kritéria

Požadavky pro úspěšné absolvování předmětu:

Docházka (min. 60%)

Známka je udělena na základě následujících aktivit:

  1. Aktivita na hodinách 20%
  2. Písemný úkol 20%
  3. Seznam 10 slovíček (souvisejících s studovaným oborem /specializací + překlad, výklad termínu, ideálně zahrnout použití v kontextu (příkladová věta), případně i související slova (přídavná slova, slovesa atd.), možno odevzdat ve formě myšlenkové mapy) 20%
  4. Prezentace 40% (instrukce viz https://moodle.amu.cz/course/view.php?id=835#section-9

Informace o plagiátorství:

Student je povinen vykonat zkoušku, resp. vypracovat písemnou práci, osobně, poctivě a za dodržení stanovených pravidel. Poruší-li student pravidla zkoušky, je hodnocen stupněm „F“ nebo „nezapočteno“, a případně může být jeho jednání považováno za plagiátorství.

Plagiátorství je závažný přestupek proti etickým standardům vysokoškolského studia (viz Etický kodex AMU). Podrobněji se o tom, co je považováno za plagiátorství, můžete poučit zde: https://www.amu.cz/cs/studium/bakalarske-diplomove-a-disertacni-prace-vskp/tvorba-a-odevzdani-vskp/etika-psani-odborneho-textu-a-jak-citovat/

Hodnotící škála:

•A = 100-90% (výborný výkon převyšující daná kritéria)

•B = 89-80% (nadprůměrný výkon s minimem chyb)

•C = 79-73% (průměrný výkon s přijatelným počtem chyb)

•D = 72-66% (přijatelný výkon s větším počtem chyb)

•E = 65-60% (výkon vykazující minimální naplnění kritérií)

•F = 59% a méně (nepřijatelný výkon)

Webová stránka předmětu

https://moodle.amu.cz/course/view.php?id=835

Poznámka

Pokud není určeno jinak, studenti s paralelkou č. 99 mají pouze prominutou docházku, ostatní úkoly /aktivity musí odevzdat + absolvovat prezentaci (viz Hodnotící kritéria)

Kontaktní osoba pro par. 99 a zkoušející: PhDr. Štěpánka Párová

Rozvrh na zimní semestr 2021/2022:

06:00–08:0008:00–10:0010:00–12:0012:00–14:0014:00–16:0016:00–18:0018:00–20:0020:00–22:0022:00–24:00
Po
Út
St
Čt

místnost S105
Počítačová učebna S105 (DAMU)

(Karlova 26, Praha 1)
PÁROVÁ Š.
09:00–10:30
(paralelka 1)
místnost S105
Počítačová učebna S105 (DAMU)

(Karlova 26, Praha 1)
PÁROVÁ Š.
12:30–14:00
(paralelka 3)
Datum Den Čas Vyučující Místo Poznámky Č. paralelky
09:00–10:30 Štěpánka PÁROVÁ Počítačová učebna S105 (DAMU)
Karlova 26, Praha 1
paralelka 1
12:30–14:00 Štěpánka PÁROVÁ Počítačová učebna S105 (DAMU)
Karlova 26, Praha 1
paralelka 3
Štěpánka PÁROVÁ
paralelka 99

Rozvrh na letní semestr 2021/2022:

Rozvrh zatím není připraven

Předmět je součástí následujících studijních plánů