Anglický jazyk pro odborné účely 1

Předmět není vypsán Nerozvrhuje se

Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky Semestr
702DAOU1 ZK 3 2T česky zimní

Garant předmětu

Jméno vyučujícího (jména vyučujících)

Výsledky učení dané vzdělávací složky

Cílem předmětu je upevnění a rozvinutí jazykových kompetencí (receptivních i produktivních) na základě osvojení odborně zaměřené slovní zásoby, četby a porozumění textů ze základních oblastí divadla a dramatické tvorby. Po absolvování předmětu by studenti měli být schopni:

•porozumět hlavním myšlenkám textů, vztahujícím se k základním odvětvím divadelní tvorby a v nich se vyskytující slovní zásoby,

•vést na tato témata jednoduchý dialog,

•aktivně komunikovat na úrovni B1 v rozsahu gramatických okruhů stanovených předmětem.

Předmět je na úrovni B1/B1+ dle SERR.

Forma studia

Seminární výuka - četba textů; poslech; diskuze; nácvik slovní zásoby a gramatiky

Předpoklady a další požadavky

Předpokladem pro práci v předmětu je maturitní úroveň AJ (B1 dle SERR).

Obsah kurzu

 1. Introduction – Studying at university, What is Theatre

Present simple and continuous, non-action verbs, frequency adverbs

 1. Studying at DAMU – expectations and plans

Present perfect simple x past simple, present perfect continuous, time expressions

 1. Visual and Performing Arts

Comparatives, superlatives of adjectives and adverbs

 1. Theatre Space

Past simple, past continuous, past perfect, used to

 1. Theatre Production

Anybody, nobody, everybody, none, neither of

 1. Actor

Future forms – will, going to, present continuous

 1. Writing an Informal Email

Countable and uncountable nouns, quantifiers

 1. Director

Articles

 1. Dramaturge

Passive

 1. Theatre Designer

Phrasal verbs: separable x inseparable

 1. Puppet Theatre

Prepositions, words with get

 1. Musical Theatre

Can, could, be able to, be allowed to, be supposed to

Doporučená nebo povinná literatura

Online studijní opora ve formě e-learningového kurzu obou předmětů na platformě Moodle AMU: https://moodle.amu.cz/course/view.php?id=389

Hodnoticí metody a kritéria

Další informace

Pro tento předmět se rozvrh nepřipravuje

Předmět je součástí následujících studijních plánů