Anglický jazyk pro odborné účely 2

Předmět není vypsán Nerozvrhuje se

Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky Semestr
702DAOU2 ZK 3 2 hodiny SEMINÁŘŮ týdně (45 minut), 54 až 69 hodin domácí příprava anglicky, česky letní

Garant předmětu

Jméno vyučujícího (jména vyučujících)

Výsledky učení dané vzdělávací složky

Cílem předmětu je upevnění a rozvinutí jazykových kompetencí (receptivních i produktivních) na základě osvojení odborně zaměřené slovní zásoby, četby a porozumění textů souvisejících se základními oblastmi divadelní tvorby. Po absolvování předmětu by studenti měli být schopni:

•porozumět hlavním myšlenkám textů, vztahujícím se k základním odvětvím divadelní tvorby a v nich se vyskytující odborné terminologii,

•vést na tato témata jednoduchý dialog,

•aktivně komunikovat min. na úrovni B1 za použití gramatických jevů probíraných v předmětu

Předmět je na úrovni B1+ dle SERR.

Forma studia

Seminární výuka – četba textů; diskuze, poslech; nácvik slovní zásoby a gramatiky

Způsob studia / studijní zátěž

Účast na seminářích: 26h

Příprava na semináře: 26h

Písemný úkol 1: 4h

Písemný úkol 2: 4h

Příprava na písemný test: 18h

Celkem: 78h = 3 ECTS (1 ECTS = 26 hodin studijní zátěže

Předpoklady a další požadavky

Předpokladem pro práci v předmětu je cca maturitní úroveň AJ (tj. B1+ dle SERR).

Obsah kurzu

Week 1: Elements of Drama, Zero + first conditional, Future time clauses

Week 2: Theatre and Actors, Verbs + -ing / to ...

Week 3: Is Theatre Criticism in Crisis?, Word formation (nouns, adjectives, adverbs), prefixes, suffixes

Week 4: Theatre and Visual Storytelling, Relative clauses, which

Week 5: Learning a Language through Theatre, Second conditional

Week 6: Theatre and Literature, Have / get something done, -ed x -ing adjectives

Week 7: Writing a Theatre CV, Wish sentences

Week 8: Theatre and Improvisation, Linking words 1 – Reason, result, contrast

Week 9: Shakespeare’s (Lady) Macbeth, Modals used for deduction – may, might, can’t, must

Week 10: Is Talent a Myth?, Question tags, Reflexive pronouns

Week 11: Approaches to Dramatic Acting: Public Speaking, Phrasal verbs – separable, inseparable

Week 12: Theatre and Science, Linking words 2 – Either, or, instead (of), except, even...

Week 13: TBD, Reported speech

Week 14: TBD, Expressing purpose, expressions with make / do

Doporučená nebo povinná literatura

Online studijní opora ve formě e-learningového kurzu předmětu na platformě Moodle AMU: https://moodle.amu.cz/course/view.php?id=897

Hodnoticí metody a kritéria

Požadavky pro úspěšné ukončení předmětu:

  1. docházka (max. 6 povolených absencí - docházka je podmínka pro úspěšné absolvování předmětu, neplatí pro studenty s par. 99)
  2. písemný úkol 20% (termín odevzdání určuje vyučující, platí i pro studenty s par. 99) https://moodle.amu.cz/course/view.php?id=897#section-11
  3. vocabulary journal 20% (termín a způsob odevzdání určuje vyučující, platí i pro studenty s par. 99): min. 30 výrazů (všeobecná AJ), instrukce a příklad: https://moodle.amu.cz/course/view.php?id=897#section-1
  4. aktivita v hodinách (s důrazem na mluvený projev) 20% (neplatí pro studenty s par. 99)
  5. lexikálně-gramatický test 40% (platí i pro studenty s par. 99)

Hodnotící škála:

•A = 100-90% (výborný výkon převyšující daná kritéria)

•B = 89-80% (nadprůměrný výkon s minimem chyb)

•C = 79-73% (průměrný výkon s přijatelným počtem chyb)

•D = 72-66% (přijatelný výkon s větším počtem chyb)

•E = 65-60% (výkon vykazující minimální naplnění kritérií)

•F = 59% a méně (nepřijatelný výkon)

Student je povinen vykonat zkoušku, resp. vypracovat písemnou práci, osobně, poctivě a za dodržení stanovených pravidel. Poruší-li student pravidla zkoušky, je hodnocen stupněm „F“ nebo „nezapočteno“, a případně může být jeho jednání považováno za plagiátorství.

Plagiátorství je závažný přestupek proti etickým standardům vysokoškolského studia (viz Etický kodex AMU). Podrobněji se o tom, co je považováno za plagiátorství, můžete poučit zde: https://www.amu.cz/cs/studium/bakalarske-diplomove-a-disertacni-prace-vskp/tvorba-a-odevzdani-vskp/etika-psani-odborneho-textu-a-jak-citovat/

Webová stránka předmětu

https://moodle.amu.cz/course/view.php?id=697

Poznámka

•Kategorie předmětu: Povinný s možností opakovaného zapsání (tj. student má právo na 1 řádný zkouškový termín a 2 opravné termíny – viz SZŘ AMU).

•Předmět je určen studentům bakalářského stupně v prezenčním, popř. kombinovaném studiu českých studijních programů DAMU.

Studenti s paralelkou č. 99:

Kontaktní osoba a zkoušející: PhDr. Štěpánka Párová

Další informace

Pro tento předmět se rozvrh nepřipravuje

Předmět je součástí následujících studijních plánů