Anglický jazyk pro odborné účely 2

Předmět není vypsán Nerozvrhuje se

Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky Semestr
702DAOU2 ZK 3 2T česky letní

Garant předmětu

Jméno vyučujícího (jména vyučujících)

Výsledky učení dané vzdělávací složky

Cílem předmětu je upevnění a rozvinutí jazykových kompetencí (receptivních i produktivních) na základě osvojení odborně zaměřené slovní zásoby, četby a porozumění textů souvisejících se základními oblastmi divadelní tvorby. Po absolvování předmětu by studenti měli být schopni:

•porozumět hlavním myšlenkám textů, vztahujícím se k základním odvětvím divadelní tvorby a v nich se vyskytující odborné terminologii,

•vést na tato témata jednoduchý dialog,

•aktivně komunikovat min. na úrovni B1 za použití gramatických jevů probíraných v předmětu

Předmět je na úrovni B1+ dle SERR.

Forma studia

Seminární výuka – četba textů; diskuze, poslech; nácvik slovní zásoby a gramatiky

Způsob studia / studijní zátěž

Účast na seminářích26h

Příprava na semináře26h

Příprava průběžného písemného úkolu 3h

Příprava na závěrečný test 13h

Příprava prezentace 10h

Celkem: 78h = 3 ECTS (1 ECTS = 26 hodin studijní zátěže

Předpoklady a další požadavky

Předpokladem pro práci v předmětu je cca maturitní úroveň AJ (tj. B1+ dle SERR).

Obsah kurzu

Week 1

Elements of Drama

Zero + first conditional, Future time clauses

Week 2

Theatre and Actors

Verbs + -ing / to ...

Week 3

Is Theatre Criticism in Crisis?

Word formation (nouns, adjectives, adverbs), prefixes, suffixes

Week 4

Theatre and Visual Storytelling

Relative clauses, which

Week 5

Learning a Language through Theatre

Second conditional

Week 6

Theatre and Literature

Have / get something done, -ed x -ing adjectives

Week 7

Writing a Theatre CV

Wish sentences

Week 8

Theatre and Improvisation

Linking words 1 – Reason, result, contrast

Week 9

Shakespeare’s (Lady) Macbeth

Modals used for deduction – may, might, can’t, must

Week 10

Is Talent a Myth?

Question tags, Reflexive pronouns

Week 11

Approaches to Dramatic Acting: Public Speaking

Phrasal verbs – separable, inseparable

Week 12

Theatre and Science

Linking words 2 – Either, or, instead (of), except, even...

Week 13

Presentation Skills 1

Reported speech

Week 14

Presentation Skills 2

Expressing purpose, expressions with make / do

Doporučená nebo povinná literatura

Online studijní opora ve formě e-learningového kurzu předmětu na platformě Moodle AMU: https://moodle.amu.cz/course/view.php?id=406

Hodnoticí metody a kritéria

1.docházka (min. 60%) + průběžná práce v hodinách

2.odevzdání písemného úkolu (viz kurz v Moodlu) – podmínka pro přistoupení k závěrečné zkoušce (platí i pro studenty s paralelkou 99)

3.závěrečná zkouška (písemná + ústní část)

•písemná část (60% celkové známky) – test (obsah: 70% fakultní část (porozumění psanému textu, poslech, slovní zásoba) + 30% gramatika)

•ústní část (40% celkové známky) – prezentace (další informace viz https://moodle.amu.cz/course/view.php?id=406#section-2)

Hodnotící škála:

•A = 100-90% (výborný výkon převyšující daná kritéria)

•B = 89-80% (nadprůměrný výkon s minimem chyb)

•C = 79-73% (průměrný výkon s přijatelným počtem chyb)

•D = 72-66% (přijatelný výkon s větším počtem chyb)

•E = 65-60% (výkon vykazující minimální naplnění kritérií)

•F = 59% a méně (nepřijatelný výkon)

Webová stránka předmětu

https://moodle.amu.cz/course/view.php?id=406

Poznámka

•Kategorie předmětu: Povinný s možností opakovaného zapsání (tj. student má právo na 1 řádný zkouškový termín a 2 opravné termíny – viz SZŘ AMU).

•Předmět je určen studentům bakalářského stupně v prezenčním, popř. kombinovaném studiu českých studijních programů DAMU.

Další informace

Pro tento předmět se rozvrh nepřipravuje

Předmět je součástí následujících studijních plánů