Lidová taneční kultura 1

Zobrazit rozvrh

Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky Semestr
107LTK1 zápočet 3 2 hodiny PŘEDNÁŠEK týdně (45 minut), 57 až 72 hodin domácí příprava česky zimní

Garant předmětu

Jméno vyučujícího (jména vyučujících)

Daniela STAVĚLOVÁ

Obsah

Cíle předmětu:

Poznání lidové taneční kultury v její celistvosti, pochopení jejího významu ve společnosti v různých historických obdobích a souvislostech, v kontextu dalších skutečností. Důraz je kladen na znalost pramenů a literatury, které umožní sledovat fenomén lidového tance v jeho živé a spontánní podobě a jako prostředek komunikace.

Předmět má povahu přednášky, uvádí studenty do problematiky etnochoreologie, rozšiřuje poznatky týkající se dějin tance v českém prostředí.

Náplň výuky

  1. Období 15. - 16. stol. - místo tance v prostředí vesnice; nejstarší doklady: ikonografie, kritika, zákazy tance; taneční druhy: mečové tance, tance smrti.
  2. Období 17.-18. stol. - lidový tanec v hudebně taneční kultuře baroka a klasicismu: sborníky užitkové hudby, hanatica; korunovační a holdovací slavnosti; J. Jeník z Bratřic.
  3. Počátek 19. stol. - osvícenství a počátky zájmu o lidovou píseň a tanec, guberniální sběratelská akce v r. 1819 a její význam pro studium lidové taneční kultury.

4. 19. stol. a lidový tanec jako prostředek národní agitace v období vytváření národního státu; proměny lid. tanečního repertoáru – národní společenské tance, vznik polky; odborný zájem o lid. tanec (J. Neruda, A. Waldau, Č. Zíbrt).

Výsledky učení

U studenta dojde k rozšíření historického poznání, seznámení s dalším okruhem jevů a problémů, metodologických přístupů, prohloubení dovedností při práci s prameny, rozvíjení kritického myšlení.

Předpoklady a další požadavky

nejsou

Literatura

Povinná literatura:

BAHENSKÝ, František et al. Velké dějiny zemí Koruny české. Tematická řada. Lidová kultura. Paseka: Praha 2014. ISBN 978-80-7432-442-0. (Především Hlava pátá, kap. III. Tanec, s. 582-631.)

Národopisná encyklopedie Čech, Moravy a Slezska. Mladá Fronta: Praha, 2007. ISBN 978-80-204-1712-1.

NEJEDLÝ, Zdeněk. Bedřich Smetana. Kap. Česká společnost. Kniha čtvrtá. Orbis: Praha 1951.

STAVĚLOVÁ, Daniela – TRAXLER, Jiří – VEJVODA, Zdeněk (Eds.). Tanec - Záznam, analýza, pojmy. EÚ AV ČR: Praha, 2004.

STAVĚLOVÁ, Daniela – Traxler, Jiří – Vejvoda, Zdeněk (Eds.): Prostředí tance: hranice identity a jejich překračování. NIPOS-ARTAMA, EÚ AV ČR: Praha 2008. ISBN 978-80-7068-227-2.

STAVĚLOVÁ, Daniela. Lidové tance v guberniálním sběru z roku 1819. IPOS-ARTAMA: Praha 1996. ISBN 80-7068-039-3.

ZÍBRT, Čeněk. Jak se kdy v Čechách tancovalo. SNKLHU: Praha 1960, 2. vyd.

ZÍBRT, Čeněk. Staročeské výroční obyčeje, pověry, slavnosti a zábavy prostonárodní pokud o nich vypravují písemné památky až po náš věk. : Jos. R. Vilímek: Praha 1889.

ZÍBRT, Čeněk. Veselé chvíle v životě lidu českého. Vyšehrad: Praha 2006. ISBN 978-80-702-1624-8.

ZÍDKOVÁ, Petra. Sbírky a sběratelé lidových písní a tanců v Čechách. NIPOS-ARTAMA: Praha 2003. ISBN 80-7068-174-8.

ZICH, Otakar. České lidové tance s proměnlivým taktem. Národopisný věstník českoslovanský 11, Praha 1916.

Doporučená literatura:

BAUSINGER, Hermann. Folklorismus jako mezinárodní jev. Národopisné aktuality 7, 1970, s.217-222.

BOGATYRIOV, Piotr. Ľudové divadlo české a slovenské. Tatran: Bratislava 1973.

Československá vlastivěda, díl III. Lidová kultura. Orbis: Praha 1968.

ČUMPELÍKOVÁ, Barbora. Úloha NVČ v posílení tradice lidového tance. Český lid 57, 1970, s.178-189.

JANÁČEK, Leoš. O lidové písni a lidové hudbě. Dokumenty a studie. Red. J.Vysloužil. SNKLHU: Praha 1955.

LANGER, Josef Jaroslav. České prostonárodní obyčeje a písně. In: Bodláčí a růže. SNKLHU: Praha 1957, s.262-292.

LAUDOVÁ, Hannah. Prameny lidových tradic Čech. NIPOS-ARTAMA: Praha 2000. 2. upravené vyd. ISBN 80-7068-110-1.

NĚMCOVÁ, Božena. Obrázky z Domažlicka. In: Národopisné a cestopisné obrázky z Čech. Československý spisovatel: Praha 1951.

NERUDA, Jan. České národní tance. Nová osvěta: Praha 1946.

NERUDA, Jan. O tanci. Rozjímání dle velmi učených lidí. In: Dílo Jana Nerudy VIII. Studie krátké a kratší I. Uspořádal M. Novotný. Kvasnička a Hampl: Praha 1923, s.165-189.

POSPÍŠIL, František. Mečový (zbrojný) tanec na slovanské půdě. Národopisný věstník českoslovanský 6, 1911, s. 25-56.

SIROVÁTKA, Oldřich. Dvě formy folklorismu. Národopisné aktuality 26, 1989, s. 159-165. ISSN 0323-2441.

STAVĚLOVÁ, Daniela: Sto let předvádění lidového tance. Taneční listy 1995, č. 4, s. 5, č. 5, s. 13, č. 6, s. 12. ISSN ISSN 0039-937X.

STAVĚLOVÁ, Daniela. Polka jako český národní symbol. Český lid 93, 2006, s. 3-26. ISSN 0009-0794.

STAVĚLOVÁ, Daniela: Literární dílo jako pramen pro studium lidové taneční kultury. In: D. Gremlicová (ed.): Stopy tance. Taneční prameny a jejich interpretace. AMU, Praha 2007, s. 14–23. ISBN 978-80-7331-118-6.

STAVĚLOVÁ, Daniela: Edice a reedice záznamů lidového tance v českých zemích. In: Uhlíková, Lucie a kol.: Hudební a taneční folklor v ediční praxi. EÚ AV ČR, Praha 2011, s. 117-140. ISBN 978-80-8711-257-1.

STAVĚLOVÁ, Daniela: Kultura lidových slavností: tajemství tance. In: Rousová, A. (ed.): Tance a slavnosti 16. – 18. století. Národní galerie: Praha 2008, s. 81-89. ISBN 978-80-7035-394-3.

VETTERL, Karel. K historii hanáckého tance - cófavá. Český lid 46, 1959, s. 277-286.

VONDRUŠKA, Vlastimil. Církevní rok a lidové obyčeje. Dona: Praha 2005. ISBN 80-7322-075-X.

Hodnoticí metody a kritéria

Zápočet na základě docházky a studia povinné literatury

Účast ve výuce 80 %

Poznámka

Nejsou.

Rozvrh na zimní semestr 2023/2024:

06:00–08:0008:00–10:0010:00–12:0012:00–14:0014:00–16:0016:00–18:0018:00–20:0020:00–22:0022:00–24:00
Po
Út
místnost H2024
učebna počítačová

(Hartigovský palác)
STAVĚLOVÁ D.
16:00–17:30
(přednášková par. 1)
St
Čt

Datum Den Čas Vyučující Místo Poznámky Č. paralelky
Út 16:00–17:30 Daniela STAVĚLOVÁ učebna počítačová
Hartigovský palác
přednášková par. 1

Rozvrh na letní semestr 2023/2024:

Rozvrh zatím není připraven

Předmět je součástí následujících studijních plánů