Pedagogika 1

Zobrazit rozvrh

Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky Semestr
108PED1 Z 1 2T česky zimní

Garant předmětu

Bojana KLJUNIČ

Jméno vyučujícího (jména vyučujících)

Bojana KLJUNIČ

Výsledky učení dané vzdělávací složky

Posluchači předmětu pedagogika získají přehled ve vědním oboru pedagogiky se všemi jeho disciplínami, které jsou nutné pro výkon povolání učitele hudby. Studenti budou znát všechny odborné termíny vědního oboru pedagogika, jako jsou například: výchova, hudební výchova, vzdělávací systém, školská dokumentace, mikroprostředí školy, klima školy, školní vzdělávací programy, hospitace, metody a formy práce učitele, didaktické postupy ad.

Studenti získají přehled o dějinách pedagogiky se zaměřením na hlavní osobnosti oboru v průběhu dějin. Dále budou seznámeni s právní legislativou nutnou pro výkon povolání učitele. Naučí se všechny didaktické a metodické postupy při práci se žákem/ky a další formy práce. Osvojí si základní komunikační dovednosti při práci učitele, vhodné formy vyjadřování, oblékání apod. Osvojí si komunikační a motivační metody pro práci se žáky a v neposlední řadě získají základní povědomí o managementu a řízení školy.

Studenti pochopí, v čem spočívá úspěšná organizace výuky, příprava učitele na výuku a nejrůznější formy utváření časových plánů. Student zvládne a bude schopen efektivně použít všechny formy hodnocení žáků tak, aby bylo motivující a smysluplné. Seznámí se se základy osobnosti žáka a práce se žáky se speciálními vzdělávacími potřebami a principy úspěšné tvorby individuálního vzdělávacího plánu (IVP) a Plánu pedagogické podpory (PLPP) pro tyto žáky. Pochopí a aktivně bude schopen používat všechny vymoženosti audiovizuální techniky v procesu výuky.

Forma studia

Přednáška, kontaktní výuka.

Charakteristika kurzu: volitelný předmět, který je koncipován jako dvousemestrální přednáška pro studenty múzických oborů. Jako volitelný předmět je tato přednáška určena pro všechny ročníky bakalářského i magisterského studia. Na konci zimního semestru je předmět ukončen zápočtem (Z), na konci letního semestru zkouškou (ZK). Absolvování předmětu Pedagogika, včetně předmětů Psychologie a Didaktika, je zároveň předpokladem k tomu, aby se student mohl přihlásit k závěrečné státní zkoušce, a tak získal pedagogickou způsobilost pro budoucí povolání učitel hudby/hudební výchovy, a to během bakalářského nebo magisterského studijního programu. Předmět není koncipován pro studium programu celoživotního vzdělávání.

Předpoklady a další požadavky

Vzhledem k obsáhlosti daného předmětu se předpokládá kromě aktivní účasti na přednáškách také studium povinné a doporučené literatury. Na každé téma jednotlivých přednášek je doporučen alespoň jeden odborný titul nebo pracovní materiál vztahující se na danou oblast.

Doporučené volitelné vzdělávací složky: doporučené volitelné složky samostatného studia jsou následující. V první řadě kromě studia odborné a doporučené literatury také sledovat odborné recenzované časopisy, jako jsou např. časopisy Pedagogika (ISSN 0031-3815-Print, ISSN 2336-2189-Online), Pedagogická orientace (ISSN 805-9511 (on-line) ISSN: 1211-4669 (print), Hudební výchova (ISSN 1210-3683), slovenský časopis Múzy v škole (ISSN 1335-1605), Aura Musica (ISSN 1805-4056), e-Pedagogium (ISSN 1213-7758-Print, ISSN 1213-7499-Online), Didaktické studie (ISSN 1804-1221), Studia paedagogica (ISSN 1803-7437), dále Speciální pedagogika (ISSN 1211-2720), časopis Řízení školy, i když nerecenzovaný (ISSN 1802-4785), a jeho součást Speciál pro ZUŠ anebo nerecenzovaný týdeník Učitelské noviny (ISSN 0139-5718).

Dalším doporučením je členství v Národní pedagogické knihovně J. A. Komenského v Praze (viz webový odkaz: http://npmk.cz/knihovna), kde je pro posluchače předmětu Pedagogika dostupná všechna odborná literatura, pedagogické slovníky, ve studovně jsou volně přístupné všechny doporučené odborné časopisy a také služba e-PK a další.

Obsah kurzu

Předmět Pedagogika je v prvním semestru obsahově koncipován tak, aby se studenti seznámili s látkou, s níž se reálně setkají ve své učitelské praxi. Dále je pozornost věnována základním vývojovým tendencím pedagogického myšlení od antiky po reformní pedagogiku 20. století, se zvláštním zřetelem k historickému vývoji pedagogiky a hudebně pedagogických systémů a jejich reflexi v českých zemích.

Studentům je prezentována pedagogická problematika na školách nejrůznějšího typu, v jejímž rámci musí nutně proniknout také do pravidel školské dokumentace a školské legislativy nezbytné pro jejich budoucí povolání učitele hudby. Předmět připravuje studenty tak, aby se po nástupu do praxe, kromě své odborné přípravy pro daný obor (předmět), orientovali i v dalších náležitostech, které patří do povolání učitele hudby. Posluchači jsou seznamováni se základní pedagogickou dokumentací, s pracovně právními předpisy, hlavními zásadami školského managementu (propagace práce školy, kariérní růst pedagogů DVPP, spolupráce se sponzory, grantová politika atd.).

Letní semestr se pak zaměřuje výlučně na proces vzdělávání a vzdělávání hudbou. Představuje obor pedagogiky jako jednu ze společenských věd a dále rozlišuje tři základní oblasti: pedagogiku, didaktiku a metodiku. Důraz je kladen na základní metodické prvky práce se žákem, organizaci výuky a formy učení. Seznamuje studenty s nejdůležitějšími styly a metodami všeobecné a profesionální hudební výchovy a s metodikou tvořivého rozvoje hudebních schopností a dovedností žáků na jednotlivých institucionálních druzích a stupních hudebního školství. Důraz je kladen na osobnost učitele a žáka i na osvojení základních komunikačních (verbálních i neverbálních) a asertivních dovedností studentů v souvislosti s hodnocením výkonů a výsledků práce žáka.

Dále jsou studenti seznamováni s hospitační činností ředitele školy a s prací a činností České školní inspekce ČR. Také jsou uvedeni do problematiky vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami na základních a základních uměleckých školách a hlavními principy tvorby individuálních vzdělávacích plánů (IVP) a plánu pedagogické podpory (PLPP) pro tyto žáky. V neposlední řadě se posluchačům představí důležitost a význam využití audiovizuální techniky pro vyučovací proces.

Doporučená nebo povinná literatura

Povinná literatura:

HOLAS, M.: Hudební pedagogika. Praha: Nakladatelství AMU, 2004. ISBN 80-7331-018-X.

HOLAS, M.; KLOUB, P.: Pedagogická teorie a praxe v profesionální hudební výchově. Praha 1997.

JŮVA, V.: Stručné dějiny pedagogiky. Brno: Paido, 2003.

KLJUNIĆ, B.: Český systém základního uměleckého vzdělávání je unikát. Učitelské noviny. Týdeník pro učitele a přátele škol, 2014, roč. 117, č. 40, 18. listopad, s. 22-23. ISSN 0139-5718.

PRŮCHA, J.: Přehled pedagogiky. Praha: Portál, 2015.

Doporučená literatura:

BEN-TOVIM, A. a BOYD, D. Hudební nástroj a naše dítě. Praha: Portál, 2007. ISBN 978-80-7367-206-5.

ČAPEK, R.: Moderní didaktika. Lexikon výukových a hodnoticích metod. Praha: Grada, 2015

FUKAČ, J.; TESAŘ, S.; VEREŠ, J.: Hudební pedagogika: koncepce a alikace hudebně výchovných idejí a minulosti a přítomnosti. Brno, 2000.

GREGOR, V.; SEDLICKÝ, T.: Dějiny hudební výchovy v Čechách a na Slovensku. Praha: Edition Supraphon, 1990.

KLJUNIĆ, B.: Hudební didaktická interpretace na modelu Beethovenových klavírních sonát. Praha: Tigris, 2014.

PRŮCHA, J. - WALTEROVÁ, E. - MAREŠ, J.: Pedagogický slovník. Praha: Portál, 2013.

PRŮCHA, J.: Moderní pedagogika. Praha: Portál, 2002.

PRŮCHA, J.: Pedagogická encyklopedie. Praha: Portál, 2009.

SEDLÁK, F.: Didaktika hudební výchovy I. a II. Učebnice pro studenty pedagogických fakult. Praha: SPN, 1985.

SKALKOVÁ, J. (Ed): Obecná didaktika. 2., rozš. a aktualiz. vyd. Praha: Grada, 2007.

SLAVÍK, J. Hodnocení v současné škole. Vychodiska a nové metody pro praxi. Praha: Portál, 1999.

ŠKODA, J. – DOULÍK, P.: Psychodidaktika. Metody efektivního a smysluplného učení a vyučování. Praha: Grada, 2011.

Hodnoticí metody a kritéria

Zimní semestr:

  1. Tvorba profesního a odborného portfolia - 50 %
  2. Plnění povinné pedagogické praxe - 50 %

Letní semestr:

  1. Písemný test – 100 %

Povinná pedagogická praxe činní 10 hodin za jeden školní rok. Studenti výkon praxe mohou rozložit do dvou semestrů. Vyučující po domluvě s příslušnou školou, bude studenty vysílat na některou z pražských ZUŠ, konzervatoří, či střední hudební školu. Absolvování pedagogické praxe student prokáže předložením potvrzení z příslušné školy, které bude podepsané vyučujícím, u kterého praxe byla vykonána a vedením příslušné školy. Formuláře dokládající praxi, studenti obdrží emailem od vyučujícího. Studenty, kteří již pracují na některém z výše uvedeného typu školy, předloží vyučujícímu písemné potvrzení dané školy o výkonu pedagogické činnosti.

Poznámka

Nejsou.

Další informace

Předmět je součástí nabídky volitelných předmětů fakulty

Rozvrh na zimní semestr 2020/2021:

06:00–08:0008:00–10:0010:00–12:0012:00–14:0014:00–16:0016:00–18:0018:00–20:0020:00–22:0022:00–24:00
Po
místnost 2017
Učebna 2017 (HAMU)

(Lichenštejnský palác)
KLJUNIČ B.
08:40–10:10
(přednášková par. 1)
Út
St
Čt

místnost 2017
Učebna 2017 (HAMU)

(Lichenštejnský palác)
KLJUNIČ B.
08:40–10:10
(přednášková par. 2)
Datum Den Čas Vyučující Místo Poznámky Č. paralelky
Po 08:40–10:10 Bojana KLJUNIČ Učebna 2017 (HAMU)
Lichenštejnský palác
přednášková par. 1
08:40–10:10 Bojana KLJUNIČ Učebna 2017 (HAMU)
Lichenštejnský palác
přednášková par. 2

Rozvrh na letní semestr 2020/2021:

Rozvrh zatím není připraven

Předmět je součástí následujících studijních plánů