Pedagogika 2

Předmět není vypsán Nerozvrhuje se

Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky Semestr
108PED2 ZK 1 2 hodiny výuky týdně (45 minut), 4 až 9 hodin domácí příprava česky letní

Garant předmětu

Jméno vyučujícího (jména vyučujících)

Výsledky učení dané vzdělávací složky

Posluchači předmětu pedagogika budou znát všechny odborné termíny vědního oboru pedagogika a hudební pedagogika. Naučí se všechny didaktické a metodické postupy při práci se žákem a další formy práce. Osvojí si základní komunikační dovednosti při práci učitele, vhodné formy vyjadřování, komunikační a motivační metody pro práci se žáky, organizaci výuky a formy učení. Seznámí se se základy osobnosti žáka a s přístupem k žákům se speciálními vzdělávacími potřebami.

Studenti si osvojí principy úspěšné tvorby individuálního vzdělávacího plánu (IVP) a Plánu pedagogické podpory (PLPP).

Součástí výstupu z předmětu bude tvorba vlastního odborného portfolia, které slouží jako písemná závěrečná práce a kterou student předloží u státní závěrečné zkoušky z pedagogiky a psychologie.

Vazba na SZZ:

Absolvování předmětu Pedagogika, včetně předmětů Psychologie a Didaktika/Vyučovatelská praxe, je zároveň předpokladem k tomu, aby se student mohl přihlásit k závěrečné státní zkoušce, a tak získal pedagogickou způsobilost pro budoucí povolání učitel hudby/hudební výchovy.

Forma studia

přednáška

Předpoklady a další požadavky

Úspěšné absolvování předmětu Pedagogika 1.

Obsah kurzu

Cíl výuky:

Letní semestr se zaměřuje na proces vzdělávání a vzdělávání hudbou. Představuje obor pedagogiky jako jednu ze společenských věd a dále rozlišuje tři základní oblasti: pedagogiku, didaktiku a metodiku. Důraz je kladen na základní metodické prvky práce se žákem, organizaci výuky a formy učení. Seznamuje studenty s nejdůležitějšími styly a metodami všeobecné a profesionální hudební výchovy a s metodikou tvořivého rozvoje hudebních schopností a dovedností žáků na jednotlivých institucionálních druzích a stupních hudebního školství. Důraz je kladen na osobnost učitele a žáka, na osvojení základních komunikačních dovedností a hodnocení výkonů a výsledků práce žáka. Dále jsou studenti seznamováni s hospitační činností ředitele školy a s činností České školní inspekce ČR.

Tematické okruhy:

všeobecné metody a prostředky hudební výchovy, obecná a hudební didaktika, výukový proces, didaktické principy, formy a metody výuky, motivace žáků, formy výuky a výkladů, příprava učitele na vyučovací hodinu a organizace procesu výuky, struktura vyučovací hodiny, plánování ve vyučovacím procesu, hodnocení výsledků práce žáků, hospitace ve škole, povinná školní dokumentace.

Doporučená nebo povinná literatura

Povinná literatura:

ČAPEK, Robert. Moderní didaktika. Praha: Grada, 2015. ISBN 978-80-247-3450-7.

PRŮCHA, Jan. Přehled pedagogiky. Praha: Portál, 2015. ISBN 978-80-262-0872-3.

SKALKOVÁ, Jarmila. Obecná didaktika. Praha: Grada, 2007. ISBN 978-80-247-1821-7.

Doporučená literatura:

BEN-TOVIM, Atarah – BOYD, Douglas. Hudební nástroj a naše dítě. Praha: Portál, 2007. ISBN 978-80-7367-206-5.

FUKAČ, Jiří – VEREŠ, Jozef. Hudební pedagogika: koncepce a aplikace hudebně výchovných idejí a minulosti a přítomnosti. Brno: FF MU, 2000. ISBN 80-210-2458-5.

GREGOR, Vladimír – SEDLICKÝ, Tibor. Dějiny hudební výchovy v Čechách a na Slovensku. Praha: Supraphon, 1990. ISBN 80-7058-131-X.

HOLAS, Milan. Hudební pedagogika. Praha: Nakladatelství AMU, 2004. ISBN 80-7331-018-X.

HOLAS, Milan – KLOUB, Pavel. Pedagogická teorie a praxe v profesionální hudební výchově. Praha: 1997.

SEDLÁK, František. Didaktika hudební výchovy I. a II. Učebnice pro studenty pedagogických fakult. Praha: SPN, 1985.

ZICH, Otakar. Estetika dramatického umění. Praha: Melantrich, 1931.

Doporučené volitelné vzdělávací složky:

Odborná a doporučená literatura.

Odborné recenzované časopisy, jako jsou např. časopisy Pedagogika (ISSN 0031-3815-Print, ISSN 2336-2189-Online), Pedagogická orientace (ISSN 805-9511 (on-line) ISSN: 1211-4669 (print), Hudební výchova (ISSN 1210-3683), slovenský časopis Múzy v škole (ISSN 1335-1605), Aura Musica (ISSN 1805-4056), e-Pedagogium (ISSN 1213-7758-Print, ISSN 1213-7499-Online), Didaktické studie (ISSN 1804-1221), Studia paedagogica (ISSN 1803-7437,) časopis Řízení školy (ISSN 1802-4785) a jeho součást Speciál pro ZUŠ, týdeník Učitelské noviny (ISSN 0139-5718).

Členství v Národní pedagogické knihovně J. A. Komenského v Praze (viz webový odkaz: http://npmk.cz/knihovna), kde je pro posluchače předmětu Pedagogika dostupná všechna odborná literatura, pedagogické slovníky, ve studovně jsou volně přístupné všechny doporučené odborné časopisy a také služba e-PK a další.

Hodnoticí metody a kritéria

Docházka a aktivní účast na přednášce, práce na profesním a odborném portfoliu studenta – 40 % výsledného hodnocení

Zkouška (zkouška se skládá z písemné a dle potřeby i opravné ústní části) – 60 % výsledného hodnocení

Poznámka

není

Další informace

Pro tento předmět se rozvrh nepřipravuje

Předmět je součástí následujících studijních plánů