Pedagogika 2

Předmět není vypsán Nerozvrhuje se

Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky Semestr
108PED2 ZK 1 2T česky letní

Garant předmětu

Jméno vyučujícího (jména vyučujících)

Výsledky učení dané vzdělávací složky

Posluchači předmětu pedagogika získají přehled ve vědním oboru pedagogiky se všemi jeho disciplínami, které jsou nutné pro výkon povolání učitele hudby. Studenti budou znát všechny odborné termíny vědního oboru pedagogika, jako jsou například: výchova, hudební výchova, vzdělávací systém, školská dokumentace, mikroprostředí školy, klima školy, školní vzdělávací programy, hospitace, metody a formy práce učitele, didaktické postupy ad.

Studenti získají přehled o dějinách pedagogiky se zaměřením na hlavní osobnosti oboru v průběhu dějin. Dále budou seznámeni s právní legislativou nutnou pro výkon povolání učitele. Naučí se všechny didaktické a metodické postupy při práci se žákem/ky a další formy práce. Osvojí si základní komunikační dovednosti při práci učitele, vhodné formy vyjadřování, oblékání apod. Osvojí si komunikační a motivační metody pro práci se žáky a v neposlední řadě získají základní povědomí o managementu a řízení školy.

Studenti pochopí, v čem spočívá úspěšná organizace výuky, příprava učitele na výuku a nejrůznější formy utváření časových plánů. Student zvládne a bude schopen efektivně použít všechny formy hodnocení žáků tak, aby bylo motivující a smysluplné. Seznámí se se základy osobnosti žáka a práce se žáky se speciálními vzdělávacími potřebami a principy úspěšné tvorby individuálního vzdělávacího plánu (IVP) pro tyto žáky. Pochopí a aktivně bude schopen používat všechny vymoženosti audiovizuální techniky v procesu výuky.

Na závěr budou studenti aktivně připravováni pro vstup do nově organizovaného čtyřstupňového kariérního systému pro učitele: 1) začínající učitel, 2) samostatný učitel, 3) vynikající učitel, pedagogický lídr školy, 4) vynikající učitel, lídr školského systému. V této čtyřstupňové škále reprezentuje studium na vysoké škole a jeho absolutorium první vstupní krok do kariérního systému. Studenti budou připraveni tak, aby úspěšně zvládli tento vstup do kariérního systému a seznámili se s přípravou na atestační řízení v povolání učitele oboru hudba/hudební výchova.

Forma studia

Přednáška, kontaktní výuka.

Charakteristika kurzu: volitelný předmět, který je koncipován jako dvousemestrální přednáška pro studenty múzických oborů. Jako volitelný předmět je tato přednáška určena pro všechny ročníky bakalářského i magisterského studia. Na konci zimního semestru je předmět ukončen zápočtem (Z), na konci letního semestru zkouškou (ZK). Absolvování předmětu Pedagogika, včetně předmětů Psychologie a Didaktika, je zároveň předpokladem k tomu, aby se student mohl přihlásit k závěrečné státní zkoušce, a tak získal pedagogickou způsobilost pro budoucí povolání učitel hudby/hudební výchovy, a to během bakalářského nebo magisterského studijního programu. Předmět není koncipován pro studium programu celoživotního vzdělávání.

Předpoklady a další požadavky

Úspěšné absolvování předmětu Pedagogika 1.

Vzhledem k obsáhlosti daného předmětu se předpokládá kromě aktivní účasti na přednáškách také studium povinné a doporučené literatury. Na každé téma jednotlivých přednášek je doporučen alespoň jeden odborný titul nebo pracovní materiál vztahující se na danou oblast.

Doporučené volitelné vzdělávací složky: doporučené volitelné složky samostatného studia jsou následující. V první řadě kromě studia odborné a doporučené literatury také sledovat odborné recenzované časopisy, jako jsou např. časopisy Pedagogika (ISSN 0031-3815-Print, ISSN 2336-2189-Online), Pedagogická orientace (ISSN 805-9511 (on-line) ISSN: 1211-4669 (print), Hudební výchova (ISSN 1210-3683), slovenský časopis Múzy v škole (ISSN 1335-1605), Aura Musica (ISSN 1805-4056), e-Pedagogium (ISSN 1213-7758-Print, ISSN 1213-7499-Online), Didaktické studie (ISSN 1804-1221), Studia paedagogica (ISSN 1803-7437), dále Speciální pedagogika (ISSN 1211-2720), časopis Řízení školy, i když nerecenzovaný (ISSN 1802-4785), a jeho součást Speciál pro ZUŠ anebo nerecenzovaný týdeník Učitelské noviny (ISSN 0139-5718).

Dalším doporučením je členství v Národní pedagogické knihovně J. A. Komenského v Praze (viz webový odkaz: http://npmk.cz/knihovna), kde je pro posluchače předmětu Pedagogika dostupná všechna odborná literatura, pedagogické slovníky, ve studovně jsou volně přístupné všechny doporučené odborné časopisy a také služba e-PK a další.

Obsah kurzu

Předmět Pedagogika je v prvním semestru obsahově koncipován tak, aby se studenti seznámili s látkou, s níž se reálně setkají ve své učitelské praxi. Dále je pozornost věnována základním vývojovým tendencím pedagogického myšlení od antiky po reformní pedagogiku 20. století, se zvláštním zřetelem k historickému vývoji pedagogiky a hudebně pedagogických systémů a jejich reflexi v českých zemích.

Studentům je prezentována pedagogická problematika na školách nejrůznějšího typu, v jejímž rámci musí nutně proniknout také do pravidel školské dokumentace a školské legislativy nezbytné pro jejich budoucí povolání učitele hudby. Předmět připravuje studenty tak, aby se po nástupu do praxe, kromě své odborné přípravy pro daný obor (předmět), orientovali i v dalších náležitostech, které patří do povolání učitele hudby. Posluchači jsou seznamováni se základní pedagogickou dokumentací, s pracovně právními předpisy, hlavními zásadami školského managementu (propagace práce školy, kariérní růst pedagogů DVPP, spolupráce se sponzory, grantová politika atd.).

Letní semestr se pak zaměřuje výlučně na proces vzdělávání a vzdělávání hudbou. Představuje obor pedagogiky jako jednu ze společenských věd a dále rozlišuje tři základní oblasti: pedagogiku, didaktiku a metodiku. Důraz je kladen na základní metodické prvky práce se žákem, organizaci výuky a formy učení. Seznamuje studenty s nejdůležitějšími styly a metodami všeobecné a profesionální hudební výchovy a s metodikou tvořivého rozvoje hudebních schopností a dovedností žáků na jednotlivých institucionálních druzích a stupních hudebního školství. Důraz je kladen na osobnost učitele a žáka i na osvojení základních komunikačních (verbálních i neverbálních) a asertivních dovedností studentů v souvislosti s hodnocením výkonů a výsledků práce žáka.

Dále jsou studenti seznamováni s hospitační činností ředitele školy a s prací a činností České školní inspekce ČR. Také jsou uvedeni do problematiky vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami na základních a základních uměleckých školách a hlavními principy tvorby individuálních vzdělávacích plánů (IVP) pro tyto žáky. V neposlední řadě se posluchačům představí důležitost a význam využití audiovizuální techniky pro vyučovací proces.

Doporučená nebo povinná literatura

Povinná literatura:

 1. FUKAČ, J.; TESAŘ, S.; VEREŠ, J.: Hudební pedagogika. Brno 2000.
 2. HOLAS, M.: Hudební pedagogika. Praha: Nakladatelství AMU, 2004. ISBN 80-7331-018-X.
 3. HOLAS, M.; KLOUB, P.: Pedagogická teorie a praxe v profesionální hudební výchově. Praha 1997.
 4. JŮVA, V.: Stručné dějiny pedagogiky. Brno: Paido, 2003.
 5. KLJUNIĆ, B.: Český systém základního uměleckého vzdělávání je unikát. Učitelské noviny. Týdeník pro učitele a přátele škol, 2014, roč. 117, č. 40, 18. listopad, s. 22-23. ISSN 0139-5718.
 6. KLJUNIĆ, B.: Výuka žáků se speciálními vzdělávacími potřebami na základních uměleckých školách. Hudební výchova. Časopis pro hudební a obecně estetickou výchovu školní a mimoškolní, 2014, roč. 22, č. 3, s. 45 - 46. ISSN 1210-3683.
 7. KLJUNIĆ, B.: Otázka autority a postavení hudebního pedagoga v postmoderní společnosti a ve škole. Talent. Měsíčník pro učitele a příznivce základních uměleckých škol, 2009, roč. 11, č. 9-10, s. 12-15. ISSN 1212-3676.
 8. PRŮCHA, J.: Přehled pedagogiky. Praha: Portál, 2015.

Doporučená literatura:

 1. BEN-TOVIM, A. a BOYD, D. Hudební nástroj a naše dítě. Praha: Portál, 2007. ISBN 978-80-7367-206-5.
 2. GREGOR, V. a SEDLICKÝ, T.: Dějiny hudební výchovy v Čechách a na Slovensku. Praha 1990.
 3. KLJUNIĆ, B.: Hudební didaktická interpretace na modelu Beethovenových klavírních sonát. Praha: Tigris, 2014. ISBN 9788026064480.
 4. PRŮCHA, J. - WALTEROVÁ, E. - MAREŠ, J.: Pedagogický slovník. Praha: Portál, 2013.
 5. PRŮCHA, J.: Moderní pedagogika. Praha: Portál, 2002.
 6. SEDLÁK, F.: Didaktika hudební výchovy I. a II. Učebnice pro studenty pedagogických fakult. Praha: SPN, 1985.

Hodnoticí metody a kritéria

Letní semestr:

 1. Docházka a aktivní účast na přednášce - 60 %
 2. Zkouška - 40 %

Zkouška se skládá z písemné a dle potřeby i opravné ústní části.

Otázky v písemném zkušebním testu a dále dle potřeby opravné ústní zkoušky, budou navazovat na zvládnutí obsahu odpřednášené látky a také na zvládnutí povinné literatury. Budou vypsány tři termíny zkoušky. Studenti se na termín zkoušky povinně zapisují elektronicky prostřednictvím systému KOS.

Poznámka

Nejsou.

Další informace

Pro tento předmět se rozvrh nepřipravuje

Předmět je součástí následujících studijních plánů