Divadelní sporty a improvizace 1

Zobrazit rozvrh

Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky Semestr
205DSI1 Z 2 10S česky zimní

Garant předmětu

Radek MARUŠÁK

Jméno vyučujícího (jména vyučujících)

Radek MARUŠÁK

Výsledky učení dané vzdělávací složky

Forma studia

Aktivní účast na cvičeních a imrpovizacích, studium odborné literatury.

Předpoklady a další požadavky

Angažovanost, přítomnost, koncentrace.

Obsah kurzu

OSNOVA:

SYLABUS:

  1. Předpoklady pro vznik divadla improvizovaných scén. Tzv. theatre sports, kořeny, podoby, pravidla, uplatnění v ČR i v mezinárodním měřítku.
  2. Jak dávat a přijímat nabídku, pedagogicko-psychologické souvislosti tohoto procesu.
  3. Jak pracovat dále s nabídkou (pojmenování a rozšíření) - verbální, neverbální.
  4. Držet fokus.
  5. Práce se statusem.
  6. Divadlo improvizovaných scén a jeho aktéři: věkové a individuální zvláštnosti,osobnostní a sociální dispozice.
  7. Sidecoaching - jeho zásady, problematická místa.

Doporučená nebo povinná literatura

GOLEMAN, Daniel. Emoční inteligence. Přel. M. Bílková. Praha: Columbus, 1997. 352 s. Přel. z: Emotional Intelligence. ISBN ISBN 80-85928-48-5.

JOHNSTONE, Keith. IMPRO: Improvisation and the Theatre. New York: Routledge, 1992. 208 s. ISBN 0-87830-117-8.

---. Impro for storytellers: theatresports and the art of making things happen. London: Faber and Faber. 1999. xii, 376 s. ISBN 0-87830-105-4.

MACHALÍKOVÁ, Jana. Improvizační liga se středoškolským souborem. Praha, 2004. Diplomováý práce (Mgr.). 85 s. Akademie múzických umění v Praze, Divadelní fakulta, katedra výchovné dramatiky.

MACHALÍKOVÁ, Jana; ŠIMONOVÁ, Jana. Zápasy v improvizaci jako nabídka pro práci se středoškolským souborem. Tvořivá dramatika, 2002, roč. XIII, č. 2. s. I-VII. ISSN 1211-8001.

---. Č.I.LI: občanské sdružení Česká Improvizační Liga. Tvořivá dramatika, 2002, roč. XIII, č. 2, s. VII-VIII-č. 3, s. I-VIII. ISSN 1211-8001.

---. Zápasy v improvizaci v práci se středoškolskými skupinami. Tvořivá dramatika, 2002, roč. XIII, č. 3, s. 3-7. ISSN 1211-8001.

PAZDERKOVÁ, Iva. Keith Johnstone: Improvizace a divadlo: Zamyšlení nad Johnstoneovými metoda mi herecké improvizace. Tvořivá dramatika, 2004, roč. XI, č. 2, s. 14-24. ISSN 1211-8001.

PIERSE, Lyn. Theatresports Down Under. A Guide for Coaches and Players. 2. vyd. Sydney: Improcorp Australia, Isch Production and Design, 1993. 428 s. ISBN 0-646-23861-2.

SPOLIN, Viola. Improvisation for the Theatre: a handbook of teaching and directing techniques. Evanston, Illinois: Northwestern University Press, 1963. 396 s.

---. Theater Games for the Classroom: A Teacher´s Handbook. Evanston (Illinois): Northwestern University Press, 1986. 234 s. ISBN 0-8101-4004-7.

---. Theater Games for Reahearsal: A Director's Handbook. Evanston, Illinois: Northwestern University Press, 1985. 120 s.

VALENTA, Josef. Metody a techniky dramatické výchovy. 3., upr. vyd. Praha: Grada Publishing, 2008. 352 s. ISBN 978-80-247-1865-1.

VASQUES, Martin. Principy divadelní improvizace: (v prostředí zápasů v divadelní improvizaci). Brno, 2008. Disertační práce (Ph.D.). 201 s. 8 příl. Janáčkova akademie múzických umění, Divadelní fakulta.

Tvořivá dramatika. Vydává NIPOS-pracoviště ARTAMA ve spolupráci se Sdružením pro tvořivou dramatiku a katedrou výchovné dramatiky DAMU. 1990-, roč. 1, č. 0-. Praha: NIPOS-pracoviště ARTAMA. 3x ročně. ISSN 1211-8001.

Hodnoticí metody a kritéria

Kredity jsou uděleny na základě aktivity na cvičeních.

Další informace

Předmět lze absolvovat opakovaně

Předmět je součástí nabídky volitelných předmětů fakulty

Rozvrh na zimní semestr 2019/2020:

Rozvrh zatím není připraven

Rozvrh na letní semestr 2019/2020:

Rozvrh zatím není připraven

Předmět je součástí následujících studijních plánů