Základy divadelního pojmosloví 2

Zobrazit rozvrh

Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky Semestr
207ZDP2 ZK 2 2 hodiny výuky týdně (45 minut), 29 až 39 hodin domácí příprava česky letní

Garant předmětu

Lukáš BRYCHTA

Jméno vyučujícího (jména vyučujících)

Lukáš BRYCHTA, Jan VEDRAL

Výsledky učení dané vzdělávací složky

 1. Seznámit posluchače všech oborů s nejelementárnějšími poznatky z divadelní teorie prostřednictvím výkladu tradičního českého divadelně - teoretického názvosloví.
 2. Seznámit posluchače s pojmy pomocí detailní sémantické analýzy jednotlivých termínů v pokud možno co nejširších a nejsubtilnějších souvislostech. Synchronních i diachronních.
 3. Seznámit posluchače se současným relativně platným sémantickým významem daného pojmu, jak a jakým způsobem umožňuje v dnešní době poznat a pojmenovat určité aspekty divadelní problematiky.
 4. Seznámit studenta s historií pojmu - odkud se vzal, která „škola“ nebo osobnost ho do teorie poprvé uvedla a jakými významovými a funkčními proměnami během celé své historie prošel.

Forma studia

Výklad pojmů.

Předpoklady a další požadavky

Nejsou žádné znalostní požadavky nutné pro zapsání předmětu.

Obsah kurzu

 1. Pojmy divadelní sémiotiky (peirceovské typy znaků (ikon, index, symbol) a symptomatická vrstva divadelního jazyka).
 2. Pojem divadelního jazyka.
 3. Terminologie Zichovy Estetiky dramatického umění.
 4. Divadelně-teoretické pojmy českého strukturalismu.
 5. Komponenty divadelního díla.
 6. Komponenty divadelní tvorby.
 7. Divadelní interpretace a noninterpretační divadlo.
 8. Mizanscéna.
 9. Režie, dramaturgie.

Doporučená nebo povinná literatura

Císař Jan: Pojmy v pohybu

Etlík Jaroslav: Termíny k dohodnutí

Mukařovský Jan: K současnému stavu československého divadelního pojmosloví

Pavis Patrice: Divadelní slovník

Pokorný Jaroslav: Složky divadelního výrazu

Základní pojmy divadla (teatrologický slovník, ed. P. Pavlovský)

Zich Otakar: Estetika dramatického umění

Hodnoticí metody a kritéria

Známky a kredity jsou uděleny po ukončení přednáškového cyklu na základě závěrečného písemného testu a následné ústní zkoušky.

Další informace

Předmět je součástí nabídky volitelných předmětů fakulty

Rozvrh na zimní semestr 2022/2023:

Rozvrh zatím není připraven

Rozvrh na letní semestr 2022/2023:

Rozvrh zatím není připraven

Předmět je součástí následujících studijních plánů