Psychologie 1

Zapsat Zobrazit rozvrh

Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky Semestr
108PSY1 Z 1 2T česky zimní

Garant předmětu

Jméno vyučujícího (jména vyučujících)

Výsledky učení dané vzdělávací složky

Posluchači předmětu psychologie získají přehled a znalosti ve vědním oboru psychologie se všemi jejími disciplínami, které jsou nutné pro výkon povolání učitele hudby a dalších múzických umění. Studenti budou obeznámeni se všemi odbornými pojmy a terminologií vědního oboru psychologie: lidská povaha lidské psychiky, vědomí a nevědomí, prožívání, chování, osobnost a její psychická aktivita a procesy, biologická determinace psychiky, nervová soustava, humorální soustava, dědičnost, a se základními psychickými funkcemi: vnímání, pozornost, paměť, myšlení, představivost a fantazie, city atd. Zároveň studenti získají základní přehled o dějinách psychologie se zaměřením na hlavní osobnosti tohoto oboru v historickém vývoji.

Na tento obecný úvod naváže vymezení předmětu psychologie jako svého druhu hudebně pedagogické psychologie a jejího propojení s hudební vědou. Studenti budou seznámeni se všemi diagnostickými metodami, které jsou nezbytné pro budoucí povolání učitele hudby. Jde především o identifikaci hudebních schopností, dovedností, vrozených vloh, hudební inteligence a paměti apod., jež tvoří nezbytný předpoklad pro práci budoucího hudebního pedagoga.

Studium psychologie a hudební psychologie umožní studentovi také hlubší sebepoznání vlastních hudebních předpokladů, zájmů, motivace, vůle a dalších činitelů. Tato látka studentům umožní hlubší proniknutí do vlastního hudebního vědomí a pochopení některých pochodů hudebního tvoření a percepce hudby.

Forma studia

Přednáška, kontaktní výuka.

Charakteristika kurzu: volitelný předmět, který je koncipován jako dvousemestrální přednáška pro studenty múziských oborů. Jako volitelný předmět je tato přednáška určena pro všechny ročníky bakalářského i magisterského studia. Na konci zimního semestru je předmět ukončen zápočtem (Z), na konci letního semestru zkouškou (ZK). Absolvování předmětu pedagogiky, včetně předmětů psychologie a didaktika, je zároveň předpokladem k tomu, aby se studen mohl přihlásit ke státní zkoušce a získal tak pedagogickou způsobilost pro budoucí povolání učitel hudby/hudební výchovy, a to během bakalářského nebo magisterského studijního programu. Předmět není koncipován pro studium programu celoživotního vzdělávání.

Předpoklady a další požadavky

Vzhledem k obsáhlosti daného předmětu se kromě aktivní účasti na přednáškách předpokládá také aktivní studium doporučené literatury. Na každé téma jednotlivých přednášek je doporučen alespoň jeden odborný titul nebo pracovní materiál vztahující se na danou oblast.

Doporučené volitelné vzdělávací složky: doporučené volitelné složky samostatného studia jsou následující. V první řadě kromě studia odborné a doporučené literatury bude potřeba také sledovat odborné recenzované časopisy: např. časopis Československá psychologie (ISSN 0009-062X); nebo Psychologie a její kontexty (ISSN 1803-9278 (print) ISSN 1805-9023 (online); dále Psychologie pro praxi (ISSN 1803-8670), ale také časopis Psychoterapie: praxe - inspirace - konfrontace (ISSN 1802 - 3983).

Dalším doporučením je členství v Národní pedagogické knihovně J. A. Komenského v Praze (viz webový odkaz: http://npmk.cz/knihovna), kde je pro posluchače předmětu psychologie dostupná všechna odborná literatura, psychologické slovníky, ve studovně volně přístupné všechny doporučené odborné časopisy také služba e-PK a další.

Obsah kurzu

Předmět psychologie je v prvním semestru koncipován a vychází ze základních principů a pojmů vědní disciplíny psychologie. Seznamuje a připravuje studenty tak, aby se po nástupu do praxe, kromě své odborné přípravy pro daný hudební obor (předmět), orientovali i v otázkách psychologie, které nezbytně náleží k povolání učitele hudby. Posluchači budou seznamováni se základními odbornými pojmy a terminologií vědního oboru psychologie. Na začátku prvního semestru se seznámí také s hlavními osobnostmi a směry v průběhu dějin vědního oboru psychologie. V letním semestru bude věnována pozornost základním vývojovým tendencím psychologie od antiky po 20. století se zřetelem k historickému vývoji hudební psychologie a její reflexi v českých zemích. Studenti se obeznámí s vývojem psychologického myšlení; získají přehled vývoje nejvýznamnějších psychologických systémů; pochopí ideové zdroje, významné teorie a metodologické přístupy hlavních psychologických systémů; porozumí souvislostem mezi současným stavem poznání a historickým vývojem psychologie.

Letní semestr se naopak zaměřuje výlučně na proces hudebního vzdělávání a vzdělávání hudbou. Řeší propojení vědního oboru psychologie s hudební vědou, na jehož základě vznikla poměrně mladá vědní disciplína hudební psychologie, jejíž nejnovější závěry a poznatky jsou nedělitelnou součástí úspěšné přípravy na povolání učitele hudby. Seznamuje studenty s nejdůležitějšími styly a metodami profesionální hudební výchovy a s metodikou diagnostiky a tvořivého rozvoje hudebních schopností a dovedností žáků na jednotlivých stupních hudebního školství.

Doporučená nebo povinná literatura

Povinná literatura:

ČÁP, J. a MAREŠ, J.: Psychologie pro učitele. Praha: Portál, 2001.

GARDER, H.: Dimenze myšlení, teorie rozmanitých inteligencí. (kapitola Hudební inteligence). Praha: Portál, 1999.

KUČERA, D.: Moderní psychologie. Praha: Grada, 2013. ISBN 978-80-247-4621-0.

PIAGET, J. - INHELDEROVÁ, B.: Psychologie dítěte. Praha: Portál, 2007 (2010, 2014).

SEDLÁK, F.; VÁŇOVÁ, H.: Hudební psychologie pro učitele. Praha: Karolinum, 2013. ISBN 978-80-246-2060-2.

LÉBL, V. a POLEDŇÁK, I.: Hudební věda, díl II. Kapitola: Hudební psychologie, s. 418-454. Praha: Státní pedagogické nakladatelství, 1988.

Doporučená literatura:

KULKA, J.; POLEDŇÁK, I.; PRAŽÁKOVÁ, Z.: Psychologie pro konzervatoře. Praha: SPN, 1998.

HAVASOVÁ, K.: Nebojte se trémy. Praha: Edition Supraphon, 1990.

HELUS, Z.: Úvod do psychologie. Učebnice pro střední školy a bakalářská studia na VŠ. Praha: Grada, 2011.

HOLAS, M. Hudební nadání. Praha: Hudební fakulta AMU v Praze, 1994.

HOLEČEK, V. Psychologie v učitelské praxi. Praha: Grada, 2014.

PLHÁKOVÁ, A.: Dějiny psychologie. Praha: Grada Publishing, 2006.

POLEDŇÁK, I.: ABC Stručný slovník hudební psychologie. Praha: Supraphon, 1984.

Hodnoticí metody a kritéria

Zimní semestr:

  1. Zpracování referátů - 50 %
  2. Práce na profesním a odborném portfoliu studenta - 50 %

Letní semestr:

  1. Písemný test 100%

Studenti během zimního semestru budou vedení k tvorbě vlastního odborného portfolia, které slouží jako písemná závěrečná práce, a kterou student předloží u státní závěrečné zkoušky z pedagogiky a psychologie. Obsah portfolia je následující:

. Obsah

. Odborný životopis

. Kopie diplomu, co student má za sebou

. Vlastní zamyšlení se nad filozofii hudebního vzdělávání

. Dvě recenze studenta na odborné články

. Jedna recenze (referát) na odbornou monografii

. Potvrzení ze školy, kde student absolvoval praxi

. Potvrzení ze školy, kde student případně už pracuje

. Písemný rozbor jedné až dvou hodin pedagogické praxe

. Písemné shrnutí celé praxe

. Plán vlastního vývoje pro období následujících 5 let

Poznámka

Nejsou.

Rozvrh na zimní semestr 2021/2022:

06:00–08:0008:00–10:0010:00–12:0012:00–14:0014:00–16:0016:00–18:0018:00–20:0020:00–22:0022:00–24:00
Po
místnost 2017
Učebna 2017 (HAMU)

(Lichenštejnský palác)

15:20–16:50
(přednášková par. 1)
Út
St
místnost 2017
Učebna 2017 (HAMU)

(Lichenštejnský palác)

18:30–20:00
(přednášková par. 2)
Čt

Datum Den Čas Vyučující Místo Poznámky Č. paralelky
Po 15:20–16:50 Učebna 2017 (HAMU)
Lichenštejnský palác
přednášková par. 1
St 18:30–20:00 Učebna 2017 (HAMU)
Lichenštejnský palác
přednášková par. 2

Rozvrh na letní semestr 2021/2022:

Rozvrh zatím není připraven

Předmět je součástí následujících studijních plánů