Španělština pro doktorandy - druhý cizí jazyk

Předmět není vypsán Nerozvrhuje se

Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky Semestr
782CJS2 ZK 10 česky

Garant předmětu

Jméno vyučujícího (jména vyučujících)

Výsledky učení dané vzdělávací složky

Povinný předmět pro doktorandy zakončený zkouškou.

Požadovaná znalost 2. cizího jazyka je na úrovni B1 podle SERR pro jazyky.

Forma studia

Doktorandi nemají povinnost navštěvovat kurzy, ale mohou se zapsat do kurzů pokročilé úrovně určených studentům bakalářských nebo magisterských programů. Ke zkoušce se doktorandi připravují samostatně, ale mohou si v průběhu připravy domluvit konzultace.

Zkoušky se konají v termínech vyhlášených Centrem jazykové přípravy AMU nejméně 4x ročně a jsou zveřejněny na internetových stránkách CJP AMU. Student má povinnost se nejpozději měsíc před vyhlášeným termínem přihlásit elektronicky na emailové adrese sekretáře CJP.

Společně s přihlášením musí student doručit v elektronické podobě materiály ke zkoušce (viz dále), a to nejpozději 3 týdny před termínem zkoušky na emailovou adresu: martina.sterbovatuckova@amu.cz

Předpoklady a další požadavky

Obsah kurzu

Ke zkoušce z 2. cizího jazyka doktorand předem odevzdá:

Doporučená nebo povinná literatura

Hodnoticí metody a kritéria

Zkoušení probíhá ústní formou před dvoučlennou komisí pedagogů CJP AMU. Obsahem zkoušky je:

Podrobný časový rozpis zkoušení vytvořený dle počtu přihlášených studentů je před zkouškou zaslán přihlášeným studentům.

Další informace

Pro tento předmět se rozvrh nepřipravuje

Předmět je součástí následujících studijních plánů