Výzkumné a publikační metody

Zobrazit rozvrh

Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky Semestr
940VPM zkouška 6 20 hodiny SEMINÁŘŮ za celý akademický rok (45 minut), 135 až 165 hodin domácí příprava česky akademický rok

Garant předmětu

Jindřiška BLÁHOVÁ

Jméno vyučujícího (jména vyučujících)

Jindřiška BLÁHOVÁ, Michaela FIŠEROVÁ, Veronika KLUSÁKOVÁ, Tomáš LANGER, Daniela MACHOVÁ, Elvíra NĚMEČKOVÁ, Richard Andrew NOWELL

Obsah

Celoroční kurz reaguje na aktuální potřeby studentů doktorského studia všech tří fakult AMU. Je cílem je nabídnout studentům*tkám doktorských programů vhled do základních oblastí spojených s doktorským studiem (otázky etiky a vědecké komunikace), seznámit je s náležitostmi výzkumu, nabídnout jim nástroje týkající se archivního výzkumu sběru dat či práce s databázemi a informacemi pro jejich vlastní bádání či je seznámit s praxí akademického psaní a publikování v domácích i zahraničních časopisech. Předmět zároveň slouží jako platforma pro diskusi a sdílení zkušeností doktorandů*dek.

Obsah kurzu se dělí do šesti tematických bloků (resp. 12 setkání od října do června), které doktorandi mohou absolvovat jednotlivě (1 ECTS za každý blok) či jako celek (6 ECTS).

Forma výuky

Kurz se skládá z přednášek, seminářů a workshopů přístupných pro zapsané studenty doktorských studijních programů AMU. Jednotlivé semináře probíhají vždy v konkrétní páteční termíny dopoledne od 10:00-12:00 hod. On-line. Celý harmonogram, obsah seminářů včetně požadavků na splnění níže.

Tematické bloky:

 1. Akademická etika a vědecká komunikace
 2. Informační zdroje a publikační platformy
 3. Vytváření odborné knihovny zdrojů
 4. Výzkumné projekty
 5. Publikační praxe v anglofonním světě: Příprava Call For Papers
 6. Základy sociologických šetření

HARMONOGRAM KURZU:

13.10.2023 - Akademická etika a vědecká komunikace

20.10.2023 - Informační zdroje

3. 11. 2023 - Konference Teritoria umění / předmět se nekoná

10. 11. 2023 - Publikační platformy

24. 11. – Knihovny a databáze

1. 12. - 8. 12. 2023 – Vytvoření odborné knihovny zdrojů

16. 2. 2024 – Výzkumné projekty a příprava grantové žádosti

23. 2. 2024 – Systém RIV – výzkum a jeho hodnocení

8. 3. 2024 – Akademické psaní

15. 3. – 22. 3. 2024 – Publikační praxe v anglosaském světě (Příprava Call For Papers) (v anglickém jazyce)

12. 4. 2024 – Základy sociologických šetření

-------

OBSAH

1/ 13. 10. 2023 – AKADEMICKÁ ETIKA A VĚDECKÁ KOMUNIKACE

Jména vyučující/ho: Daniela Jobertová

Cíle:

Student/ka si osvojí obecné principy a základní pojmy akademické integrity, typy prohřešků proti akademické etice při výzkumné práci a zveřejňování jejích výsledků. Po dokončení semináře bude schopen/na vymezit, popsat a aplikovat etický rozměr jednání v akademickém kontextu; nastínit varianty chování v eticky nejednoznačných situacích včetně jejich dopadů a navrhnout řešení; vyhodnotit míru porušení citačních zásad v odborném textu; vysvětlit rozdíl mezi porušením akademické etiky a nekvalitním výzkumem.

Forma studia: Seminář vedený formou problémové diskuse na základě vybraných klíčových pojmů a zahrnující řešení modelových situací.

Obsah:

•expozice základních pojmů a principů akademické etiky

•důvody porušování akademické integrity ze strany studentů i výzkumníků

•zásady práce s myšlenkami druhých

•publikační praxe a typy jejího porušení (desatero)

•anti-plagiátorské systémy – co umí a co neumí

•etické komise a etické kodexy

•chování ve výzkumné komunitě, konflikty zájmů, whistleblowing

•vztah doktoranda a školitele

•plagiátorské kauzy a jejich dopad

Povinná literatura:

Tauginiené, Loreta, et al. Slovník pojmů pro akademickou etiku [Glossary for Academic Integrity]. Aktualizovaná verze, 2018. Přeloženo: Tomáš Foltýnek, Dita Dlabolová, Jana Dannhoferová, Veronika Králíková, Pavel Turčínek. Brno: Mendelova univerzita v Brně, 2019.

Knecht, P., & Dvořák, D. (2013). Etika vědecké práce a publikování pro mírně pokročilé. Pedagogická orientace, 23(4), 554–578. DOI: http://dx.doi.org/10.5817/PedOr2013-4-554

Internetové zdroje:

http://www.academicintegrity.eu/wp/

Hodnotící metody a kritéria:

Aktivní účast na semináři, vyplnění internetového šetření, písemné zpracování možných řešení zadané nejednoznačné situace rozhodování v akademickém kontextu.

2/ 20. 10. 2023 – INFORMAČNÍ ZDROJE

Jméno vyučujícího: Tereza Cz Dvořáková

Cíle:

Studenti/tky se zorientují v nejčastějších typech českých i zahraničních pramenů a dalších informačních zdrojů, které jsou využívány ve výzkumné a vědecké práci. Naučí se prameny dobře citovat. Na konkrétních praktických příkladech zdokonalí své schopnosti rešeršní práce ve veřejných i vybraných licencovaných databázích, rejstřících, knihovních a archivních katalozích.

Forma studia: Přednáška a seminář

Obsah:

•typy pramenů a jejich dělení

•české a zahraniční paměťové a informační instituce

•sítě a platformy pro výzkum v oblasti performativních umění

•databáze a informační platformy on-line

•citační rejstříky

•společné i samostatné rešerše dle zadaných kritérií

Povinná literatura:

Eco, Umberto, Jak napsat diplomovou práci. Olomouc: Vobotia 1997.

Hroch, Miroslav a kol., Úvod do studia dějepisu. Praha: SPN 1985

Vaněk, Miroslav a kol., Orální historie. Metodické a „technické“ postupy. Universita Palackého, Olomouc 2003.

Hodnotící metody a kritéria:

Předpokladem hodnocení je aktivní účast na semináři. Rešerše s využitím oborových informačních databází. Informační zdroje tvoří jeden celek s Publikačními platformami (16. 12. 2022) za 1 ECTS, jsou tedy hodnoceny společně; pro získání kreditu je nutné splnění povinností v obou seminářích.

3 / 10. 11. 2023 - PUBLIKAČNÍ PLATFORMY

Jméno vyučujícího: Veronika Klusáková

Cíle:

Seminář seznámí studenty/tky se základními odbornými oborovými periodiky, s pravidly recenzních řízení, publikačními standardy a novými možnostmi zveřejňování výsledků uměleckého výzkumu. Po dokončení bloku bude absolvent/ka znát odborné časopisy zaměřené na performativní umění a jejich profily publikační standardy a principy recenzního řízení. Důraz bude kladen na periodikum AMU ArteActa, který vyučující vede jako šéfredaktorka.

Forma studia: Přednáška a seminář

Obsah:

•odborné časopisy zaměřené na performativní umění: rozdíl mezi impaktovanými, recenzovanými a odbornými časopisy (Iluminace, Živá hudba, Divadelní revue, ArteActa atp.)

•otevřená věda a Open Access

•publikační standardy

•principy recenzních řízení

•tištěné a elektronické časopisy

•nové možnosti zveřejňování výsledků uměleckého výzkumu

Povinná literatura:

Internetové stránky odborných časopisů zaměřených na performativní umění (bude součástí bloku).

Hodnotící metody a kritéria:

Aktivní účast na semináři. Rešerše odborného časopisu zaměřeného na performativní umění. Informační zdroje a Publikační platformy tvoří jeden blok za 1 ECTS, jsou tedy hodnoceny společně; pro získání kreditu za celý blok je nutné splnění povinností v obou.

 1. / 24. 11. – KNIHOVNY A DATABÁZE

Jméno vyučujících: Ivana Davidová (DAMU), Eliška Mlynáriková (FAMU), Elvíra Němečková (HAMU)

Cíle:

Cílem semináře je naučit studenty/tky využívat oborové databáze, ukázat jim, jak s nimi efektivně pracovat – časově i z hlediska relevance a aktuálnosti zdrojů. Doktorandi si osvojí obecné principy pro práci s elektronickými databázemi, které jsou studentům k dispozici na AMU – např. Routledge Performance Archive, Drama Online - Critical Studies and Performance Practice, EBSCO - Film & Television Literature Index; Screen Studies Collection; Cinema and Media Studies - Oxford Bibliographies nebo Grove Music Online –, a naučí se je využívat jako užitečné nástroje pro své studium i výzkum. Fokus bude na vyhledávání zdrojů: mapování tématu, výběr vhodných klíčových slov, řazení a filtrování výsledků, využívání speciálních operátorů.

Hodnotící metody a kritéria:

Aktivní účast na celém semináři. Vypracování samostatného úkolu, kdy studenti připraví vlastní výzkumné zadání a k němu korpus materiálů s využitím elektronických databází.

 1. - 6. / 1. 12. - 8. 12. 2023 – VYTVÁŘENÍ ODBORNÉ KNIHOVNY ZDROJŮ

Jméno vyučujícího: Tomáš Langer

Cíle:

Po dokončení seminářů bude absolvent/ka znát principy citování a práce s cizími myšlenkami, náležitosti normy ISO690 podle vybrané interpretace. Bude schopen/na ocenit důležitost citování cizích myšlenek, ovládat citační manažer Zotero včetně jeho propojení do MS Word, analyzovat, požadovaný citační styl odborného periodika, používat citační manažer Zotero pro běžnou badatelskou práci.

Forma studia:

Seminář organizovaný jako praktický workshop s vlastním PC.

K dispozici je online studijní opora, ve které jsou veškeré materiály a cvičení, pro studenty a pedagogy AMU dostupná po prvním přihlášení do Moodle AMU na https://moodle.amu.cz/course/view.php?id=475. Na semináře si studenti přinesou vlastní notebook a předem si založí účet na www.zotero.org a nainstalují free aplikaci Zotero z https://www.zotero.org/download/.

Seminář 1

•Představení studijní opory v Moodle

ostruktura, vazba na semináře

•Téma 1 Nebát se a nekrást

ometody a styly (prezentace)

ointerpretace ISO690, příklady

•Téma 2 Nejde o Zotero, jde o principy citačních manažerů

oPřehled citačních manažerů podle Wikipedie

oInteraktivní tutorial: Základní nastavení Zotera

oPřidání dalších stylů (ISO690 Czech Full note, …)

oPředstavení prostředí (3 sloupce)

oPřipojení sdílené knihovny AMU na zotero.org

oInteraktivní tutorial: Získání metadat a tvorba bibliografie

•Prostředí Zotero

oOrganizace kolekcí, tematický katalog, vlastní články

oMazání zdrojů (z kolekce, z knihovny)

oSlučování duplicitních zdrojů do jedné položky (cvičení GoogleBooks/Amazon)

oVkládání zdrojů do více kolekcí

oPřipojování poznámek a souborů ke zdrojům, rešerše

•Zadání úkolů po prvním semináři

Seminář 2

•Reflexe úkolů z předešlého semináře, připomenutí termínu

•Použití MS Word a propojení se Zoterem

oUkázka v textu Vývoj pojetí metafor, navázání polí, automatizované vytvoření bibliografie, přepnutí na jiný styl, komplikace s potlačeným autorem

oCvičení: zvládnout provázání vlastními silami, k dispozici plakátkový tutorial

oUkázka změn v databázi a aktualizace v dokumentu

oTipy a triky: Zobrazení polí v MS Word

•Téma 3 Analýza stylu odborného časopisu

oČasopisy se hlásí ke stylu, ale upravují si jej

oPrincipy kontroly stylu v citačním manažeru

Povinná literatura:

Langer, Tomáš, Citační manažer Zotero - bibliografické citace a inteligentní práce s informačními zdroji [online kurz v LMS Moodle]. Dostupné z https://moodle.amu.cz/course/view.php?id=475

Bernátová, Olga – Skůpa, Jan 2011. Bibliografické odkazy a citace dokumentů dle ČSN ISO 690 (01 0197) platné od 1. dubna 2011. Brno, 2. září 2011 [cit. 2020-08-31]. Dostupné z: http://www.citace.com/soubory/csniso690-interpretace.pdf.

AMU. Pokyny k formální úpravě studií a dalších příspěvků v časopise ArteActa. ArteActa [online]. Praha, b.d. [cit. 2020-08-31]. Dostupné z: https://www.arteacta.cz/wp-content/uploads/2020/06/ArteActa-pravidla-form%C3%A1ln%C3%AD-%C3%BApravy-text%C5%AF.pdf

Doporučená literatura:

ČSN ISO 690. Informace a dokumentace – Pravidla pro bibliografické odkazy a citace informačních zdrojů. Praha: Úřad pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví, 2011. 40 s. Třídící znak 01 0197.

Hodnotící metody a kritéria:

Aktivní účast na obou seminářích. Dále student/ka beze zbytku splní a odevzdá sadu praktických úkolů: absolvování online prezentace k plagiátorství, absolvování výukového testu na citace, vytvoření vlastní knihovny odborných zdrojů v Zoteru, analýza citačního stylu vybraného odborného periodika, provázání vlastního odborného textu se Zoterem. Semináře tvoří dohromady jeden Blok – Vytváření odborné knihovny zdrojů. Pro získání kreditu (1 ECTS) je nutné splnění povinností ve všech částech obou seminářů.

7 / 16. 2. – VÝZKUMNÉ PROJEKTY A PŘÍPRAVA GRANTOVÉ PŘIHLÁŠKY

Jméno vyučující: Jindřiška Bláhová

Cíle:

Doktorandi/dky se naučí definovat svůj výzkumný projekt, výzkumnou strategii a zpracovat grantovou žádost základního výzkumu po odborné, personální i rozpočtové stránce. Budou schopni připravit grantovou přihlášku do některé z projektových soutěží na AMU, ale i mimo ni a to jak v ČR – Grantová agentura české republiky, TAČR, NAKI – tak v zahraničí – Fullbright. Získají informace o interní podpoře vědy a výzkumu na AMU, budou seznámeni s pravidly a požadavky projektové soutěže AMU i Studentské grantové soutěže, seznámí se s typy úspěšně realizovaných projektů.

Forma studia: Přednáška a seminář

Obsah

•tuzemská grantová schémata AMU (SGS, DKR, AR Fellowship, Doktorské mobility, Igráček) i mimo AMU (ČLF, IDU, GAČR, TAČR, NAKI);

•zahraniční možnosti (Fulbright, DAAD, IFP atd.)

•postupy a metody při přípravě a realizaci výzkumného projektu

•kulatý stůl s doktorandy AMU věnovaný sdílení zkušeností s řešením grantových projektů

•koncepce a řešení dílčího výzkumného projektu v rámci disertačního výzkumu: obsahová rovina projektu a formální rovina projektu ve vztahu ke konkrétní výzvě

•komunikační strategie grantového projektu

•vypracování draftu grantového projektu / přihlášky

Povinná literatura:

Zadávací dokumentace SGS AMU: https://www.amu.cz/cs/veda-vyzkum-rozvoj/grantove-souteze-na-amu/studentska-grantova-soutez-amu/

Zadávací dokumentace Juniorského grantu GAČR: https://gacr.cz/zadavaci-dokumentace/

Zadávací dokumentace Fulbrightova stipendia pro postgraduální studium: https://www.fulbright.cz/stipendia/stipendium-pro-postgradualni-studium/

Doporučená literatura:

Communicating EU research and innovation guidance for project participants, Version 1.0, 25 Septembre 2014.

Šesták, Zdeněk, Jak psát a přednášet o vědě, Praha, Academia 2000.

Hruška, J. Desatero doporučení ke strategii psaní projektů [online] [2015-01-02]. Dostupné z: http://www.kraj-jihocesky.cz/file.php?par%5Bid_r%5D=40878&par%5Bview%5D=0.

Hodnotící metody a kritéria

Aktivní účast na semináři, samostudium zadané grantové zadávací dokumentace a vypracování draftu grantové přihlášky. Výzkumné projekty jsou rozděleny do dvou seminářů; pro získání kreditu (1 ECTS) za celý blok je nutné splnění povinností v obou seminářích.

8/ 23. 2. – Systém RIV – výzkum a jeho hodnocení

Jméno vyučující: Daniela Machová

Cíle:

Absolventi/tky se praktickou formou seznámí s Rejstříkem informací o výsledcích výzkumu a vývoje (RIV) a naučí se s ním aktivně pracovat. Dále získají povědomí o platné Definici druhů výsledků.

Obsah semináře:

•Seznámení s Rejstříkem informací o výsledcích výzkumu a vývoje (RIV) v kontextu do Metodiky hodnocení výzkumných organizací

•Definice druhů výsledků výzkumu a vazba RIVu na manuál Frascati

•Vyhledávání informací ve veřejné části RIVu a struktura údajů

•Předávání údajů o výsledcích výzkumu ze strany jejich tvůrců v kontextu grantových soutěží AMU

Hodnotící metody a kritéria

Aktivní účast na semináři. Vypracování zadaného úkolu.

9/ 8. 3. 2024 – AKADEMICKÉ PSANÍ

Jméno vyučující: Michaela Fišerová

Cíle semináře:

Po dokončení bloku bude absolvent/ka znát strukturu odborného textu a jeho formální náležitosti. Bude umět strategicky připravit odborný text z hlediska vymezení obsahu, formulace hypotézy, výběru metodologie; osvojí si kritické a koncepční myšlení a čtení akademického textu coby konstruktivní oponent; bude umět předjímat možnou kritiku, stane se kritickým partnerem do akademické diskuse.

Forma studia:

Přednáška a seminář

 1. hodina semináře: koncepce

Seminář uvádí do přípravy odborného textu z hlediska vymezení hlavní myšlenky, kompozice obsahu, výběru metodologie. Jeho součástí je představení problematiky disertace z hlediska: 1. vybraného teoretického kontextu, 2. formulace výzkumného problému, 3. originality vlastní hypotézy, 4. navrženého rozvrhu a metody výzkumu, 5. předpokládaného přínosu zkoumání.

 1. hodina semináře: abstrakt

Seminář uvádí do odborných nároků na formulaci abstraktu. Abstrakt bude předmětem rozboru z hlediska požadavků kladených na akademické psaní a sebeprezentaci před odbornou veřejností. Diskuse bude směrovat k možnému vyjasnění nejasností a případnému zlepšení navržených formulací tak, aby byl výsledek akademicky srozumitelný a přesvědčivý.

 1. hodina semináře: kritika

Seminář uvádí do kritérií hodnocení akademických textů. Jeho záměrem je představit čtenáře odborného textu coby konstruktivního oponenta a náročného partnera do diskuse. Doktorandi budou mít možnost osvojit si způsob uvažování oponenta, připravit se na kritickou recepci vlastních akademických textů.

Povinná literatura:

Evans, D., Gruba, P., Zobel, J. (2014): How to Write a Better Thesis. London: Springer.

Dunleavy, P. (2003): Authoring a PhD. New York: Palgrave Macmillan.

Vydra, A. (2010): Akademické písanie. Ako vzniká filozofický text. Trnava: FF TU. Turabian, K. (2013): Manual for Writers of Research Papers, Theses, and Chicago Guides to Writing, Editing, and Dissertations. Chicago: The Chicago University Press.

Hodnotící metody a kritéria

Aktivní účast na semináři. Na seminář si každý doktorand/každá doktorandka přinese 1/ napsanou problematiku své disertace (5 vět), 2/ napsaný abstrakt svého článku nebo konferenčního příspěvku (5 vět). Obojí bude předmětem analýzy a diskuse v semináři. Texty není nutné posílat předem.

10 – 11/ 15. 3. – 22. 3. 2024 - PUBLIKAČNÍ PRAXE V ANGLOSASKÉM SVĚTĚ: PŘÍPRAVA CALL FOR PAPERS (seminář v anglickém jazyce)

Jméno vyučujícího: Richard Nowell

Cíle:

Student/tka se během dvou seminářů seznámí s publikační praxí v anglosaském akademickém prostředí – s požadavky, kritérii a podmínkami týkajícími se úspěšné realizace antologie nebo tematického čísla odborného časopisu. Student/ta získá vhled do socio-ekonomické dynamiky publikování. Na základě analýzy portfolia vybraných Call For Papers (CFP) pro antologie nebo speciální tematická čísla odborných časopisů získá detailní představu o podobě úspěšného CFP, který je klíčovým prvkem publikování i zásadní položkou v akademické výbavě. Po absolvování seminářů bude student/tka schopný/ná realizovat vlastní CFP pro antologii či speciální číslo odborného časopisu.

Forma studia: seminář / workshop

Obsah:

Blok se skládá ze dvou seminářů.

V prvním budou studentky/ti seznámeni s publikační praxí v anglosaském světě s důrazem na vývoj a publikování antologie a tematického čísla odborného časopisu. Seminář bude zaměřený na dynamiku a socio-ekonomické dimenze publikační praxe. Připraví studenty na požadavky, které na ně budu kladeny, pokud budou chtít publikovat antologii nebo tematické číslo časopisu. Seminář se bude věnovat formulování nosného konceptu, získávání autorů textů, práce s autory, získání vydavatele a přípravě manuskriptu k publikování. Analýza konkrétních CFP ukáže, co funguje, co nefunguje, jak má správný CFP vypadat, co má splňovat, co je potřeba, aby byl přijat nakladatelstvím.

Příprava na 1. seminář: Studenti/tky si promyslí téma vlastní kolekce, kterou by chtěli dát dohromady, a najdou jeden Call For Paper v anglickém jazyce, který se jim líbí.

Druhý seminář bude workshop zaměřený na praktickou aplikaci poznatků z prvního semináře. Studenti budou pracovat na přípravě atraktivního CFP. Zaměří se na akademický i ekonomický potenciál CFP, flexibilitu a vývoj vhodných témat.

Příprava na 2. seminář: Studenti/tky si připraví draft svého vlastního CFP v anglickém jazyce pro potenciální antologii v max. rozsahu 250 slov.

Hodnotící metody a kritéria:

Účast na obou seminářích. Předpokladem pro úspěšné splnění je odevzdání draftu vlastního abstraktu CFP. Publikační praxe v anglosaském světě: Příprava Call For Papers je rozdělený do dvou seminářů; pro získání kreditu (1 ECTS) za celý blok je nutné splnění povinností v obou seminářích.

12/ 12. 4. 2024 – ZÁKLADY SOCIOLOGICKÝCH ŠETŘENÍ

Jméno vyučující: Daniela Machová

Cíle:

Absolventi získají základní znalosti a informace z oblasti sociologického šetření. Seznámí se možnostmi kvalitativního, a především kvantitativního výzkumu od počátečního nastavení projektu po vyhodnocení dat. V praktické části si vyzkouší sestavit a naprogramovat online dotazník.

Forma studia: Praktický workshop

Obsah:

•praktický workshop zaměřený na seznámení se s metodami sociologického výzkumu s ukázkou probíraných principů v praxi

•kvalitativní a/nebo kvantitativní výzkum

•tvorba dotazníků/diskusních scénářů ve vztahu k cílové dotazované skupině a chování respondentů

•prostředky a postupy dotazování (především elektronické nástroje dotazování (GoogleForms)

•vyhodnocování dat a nejčastější chyby

•součástí workshopu bude nastavení designu vlastního výzkumného projektu včetně přípravy dotazníku/diskusního scénáře

Povinná literatura:

Hendl, Jan: Přehled statistických metod zpracování dat, Praha , 2004, Portál

Hendl, Jan: Kvalitativní výzkum: základní teorie, metody a aplikace, Praha, 2008, Portál

Disman, Miroslav: Jak se vyrábí sociologická znalost, Praha, 2002, Karolinum

Vinopal, Jiří: Kognitivní přístupy v metodologii výzkumných šetření: Metoda okamžité validizace. Praha, 2008, Sociologický ústav AV ČR

Hodnotící metody a kritéria:

Předpokladem hodnocení je aktivní účast na semináři, vypracování zadaného úkolu (nastavení designu vlastního dotazníku).

Výsledky učení

Výsledky učení jsou rozepsány u každého bloku v rubrice obsah kurzu.

Předpoklady a další požadavky

Kurz a jeho jednotlivé moduly jsou určeny studentům doktorského studia AMU.

Literatura

Viz Doporučená literatura u jednotlivých tematických bloků kurzu.

Hodnoticí metody a kritéria

Viz Hodnotící metody a kritéria u jednotlivých tematických bloků.

Webová stránka předmětu

https://www.amu.cz/cs/studium/centrum-pro-doktorska-studia/

Další informace

Předmět je součástí nabídky volitelných předmětů pro celou AMU

Rozvrh na akademický rok 2023/24:

Rozvrh zatím není připraven

Předmět je součástí následujících studijních plánů