Výzkumné a publikační metody

Předmět není vypsán Nerozvrhuje se

Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky Semestr
940VPM ZK 6 20S česky

Garant předmětu

Jméno vyučujícího (jména vyučujících)

Výsledky učení dané vzdělávací složky

Obsah nového kurzu vychází z dosavadních zkušeností a zohledňuje aktuální potřeby studentů doktorského studia všech tří fakult AMU. Kurz je koncipován na celý akademický rok. Má nabídnout platformu pro diskusi, prostor pro setkávání doktorandů všech tří fakult a příležitosti pro sdílení metodologických přístupů i dalších zkušeností. Obsah kurzu se dělí do šesti tematických bloků (resp. 13 setkání od října do června), které doktorandi mohou absolvovat jednotlivě (1 ECTS za každý blok) či jako celek (6 ECTS).

Tematické bloky:

 1. Akademická etika a vědecká komunikace
 2. Informační zdroje a publikační platformy
 3. Akademické psaní
 4. Výzkumné projekty
 5. Vytváření odborné knihovny zdrojů
 6. Základy sociologických šetření

Výsledky učení jsou rozepsány u každého bloku, respektive setkání zvlášť v rubrice obsah kurzu.

Forma studia

Kurz se skládá z přednášek a seminářů přístupných pro zapsané studenty doktorských studijních programů AMU. Jednotlivé tematické bloky probíhají vždy v pátek dopoledne od 10,00-13,00 hod. - celý harmonogram viz Obsah kurzu.

Předpoklady a další požadavky

Kurz a jeho jednotlivé moduly jsou určeny studentům doktorského studia AMU.

Obsah kurzu

OBSAH A HARMONOGRAM KURZU:

Data bloků:

15.10.2021 - Informační zdroje

29.10.2021 - Vědecká komunikace - děkanské volno

12.11.2021 - Akademická etika

26.11.2021 - Publikační platformy

10.12.2021, 14.1.2022, 28.1.2022 - Akademické psaní

11.2.2022, 25.2.2022 - Výzkumné projekty

11.3.2022, 25.3.2022 - Vytvoření odborné knihovny zdrojů

8.4.2022, 22.4.2022 - Základy sociologického šetření

Link na online hodinu: https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_OTUxZThkYTMtYTU2YS00YTBjLWE5ZGQtYjMxOGFmZDg4ZGNk%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%223b0d7367-6f74-45ec-b99b-d962ddfc18d1%22%2c%22Oid%22%3a%2285723088-2327-475c-87bd-43c54f3bcc2d%22%7d

 1. AKADEMICKÁ ETIKA A VĚDECKÁ KOMUNIKACE

1.1 AKADEMICKÁ ETIKA 12.11. 2021

Jméno vyučující/ho: Daniela Jobertová

Výsledky učení dané vzdělávací složky:

Po dokončení kurzu bude absolvent/ka znát

obecné principy a základní pojmy akademické integrity

typy prohřešků proti akademické etice při vlastní výzkumné práci a zveřejňování jejích výsledků

Po dokončení kurzu bude absolvent/ka schopen/na

vymezit, popsat a aplikovat etický rozměr jednání v akademickém kontextu

nastínit varianty chování v eticky nejednoznačných situacích včetně jejich dopadů a navrhnout řešení

vyhodnotit míru porušení citačních zásad v odborném textu

vysvětlit rozdíl mezi porušením akademické etiky a nekvalitním výzkumem

Forma studia

Seminář vedený formou problémové diskuse na základě vybraných klíčových pojmů a zahrnující řešení modelových situací.

Obsah kurzu

expozice základních pojmů a principů akademické etiky

důvody porušování akademické integrity ze strany studentů i výzkumníků

zásady práce s myšlenkami druhých

publikační praxe a typy jejího porušení (desatero)

antiplagiátorské systémy – co umí a co neumí

etické komise a etické kodexy

chování ve výzkumné komunitě, konflikty zájmů, whistleblowing

vztah doktoranda a školitele

plagiátorské kauzy a jejich dopad

Povinná literatura

Loreta TAUGINIENĖ, Inga GAIŽAUSKAITĖ, Irene GLENDINNING, Julius KRAVJAR, Milan OJSTERŠEK, Laura RIBEIRO, Tatjana ODIŅECA, Franca MARINO, Marco COSENTINO, Shivadas SIVASUBRAMANIAM, Tomáš FOLTÝNEK. Slovník pojmů pro akademickou etiku [Glossary for Academic Integrity]. Aktualizovaná verze, 2018. Přeloženo: Tomáš Foltýnek, Dita Dlabolová, Jana Dannhoferová, Veronika Králíková, Pavel Turčínek. Brno: Mendelova univerzita v Brně, 2019.

Knecht, P., & Dvořák, D. (2013). Etika vědecké práce a publikování pro mírně pokročilé. Pedagogická orientace, 23(4), 554–578. DOI: http://dx.doi.org/10.5817/PedOr2013-4-554

Internetové zdroje:

http://www.academicintegrity.eu/wp/

Hodnotící metody a kritéria

Předpokladem hodnocení je aktivní účast na semináři, vyplnění internetového šetření, písemné zpracování možných řešení zadané nejednoznačné situace rozhodování v akademickém kontextu. Kurzy Akademická etika a Vědecká komunikace tvoří jeden blok za 1 ECTS, jsou tedy hodnoceny společně; pro získání kreditu za celý blok je nutné splnění povinností v obou kurzech.

1. 2 VĚDECKÁ KOMUNIKACE 29. 10. 2021

Jméno vyučující/ho: lektor v jednání

Výsledky učení dané vzdělávací složky:

Absolvent/ka bude schopen/a vybrat vhodný způsob prezentace vědeckovýzkumné práce a aplikovat pravidla vědecké komunikace v různých formách.

Forma studia

Přednáška a seminář

Obsah kurzu

workshopy, semináře, symposia, konference, kongresy

organizace vědecké události

účast na vědecké události – konferenční příspěvky (plenární a zvaná přednáška, panel, paper, poster, zpráva z konference)

publikační záměr (článek v odborném časopise a odborná kniha)

publikační a redakční praxe, recenzní řízení

ediční praxe (kolektivní monografie, sborník, tematické číslo časopisu)

odborné společnosti (zejm. v oblasti uměleckého výzkumu)

popularizace vědy, soutěže a ceny

Povinná literatura

Vattimo, G., Transparentní společnost, Praha: Rubato 2013, s. 30-51 (kap. “Společenské vědy a komunikační společnost”).

Doporučená literatura:

Burke, P., Společnost a vědění I: Od Gutenberga k Diderotovi, Praha: Karolinum 2009, s. 49-70 (kap. “Vědění etablované a institucionální”).

Burke, P., Společnost a vědění II: Od Encyklopedie k Wikipedii, Praha: Karolinum 2013, s. 107-133, 197-226 (kap. “Šíření poznatků” a “Dělení znalostí”).

Gross, A. G., Communicating Science: The Scientific Article from the 17th Century to the Present, Oxford University Press 2002.

Pokorná, D. – Ivanová, K., Komunikace ve vědě a výzkumu. Olomouc: Moravská vysoká škola Olomouc, 2010.

Priest, S. a kol., Ethics and Practice in Science Communication, The University of Chicago Press 2018.

Šesták, Z., Jak psát a přednášet o vědě. Praha: Academia 2000.

Internetové zdroje:

The EU Guide to Science Communication, https://www.youtube.com/playlist?list=PLvpwIjZTs-Lhe0wu6uy8gr7JFfmv8EZuH

Hodnotící metody a kritéria

 1. INFORMAČNÍ ZDROJE A PUBLIKAČNÍ PLATFORMY

2.1 INFORMAČNÍ ZDROJE 15.10. 2021

Jméno vyučující/ho: Tereza Czesany Dvořáková

Výsledky učení dané vzdělávací složky:

Absolventi se zorientují v nejčastějších typech českých i zahraničních pramenů a dalších informačních zdrojů, které jsou využívány ve výzkumné a vědecké práci. Naučí se prameny dobře citovat. Na konkrétních praktických příkladech zdokonalí své schopnosti rešeršní práce ve veřejných i vybraných licencovaných databázích, rejstřících, knihovních a archivních katalozích.

Forma studia

Přednáška a seminář

Obsah kurzu

typy pramenů a jejich dělení

české a zahraniční paměťové a informační instituce

sítě a platformy pro výzkum v oblasti performativních umění

databáze a informační platformy on-line

citační rejstříky

společné i samostatné rešerše dle zadaných kritérií

Povinná literatura

Umberto Eco, Jak napsat diplomovou práci. Olomouc: Vobotia 1997.

Miroslav Hroch a kol., Úvod do studia dějepisu. Praha: SPN 1985

Miroslav Vaněk a kol., Orální historie. Metodické a „technické“ postupy. Universita Palackého, Olomouc 2003.

Hodnotící metody a kritéria

Předpokladem hodnocení je aktivní účast na semináři. Rešerše s využitím oborových informačních databází. Kurzy Informační zdroje a Publikační platformy tvoří jeden blok za 1 ECTS, jsou tedy hodnoceny společně; pro získání kreditu za celý blok je nutné splnění povinností v obou kurzech.

2.2. PUBLIKAČNÍ PLATFORMY 26. 11. 2021

Jméno vyučující/ho: Jan Jiřík

Výsledky učení dané vzdělávací složky:

Po dokončení kurzu bude absolvent/ka znát

odborné časopisy zaměřené na performativní umění a jejich profily

publikační standardy a principy recenzního řízení

Forma studia

Přednáška a seminář

Obsah kurzu

odborné časopisy zaměřené na performativní umění: rozdíl mezi impaktovanými, recenzovanými a odbornými časopisy

otevřená věda a Open Access

publikační standardy

principy recenzních řízení;

tištěné a elektronické časopisy

nové možnosti zveřejňování výsledků uměleckého výzkumu

kulatý stůl s představiteli odborných časopisů v oblasti performativního umění: Iluminace, Živá hudba, Divadelní revue, ArteActa atp.

Povinná literatura

Internetové stránky odborných časopisů zaměřených na performativní umění (bude součástí kurzu).

Hodnotící metody a kritéria

Předpokladem hodnocení je aktivní účast na semináři. Rešerše odborného časopisu zaměřeného na performativní umění. Kurzy Informační zdroje a Publikační platformy tvoří jeden blok za 1 ECTS, jsou tedy hodnoceny společně; pro získání kreditu za celý blok je nutné splnění povinností v obou kurzech.

 1. AKADEMICKÉ PSANÍ 10. 12. 2021, 14. 1. 2022 a 28. 1. 2022

Jméno vyučující/ho: Michaela Fišerová

Výsledky učení dané vzdělávací složky:

Po dokončení kurzu bude absolvent/ka znát

strukturu odborného textu a jeho formální náležitosti

různé podoby akademického textu (odborná studie, konferenční příspěvek, abstrakt, recenze, poster)

Absolvent/ka

bude umět strategicky připravit odborný text z hlediska vymezení obsahu, formulace hypotézy, výběru metodologie

osvojí si kritické a koncepční myšlení a čtení akademického textu coby konstruktivní oponent

bude umět předjímat možnou kritiku, stane se kritickým partnerem do akademické diskuse

zkusí si modelovou obhajobu své disertační práce, výběr abstraktu na konferenci, posouzení článku pro odborný časopis

Forma studia

Přednáška a seminář

Obsah kurzu

Seminář 1

postupy a záměry kvalitního, originálního a přesvědčivého akademického psaní

formulování inovativní hypotézy

výběr vhodné metodologie

seznámení se s příklady dobré praxe

praktická část: prezentace vlastní disertace z hlediska:

 1. vybraného teoretického kontextu
 2. formulace výzkumného problému
 3. originality vlastní hypotézy
 4. navrženého rozvrhu a metody výzkumu
 5. předpokládaného přínosu zkoumání

Součástí semináře bude také modelové procvičení si obhajoby disertační práce.

Seminář 2

různé podoby odborného textu (odborná studie, konferenční příspěvek, abstrakt, recenze, poster

alternativní podoby konferenčních příspěvků (performance lecture, no-paper contribution, fishbowl)

praktická část: představení abstraktu konferenčního příspěvku, který souvisí s tématem disertace účastníků kurzu (vzájemná odborná diskuse)

Seminář 3

kritické hodnocení absolventských prací

posuzování odborných studií

výběr konferenčních příspěvků

konstruktivní kritická oponentura akademického textu

praktická část: praktická aplikace kritického myšlení na vybraném odborném textu; kritická oponentura odborného akademického textu

Povinná literatura

EVANS, D., GRUBA, P., ZOBEL, J. (2014): How to Write a Better Thesis. London: Springer.

DUNLEAVY, P. (2003): Authoring a PhD. New York: Palgrave Macmillan.

HENNING, E., GRAVETT, S., VAN RENSBURG, W.: (2005): Finding Your Way in Academic Writing. Pretoria: Van Schaik.

VYDRA, A. (2010): Akademické písanie. Ako vzniká filozofický text. Trnava: FF TU.

TURABIAN, K. (2013): Manual for Writers of Research Papers, Theses, and Chicago Guides to Writing, Editing, and Dissertations. Chicago: The Chicago University Press.

Hodnotící metody a kritéria

Předpokladem hodnocení je aktivní účast na semináři, samostudium zadané kontextové literatury a příprava materiálů pro praktické části jednotlivých seminářů. Kurz Akademické psaní je rozdělen do třech seminářů; pro získání kreditu (1 ECTS) za celý blok je nutné splnění povinností ve všech jeho částech.

 1. VÝZKUMNÉ PROJEKTY 11. 2. 2022 a 25. 2. 2022

Jméno vyučující/ho: zrušeno

Výsledky učení dané vzdělávací složky:

Absovent/ka získá schopnost definovat svou výzkumnou strategii a zpracovat grantovou žádost základního výzkumu po odborné, personální i rozpočtové stránce.

Studenti dále získají informace o interní podpoře vědy a výzkumu na AMU, s projektovou soutěží AMU i Studentskou grantovou soutěží, seznámí se s typy úspěšně realizovaných projektů, naučí se připravovat přihlášky projektů včetně plánování pracovních postupů, rozpočtů i jednotlivých typů výstupů.

Forma studia

Přednáška a seminář

Obsah kurzu

Seminář 1

tuzemská grantová schémata AMU (SGS, DKR, AR Fellowship, Doktorské mobility, Igráček) i mimo AMU (ČLF, IDU, GAČR, TAČR, NAKI);

zahraniční možnosti (Fulbright, DAAD, IFP atd.)

postupy a metody při přípravě a realizaci výzkumného projektu

kulatý stůl s doktorandy AMU věnovaný sdílení zkušeností s řešením grantových projektů

Seminář 2

koncepce a řešení dílčího výzkumného projektu v rámci disertačního výzkumu: obsahová rovina projektu a formální rovina projektu ve vztahu ke konkrétní výzvě

komunikační strategie grantového projektu

Povinná literatura

Zadávací dokumentace SGS AMU: https://www.amu.cz/cs/veda-vyzkum-rozvoj/grantove-souteze-na-amu/studentska-grantova-soutez-amu/

Zadávací dokumentace Juniorského grantu GAČR: https://gacr.cz/zadavaci-dokumentace/

Zadávací dokumentace Fulbrightova stipendia pro postgraduální studium: https://www.fulbright.cz/stipendia/stipendium-pro-postgradualni-studium/

Doporučená literatura:

Communicating EU research and innovation guidance for project participants, Version 1.0, 25 Septembre 2014.

Zdeněk Šesták, Jak psát a přednášet o vědě, Praha, Academia 2000.

J. Hruška, Desatero doporučení ke strategii psaní projektů [online] [2015-01-02]. Dostupné z: http://www.kraj-jihocesky.cz/file.php?par%5Bid_r%5D=40878&par%5Bview%5D=0.

Hodnotící metody a kritéria

Předpokladem hodnocení je aktivní účast na semináři, samostudium zadané grantové zadávací dokumentace. Kurz Výzkumné projekty je rozdělen do dvou seminářů; pro získání kreditu (1 ECTS) za celý blok je nutné splnění povinností ve všech jeho částech.

 1. VYTVÁŘENÍ ODBORNÉ KNIHOVNY ZDROJŮ 11. 3. 2022 a 25. 3. 2022

Jméno vyučující/ho: Tomáš Langer

Výsledky učení dané vzdělávací složky:

Po dokončení kurzu bude absolvent/ka znát

principy citování a práce s cizími myšlenkami

náležitosti normy ISO690 podle vybrané interpretace

Po dokončení kurzu bude absolvent/ka schopen/na

ocenit důležitost citování cizích myšlenek

ovládat citační manažer Zotero včetně jeho propojení do MS Word

analyzovat požadovaný citační styl odborného periodika

používat citační manažer Zotero pro běžnou badatelskou práci

Forma studia

Seminář organizovaný jako praktický workshop s vlastním PC.

Ke kurzu je k dispozici online studijní opora, ve které jsou veškeré materiály a cvičení, pro studenty a pedagogy AMU dostupná po prvním přihlášení do Moodle AMU na https://moodle.amu.cz/course/view.php?id=475. Na semináře si studenti přinesou vlastní notebook a předem si založí účet na www.zotero.org a nainstalují free aplikaci Zotero z https://www.zotero.org/download/.

Obsah kurzu

Seminář 1

demonstrace použití citačního manažeru Zotero

citační metody a citační styl podle ISO690

základní nastavení citačního manažeru

stahování metadat zdrojů a tvorba bibliografických citací podle ISO690

Seminář 2

reflexe zpracovaných úkolů, opakování vybraných postupů

propojení Zotero a MS Word

citační rejstříky a fulltextové databáze

analýza citačních stylů odborných časopisů

tipy a triky

Povinná literatura

LANGER, Tomáš. Citační manažer Zotero - bibliografické citace a inteligentní práce s informačními zdroji [online kurz v LMS Moodle]. Dostupné z https://moodle.amu.cz/course/view.php?id=475

BIERNÁTOVÁ, Olga a Jan SKŮPA, 2011. Bibliografické odkazy a citace dokumentů dle ČSN ISO 690 (01 0197) platné od 1. dubna 2011. Brno, 2. září 2011 [cit. 2020-08-31]. Dostupné z: http://www.citace.com/soubory/csniso690-interpretace.pdf.

AMU. Pokyny k formální úpravě studií a dalších příspěvků v časopise ArteActa. ArteActa [online]. Praha, b.d. [cit. 2020-08-31]. Dostupné z: https://www.arteacta.cz/wp-content/uploads/2020/06/ArteActa-pravidla-form%C3%A1ln%C3%AD-%C3%BApravy-text%C5%AF.pdf

Doporučená literatura:

ČSN ISO 690. Informace a dokumentace – Pravidla pro bibliografické odkazy a citace informačních zdrojů. Praha: Úřad pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví, 2011. 40 s. Třídící znak 01 0197.

Hodnotící metody a kritéria

Předpokladem hodnocení je aktivní účast na obou seminářích. Dále student či studentka beze zbytku splní a odevzdá sadu praktických úkolů: absolvování online prezentace k plagiátorství, absolvování výukového testu na citace, vytvoření vlastní knihovny odborných zdrojů v Zoteru, analýza citačního stylu vybraného odborného periodika, provázání vlastního odborného textu se Zoterem.

Kurz Vytváření odborné knihovny zdrojů je rozdělen do dvou seminářů; pro získání kreditu (1 ECTS) za celý blok je nutné splnění povinností ve všech jeho částech.

 1. ZÁKLADY SOCIOLOGICKÝCH ŠETŘENÍ 8. 4. 2022 a 22. 4. 2022

Jméno vyučující/ho: Daniela Machová

Výsledky učení dané vzdělávací složky:

Absolventi získají základní znalosti a informace z oblasti sociologického šetření. Seznámí se možnostmi kvalitativního a především kvantitativního výzkumu od počátečního nastavení projektu po vyhodnocení dat. V praktické části si vyzkouší sestavit a naprogramovat online dotazník.

Forma studia

Praktický workshop

Obsah kurzu

praktický workshop zaměřený na seznámení se s metodami sociologického výzkumu s ukázkou probíraných principů v praxi

kvalitativní a/nebo kvantitativní výzkum

tvorba dotazníků/diskusních scénářů ve vztahu k cílové dotazované skupině a chování respondentů

prostředky a postupy dotazování (především elektronické nástroje dotazování (GoogleForms)

vyhodnocování dat a nejčastější chyby

součástí workshopu bude nastavení designu vlastního výzkumného projektu včetně přípravy dotazníku/diskusního scénáře

Povinná literatura

Hendl, Jan: Přehled statistických metod zpracování dat, Praha , 2004, Portál

Hendl, Jan: Kvalitativní výzkum: základní teorie, metody a aplikace, Praha, 2008, Portál

Disman, Miroslav: Jak se vyrábí sociologická znalost, Praha, 2002, Karolinum

Vinopal, Jiří: Kognitivní přístupy v metodologii výzkumných šetření: Metoda okamžité validizace. Praha, 2008, Sociologický ústav AV ČR

Hodnotící metody a kritéria

Předpokladem hodnocení je aktivní účast na semináři, vypracování zadaného úkolu (nastavení designu vlastního výzkumného projektu včetně přípravy dotazníku/diskusního scénáře). Kurz Základy sociologických šetření je rozdělen do dvou praktických workshopů; pro získání kreditu (1 ECTS) za celý blok je nutné splnění povinností ve všech jeho částech.

Doporučená nebo povinná literatura

Viz Doporučená literatura u jednotlivých tematických bloků kurzu.

Hodnoticí metody a kritéria

Viz Hodnotící metody a kritéria u jednotlivých tematických bloků.

Webová stránka předmětu

https://www.amu.cz/cs/studium/centrum-pro-doktorska-studia/

Další informace

Pro tento předmět se rozvrh nepřipravuje

Předmět je součástí následujících studijních plánů