Hudební estetika 1

Předmět není vypsán Nerozvrhuje se

Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky Semestr
108HUES1 zápočet 2 1 hodiny PŘEDNÁŠEK týdně (45 minut), 1 hodiny SEMINÁŘŮ týdně (45 minut), 32 až 42 hodin domácí příprava česky zimní

Garant předmětu

Jméno vyučujícího (jména vyučujících)

Obsah

Cíl výuky:

Obsahem přednášky jsou teorie, dějiny a současný stav obecné estetiky i teorie umění a hudební estetiky. Přednáška má pracovní charakter (umožňuje bezprostřední reakce a diskusi studentů) a je volně tematicky propojena se seminářem.

Obsahem semináře jsou témata vyplývající z referátů studentů, praktické příklady související s tematickými okruhy probíranými v přednáškách a všeobecné seminární diskuse.

Tematické okruhy:

 1. Úvod do studia estetiky a obecné teorie umění. Doporučená literatura
 2. Předmět estetiky. Estetika jako nauka o estetičnu. Estetika jako nauka o estetickém osvojování skutečnosti
 3. Základní estetické kategorie. Předpoklady estetického procesu. Průběh estetického procesu
 4. Základní estetické kategorie. Výsledky estetického procesu
 5. Metody a význam estetiky. Vztah estetiky k příbuzným oborům (filozofii, obecné teorii umění, estetické výchově a umělecké výchově a jiným disciplínám
 6. Hudební estetika a její současná problematika
 7. Filozofie hudby
 8. Rozjímání nad „Poemem“ Zdeňka Fibicha: Šíře hudební estetiky formou jedenadvaceti problémových okruhů (1. část)
 9. Rozjímání nad „Poemem“ Zdeňka Fibicha: Šíře hudební estetiky formou jedenadvaceti problémových okruhů (2. část)
 10. Vztah hudební estetiky k jiným disciplínám (obecné teorii umění, hudební psychologii, hudební sociologii aj.)
 11. Hudební estetika, hra, tón a čas
 12. Shrnutí. Závěrečný test (a odevzdání konečných verzí referátů ze semináře)

Výsledky učení

Student získá základní znalosti z oblasti teorie, dějin a současného stavu obecné estetiky i teorie umění. Prostřednictvím referátu získá dovednosti, jak samostatně pracovat s literaturou z oblasti estetiky a obecné teorie umění.

Předpoklady a další požadavky

nejsou

Literatura

Povinná literatura:

POLEDŇÁK, Ivan. Hudba jako problém estetiky. Praha: Karolinum, 2006. ISBN 80-246-1215-1. (Vybrané kapitoly.)

VIČAR, Jan a Roman DYKAST. Hudební estetika. 2. vyd. V Praze: Akademie múzických umění, Hudební fakulta, Katedra teorie a dějin hudby, 2002. ISBN 80-85883-86-4. (Vybrané kapitoly.)

ZICH, Jaroslav. Kapitoly a studie z hudební estetiky. Praha: Supraphon, 1987. (Vybrané kapitoly.)

ZUSKA, Vlastimil. Estetika: úvod do současnosti tradiční disciplíny. Praha: Triton, 2001. Filosofická setkávání. ISBN 80-7254-194-3. (Vybrané kapitoly.)

Doporučená literatura:

EGGEBRECHT, Hans Heinrich. Hudba a krásno. Praha: Nakladatelství Lidové noviny, 2001. Eseje (NLN). ISBN 80-7106-479-3.

FUKAČ, Jiří. Hudební estetika jako konkretizace obecné estetiky a muzikologická disciplína. Brno: Masarykova univerzita, 1998. ISBN 80-210-1743-0.

HANSLICK, Eduard. O hudebním krásnu. Praha: Supraphon, 1973.

LISSA, Zofia. Nové studie z hudební estetiky. Praha: Supraphon, 1982.

MIHULE, Jaroslav. Otázky hudební estetiky. Praha: Pedagogická fakulta, Univerzita Karlova, 2016. ISBN 978-80-7290-878-3.

Hodnoticí metody a kritéria

Zápočet je udělen na základě pravidelné účasti v seminářích, aktivity v diskusích, vypracování, přednesení a odevzdání referátu ve stanoveném termínu a úspěšného absolvování závěrečného písemného testu ověřujícího znalost přednesené látky, resp. zadané povinné či jiné odborné literatury. Váha: kvalita referátu 50 %, úspěšný písemný test 50 %.

Poznámka

Nejsou.

Další informace

Pro tento předmět se rozvrh nepřipravuje

Předmět je součástí následujících studijních plánů