Organizace a struktura hudebního provozu 3

Předmět není vypsán Nerozvrhuje se

Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky Semestr
108OSHP3 zápočet 2 16 hodiny PŘEDNÁŠEK za celý semestr (45 minut), 38 až 48 hodin domácí příprava česky zimní

Garant předmětu

Jméno vyučujícího (jména vyučujících)

Obsah

Cíl výuky:

Cílem výuky tohoto předmětu je seznámit studenty HAMU, zejména instrumentalisty, pěvce a další výkonné umělce s tím, jaká je situace na současném mediálním trhu a jak jsou jednotlivá tradiční i „nová“ digitální média na trhu rozdělena a vnitřně strukturována včetně informací o jejich rozpočtech, rozdílech mezi veřejnými a soukromými médii, sociálních sítích.

Studenti se seznámí se současným stavem hudebního průmyslu v jeho tradičním dělení na fonografický průmysl, nakladatelství, živé provozování hudby a výrobu hudebních nástrojů a s proměnami komplexu tohoto odvětví.

Předmět „Organizace a struktura hudebního provozu“ je rozdělen do čtyř navazujících semestrů v osmi blocích. Výuka bude probíhat formou navazujících přednášek uvádějících do problematiky daného tématu. Poté bude následovat výklad pozvaného externího specialisty v dané oblasti.

Tematické okruhy:

  1. Hudba a média (Tisk, rozhlas, televize, internet – přehled současného stavu a možnosti prezentace hudebního umění v těchto médiích)
  2. Hudební průmysl, fonografický průmysl v 21. století, nakladatelství, vydavatelství, živé provozování hudby, průmysl hudebních nástrojů

Výsledky učení

Student získal na základě přednášek orientaci v oblasti veřejnoprávních i soukromých médií. Zjistil, jaká je úloha těchto médií při distribuci hudebního díla, ať už v audio nebo audiovizuální podobě. Získal znalosti z oblasti mediálního průmyslu a jeho vazeb na další segmenty průmyslu hudebního. Naučil se využívat pro distribuci svých výkonů nejen tradičních médií, ale i digitálních platforem.

Předpoklady a další požadavky

nejsou

Literatura

Povinná literatura:

DEFLEUR, Melvin L. – BALL-ROKEACH, Sandra J. Teorie masové komunikace. Překlad Jan Jirák a Otakar Šoltys. 1. čes. vyd. Praha: Karolinum, 1996. 363 s. ISBN 80-7184-420-9.

MCQUAIL, Denis. Úvod do teorie masové komunikace. Překlad Marcel Kabát a Jan Jirák. Vyd. 3. Praha: Portál, 2007. 447 s. ISBN 978-80-7367-338-3.

Webové stránky médií, o nichž se bude přednášet.

Doporučená literatura:

MCLUHAN, Marshall. Člověk, média a elektronická kultura: výbor z díla. Vyd. 1. Brno: Jota, 2000. 415 s. Nové obzory. ISBN 80-7217-128-3.

ŠTILEC, Jiří. Úvod do hudebního managementu [elektronická učebnice]. Praha: HAMU, 2011.

Hodnoticí metody a kritéria

Požadavky k udělení zápočtu: prostudování povinné literatury a písemný test (70 % váhy hodnocení), sestavení návrhu pro vydání notovin/ nahrávky/ promo klip na YouTube nebo další digitální platformy (30 % váhy hodnocení).

Další požadavky: povinná účast studentů na přednáškách min. 80 %

Poznámka

není

Další informace

Pro tento předmět se rozvrh nepřipravuje

Předmět je součástí následujících studijních plánů