Organizace a struktura hudebního provozu 4

Zapsat Zobrazit rozvrh

Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky Semestr
108OSHP4 zkouška 3 16 hodiny PŘEDNÁŠEK za celý semestr (45 minut), 63 až 78 hodin domácí příprava česky letní

Garant předmětu

Jiří ŠTILEC

Jméno vyučujícího (jména vyučujících)

Jiří ŠTILEC

Výsledky učení dané vzdělávací složky

Student získal na základě přednášek orientaci v oblasti veřejnoprávních i soukromých médií. Zjistil, jaká je úloha těchto médií při distribuci hudebního díla, ať už v audio nebo audiovizuální podobě. Získal znalosti z oblasti mediálního průmyslu a jeho vazeb na další segmenty průmyslu hudebního včetně stále rostoucí úlohy sociálních sítí a online přenosů hudební tvorby. Naučil se využívat pro distribuci svých výkonů a pro získávání finančních prostředků na své projekty nejen tradičních médií a tradičních způsobů, ale i digitálních platforem – zejména v případě crowdfundingu, který může v budoucnu výrazně nahradit část veřejných prostředků.

Forma studia

přednáška

Předpoklady a další požadavky

nejsou

Obsah kurzu

Cíl výuky:

Cílem výuky tohoto předmětu je seznámit studenty HAMU, zejména instrumentalisty, pěvce a další výkonné umělce se současnými trendy kreativních průmyslů a samozřejmě zejména se situací na hudebním trhu a v celé hudební oblasti. Jedním z cílů je i připravit studenty na postupný nástup tzv. revoluce 4.0 a problém průmyslu volného času v konkurenci hudby a dalších tradičních i nově vznikajících a dynamicky se rozvíjejících aktivit (například herní průmysl). Důležitým cílem je i naučit studenty orientovat se a prakticky umět rozlišit všechny formy získávání finančních prostředků včetně těch nejmodernějších jako je crowdfunding, fundraising apod.

Předmět „Organizace a struktura hudebního provozu“ je rozdělen do čtyř navazujících semestrů v osmi blocích. Výuka bude probíhat formou navazujících přednášek uvádějících do problematiky daného tématu. Poté bude následovat výklad pozvaného externího specialisty v dané oblasti.

Tematické okruhy:

  1. Digitalizace a problémy digitální současnosti – právní i finanční, revoluce 4.0 a její důsledky pro oblast hudby a umění, specifika zvukových a zvukově obrazových záznamů, příprava a způsob práce
  2. Sponzoring, dárcovství, mecenášství, fundraising, crowdfunding, způsoby financování a získávání finančních prostředků na projekty, reklama, marketing, PR jako nezbytné složky kariéry umělce v 21. století

Doporučená nebo povinná literatura

Povinná literatura:

PROŠKOVÁ, Radka. Fundraising v oblasti kultury se zaměřením na klasickou hudbu. Disertační práce. Praha: HAMU 2020.

NGUYENOVÁ, Monika Duyen. Streaming – nová forma distribuce klasické hudby. Diplomová práce. Praha: HAMU, 2020.

Doporučená literatura a prameny:

GODIN, Seth. Všichni marketéři jsou lháři. Praha: Management Press, 2006. ISBN 80-7261-151-8.

MCLUHAN, Marshall. Člověk, média a elektronická kultura: výbor z díla. Vyd. 1. Brno: Jota, 2000. 415 s. Nové obzory. ISBN 80-7217-128-3.

MEYROWITZ, Joshua. Všude a nikde: vliv elektronických médií na sociální chování. 1. české vyd. Praha: Karolinum, 2006. 341 s. Mediální studia. ISBN 80-246-0905-3.

THOMPSON, John B. Média a modernita: sociální teorie médií. 1. české vyd. Praha: Karolinum, 2004. 219 s. Mediální studia. ISBN 80-246-0652-6.

Hodnoticí metody a kritéria

Zkouška se skládá ze dvou částí:

teoretická část (70% podíl na hodnocení) – prostudování povinné literatury, písemný test a ústní zkouška

praktická část (30% podíl na hodnocení) – písemné vypracování žádostí o grant, sponzoring a příprava fundraisingu a crowdfundingu na příslušných internetových platformách

Další požadavky: povinná účast studentů na přednáškách min. 80 %

Poznámka

není

Rozvrh na zimní semestr 2022/2023:

Rozvrh zatím není připraven

Rozvrh na letní semestr 2022/2023:

06:00–08:0008:00–10:0010:00–12:0012:00–14:0014:00–16:0016:00–18:0018:00–20:0020:00–22:0022:00–24:00
Po
Út
místnost 2057
Učebna 2057 (HAMU)

(Lichenštejnský palác)
ŠTILEC J.
15:20–16:50
(přednášková par. 1)
St
Čt

Datum Den Čas Vyučující Místo Poznámky Č. paralelky
Út 15:20–16:50 Jiří ŠTILEC Učebna 2057 (HAMU)
Lichenštejnský palác
přednášková par. 1

Předmět je součástí následujících studijních plánů