Organizace a struktura hudebního provozu 4

Předmět není vypsán Nerozvrhuje se

Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky Semestr
108OSHP4 zkouška 3 16 hodiny PŘEDNÁŠEK za celý semestr (45 minut), 63 až 78 hodin domácí příprava česky letní

Garant předmětu

Jméno vyučujícího (jména vyučujících)

Obsah

Cíl výuky:

Cílem výuky tohoto předmětu je seznámit studenty HAMU, zejména instrumentalisty, pěvce a další výkonné umělce se současnými trendy kreativních průmyslů a samozřejmě zejména se situací na hudebním trhu a v celé hudební oblasti. Jedním z cílů je i připravit studenty na postupný nástup tzv. revoluce 4.0 a problém průmyslu volného času v konkurenci hudby a dalších tradičních i nově vznikajících a dynamicky se rozvíjejících aktivit (například herní průmysl). Důležitým cílem je i naučit studenty orientovat se a prakticky umět rozlišit všechny formy získávání finančních prostředků včetně těch nejmodernějších jako je crowdfunding, fundraising apod.

Předmět „Organizace a struktura hudebního provozu“ je rozdělen do čtyř navazujících semestrů v osmi blocích. Výuka bude probíhat formou navazujících přednášek uvádějících do problematiky daného tématu. Poté bude následovat výklad pozvaného externího specialisty v dané oblasti.

Tematické okruhy:

  1. Digitalizace a problémy digitální současnosti – právní i finanční, revoluce 4.0 a její důsledky pro oblast hudby a umění, specifika zvukových a zvukově obrazových záznamů, příprava a způsob práce
  2. Sponzoring, dárcovství, mecenášství, fundraising, crowdfunding, způsoby financování a získávání finančních prostředků na projekty, reklama, marketing, PR jako nezbytné složky kariéry umělce v 21. století

Výsledky učení

Student získal na základě přednášek orientaci v oblasti veřejnoprávních i soukromých médií. Zjistil, jaká je úloha těchto médií při distribuci hudebního díla, ať už v audio nebo audiovizuální podobě. Získal znalosti z oblasti mediálního průmyslu a jeho vazeb na další segmenty průmyslu hudebního včetně stále rostoucí úlohy sociálních sítí a online přenosů hudební tvorby. Naučil se využívat pro distribuci svých výkonů a pro získávání finančních prostředků na své projekty nejen tradičních médií a tradičních způsobů, ale i digitálních platforem – zejména v případě crowdfundingu, který může v budoucnu výrazně nahradit část veřejných prostředků.

Předpoklady a další požadavky

nejsou

Literatura

Povinná literatura:

PROŠKOVÁ, Radka. Fundraising v oblasti kultury se zaměřením na klasickou hudbu. Disertační práce. Praha: HAMU 2020.

NGUYENOVÁ, Monika Duyen. Streaming – nová forma distribuce klasické hudby. Diplomová práce. Praha: HAMU, 2020.

Doporučená literatura a prameny:

GODIN, Seth. Všichni marketéři jsou lháři. Praha: Management Press, 2006. ISBN 80-7261-151-8.

MCLUHAN, Marshall. Člověk, média a elektronická kultura: výbor z díla. Vyd. 1. Brno: Jota, 2000. 415 s. Nové obzory. ISBN 80-7217-128-3.

MEYROWITZ, Joshua. Všude a nikde: vliv elektronických médií na sociální chování. 1. české vyd. Praha: Karolinum, 2006. 341 s. Mediální studia. ISBN 80-246-0905-3.

THOMPSON, John B. Média a modernita: sociální teorie médií. 1. české vyd. Praha: Karolinum, 2004. 219 s. Mediální studia. ISBN 80-246-0652-6.

Hodnoticí metody a kritéria

Zkouška se skládá ze dvou částí:

teoretická část (70% podíl na hodnocení) – prostudování povinné literatury, písemný test a ústní zkouška

praktická část (30% podíl na hodnocení) – písemné vypracování žádostí o grant, sponzoring a příprava fundraisingu a crowdfundingu na příslušných internetových platformách

Další požadavky: povinná účast studentů na přednáškách min. 80 %

Poznámka

není

Další informace

Pro tento předmět se rozvrh nepřipravuje

Předmět je součástí následujících studijních plánů