Dějiny hudby 3

Předmět není vypsán Nerozvrhuje se

Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky Semestr
108DHB3 Z 3 2 hodiny PŘEDNÁŠEK týdně (45 minut), 57 až 72 hodin domácí příprava česky zimní

Garant předmětu

Jméno vyučujícího (jména vyučujících)

Výsledky učení dané vzdělávací složky

Po absolvování předmětu Dějiny hudby 3 se studenti orientují v pojmech souvisejících s dějinami hudby vrcholného romantismu. Poznají představitele a jejich dílo v daném kontextu a dokážou sami kriticky nahlížet na danou problematiku. Díky velkému množství různých informačních zdrojů (biografie, autobiografie, encyklopedie, dokumenty, nahrávky, notové materiály a partitury) si student sám tvoří svůj názor na konkrétní problematiku.

Forma studia

přednáška

Předpoklady a další požadavky

nejsou

Obsah kurzu

Cíl výuky:

Předmět Dějiny hudby 3 seznamuje studenty s evropskými dějinami klasické hudby období vrcholného romantismu. Pozornost je věnována nejen hudbě jako takové, ale také sociálním, náboženským a politickým okolnostem a souvislostem. Důraz je kladen na seznámení studentů se stěžejními hudebními formami i žánry dané doby a jejich čelními představiteli. Předmět poskytne studentům znalosti o vývoji dějin hudby a pomůže jim pochopit probíranou látku v souvislosti s dalšími vyučovanými předměty jako například Rozbor skladeb a další. Na tento předmět navazuje další semestr dějin hudby, který se věnuje hudbě pozdního romantismu.

Tematické okruhy:

  1. Charakter hudební řeči vrcholného romantismu: melodika, harmonie, formy, zvuk (rozvoj romantického symfonického orchestru)
  2. Novoromantismus a idea programní hudby
  3. Klíčové osobnosti evropského vrcholného romantismu: R. Schumann, F. Chopin, H. Berlioz, F. Liszt, R. Wagner, G. Verdi, A. Bruckner, J. Brahms, P. I. Čajkovskij.
  4. Novoruská škola a její klíčoví představitelé: A. Borodin, M. P. Musorgskij, N. Rimskij-Korsakov
  5. Český vrcholný romantismus. B. Smetana

Doporučená nebo povinná literatura

Povinná literatura:

ČERNUŠÁK, Gracián a kol. Dějiny evropské hudby. Praha: Panton, 1974.

NAVRÁTIL, Miloš. Dějiny hudby. Olomouc, Votobia 2003. ISBN 80-7220-143-3.

SMOLKA, Jaroslav. Dějiny hudby jako vědní obor a jejich periodizace. Praha: AMU, 1999. ISBN 80-85883-44-9.

SMOLKA, Jaroslav a kol. Dějiny hudby. Praha: Togga, 2001. ISBN 80-902912-0-1.

Doporučená literatura:

ABRAHAM, Gerald. Stručné dejiny hudby. Bratislava: Hudobné centrum, 2003. ISBN: 80-88884-46-2.

BACHTÍK, Josef. 19. století v hudbě. Praha: Supraphon, 1970.

BUKOFZER, Manfred. Hudba v období baroka. Od Monteverdiho po Bacha. Bratislava: OPUS, 1986.

ČERNÝ, Miroslav K. Nástin vývoje symfonie od počátku do poloviny 20. století. Olomouc: Univerzita Palackého v Olomouci, 2002. ISBN 80-244-0483-4.

EINSTEIN, Alfred. Geschichte der Musik. Leipzig: 1917-18.

JAREŠ, Stanislav a VOLEK, Tomislav. Dějiny české hudby v obrazech. Praha: Supraphon, 1977.

KNEPLER, Georg. Musikgeschichte des 19. Jahrhunderts. Berlin: Henschelverlag Kunst und Gesellschaft, 1961.

Hodnoticí metody a kritéria

Požadavky k udělení zápočtu: písemný test z odpřednášeného učiva za zimní semestr. Předpokládá se prostudování povinné literatury.

Minimální povinná docházka není stanovena.

Poznámka

není

Další informace

Pro tento předmět se rozvrh nepřipravuje

Předmět je součástí následujících studijních plánů