Dějiny hudby 4

Předmět není vypsán Nerozvrhuje se

Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky Semestr
108DHB4 zkouška 3 2 hodiny PŘEDNÁŠEK týdně (45 minut), 54 až 69 hodin domácí příprava česky letní

Garant předmětu

Jméno vyučujícího (jména vyučujících)

Obsah

Cíl výuky:

Předmět Dějiny hudby 4 seznámí studenty s evropskými dějinami klasické hudby v období pozdního romantismu a počátku 20. století. Pozornost je věnována nejen hudbě jako takové, ale také sociálním, náboženským a politickým okolnostem a souvislostem. Důraz je kladen na seznámení studentů se stěžejními hudebními formami i žánry dané doby a jejich čelními představiteli. Předmět poskytne studentům znalosti o vývoji dějin hudby a pomůže jim pochopit probíranou látku v souvislosti s dalšími vyučovanými předměty jako například Rozbor skladeb a další. Tento předmět navazuje na předchozí semestr dějin hudby, který se věnuje hudbě vrcholného romantismu.

Tematické okruhy:

  1. Dokončení pojednání o klíčových osobnostech českého vrcholného romantismu: A. Dvořák, Z. Fibich
  2. Pozdní romantismus – všeobecná charakteristika společenské situace a specifické znaky hudební řeči, forem a žánrů
  3. Klíčové osobnosti: G. Mahler, R. Strauss, M. Reger, A. Skrjabin
  4. Český pozdní romantismus: J. B. Foerster, V. Novák, J. Suk, O. Ostrčil
  5. Hudební impresionismus a jeho klíčoví představitelé: C. Debussy a M. Ravel
  6. Hudební expresionismus a jejiho klíčoví představitelé: A. Schönberg, A. Berg, A. Webern
  7. Neofolklorismus: L. Janáček, B. Bartók

8 Neoklasicismus. I. Stravinskij

Výsledky učení

Po absolvování předmětu Dějiny hudby 4 se studenti orientují v pojmech souvisejících s dějinami hudby dotyčného období. Poznají představitele a jejich dílo v daném kontextu a dokážou sami kriticky nahlížet na danou problematiku. Díky velkému množství různých informačních zdrojů (biografie, autobiografie, encyklopedie, dokumenty, nahrávky, notové materiály a partitury) si student sám tvoří svůj názor na konkrétní problematiku.

Předpoklady a další požadavky

nejsou

Literatura

Povinná literatura:

ČERNUŠÁK, Gracián a kol. Dějiny evropské hudby. Praha: Panton, 1974.

NAVRÁTIL, Miloš. Dějiny hudby. Olomouc, Votobia 2003. ISBN 80-7220-143-3.

SMOLKA, Jaroslav. Dějiny hudby jako vědní obor a jejich periodizace. Praha: AMU, 1999. ISBN 80-85883-44-9.

SMOLKA, Jaroslav a kol. Dějiny hudby. Praha: Togga, 2001. ISBN 80-902912-0-1.

Doporučená literatura:

ABRAHAM, Gerald. Stručné dejiny hudby. Bratislava: Hudobné centrum, 2003. ISBN: 80-88884-46-2.

BACHTÍK, Josef. 19. století v hudbě. Praha: Supraphon, 1970.

BEK, Josef. Impresionismus a hudba. Praha: Státní hudební nakl., 1964.

BERKOVEC, Jiří. Josef Suk. Praha: Editio Supraphon, 1962.

ČERNÝ, Miroslav K. Nástin vývoje symfonie od počátku do poloviny 20. století. Olomouc: Univerzita Palackého v Olomouci, 2002. ISBN 80-244-0483-4.

EINSTEIN, Alfred. Geschichte der Musik. Leipzig: 1917-18.

HELFERT, Vladimír: Česká moderní hudba. Olomouc: Index, 1936.

JAREŠ, Stanislav a VOLEK, Tomislav. Dějiny české hudby v obrazech. Praha: Supraphon, 1977.

KNEPLER, Georg. Musikgeschichte des 19. Jahrhunderts. Berlin: Henschelverlag Kunst und Gesellschaft, 1961.

SMOLKA, Jaroslav. Česká hudba našeho století. Praha: Státní hudební nakladatelství, 1961.

SMOLKA, Jaroslav. Česká kantáta a oratorium. Praha: Editio Supraphon, 1970.

VOGEL, Jaroslav. Leoš Janáček. Praha: Academia, 1997. ISBN: 80-200-0621-4.

Hodnoticí metody a kritéria

Zkouška se skládá ze dvou částí:

1)Písemný závěrečný test z probraného učiva za oba semestry 2. ročníku

2)Ústní zkouška z probraného učiva za oba semestry 2. ročníku

Předpokládá se prostudování povinné literatury.

Minimální povinná docházka není stanovena.

Poznámka

není

Další informace

Pro tento předmět se rozvrh nepřipravuje

Předmět je součástí následujících studijních plánů