Dějiny hudby 5

Předmět není vypsán Nerozvrhuje se

Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky Semestr
108DHB5 zkouška 3 2 hodiny PŘEDNÁŠEK týdně (45 minut), 57 až 72 hodin domácí příprava česky zimní

Garant předmětu

Jméno vyučujícího (jména vyučujících)

Obsah

Cíl výuky:

Předmět Dějiny hudby 5 seznamuje studenty s evropskými dějinami klasické hudby v 1. polovině 20. století. Pozornost je věnována nejen hudbě jako takové, ale také sociálním, náboženským a politickým okolnostem a souvislostem. Důraz je kladen na seznámení studentů se stěžejními hudebními formami i žánry dané doby a jejich čelními představiteli. Předmět poskytne studentům znalosti o vývoji dějin hudby a pomůže jim pochopit probíranou látku v souvislosti s dalšími vyučovanými předměty jako například Rozbor skladeb a další.

Tematické okruhy:

1.Evropský hudební vývoj ve 20. letech 20. století. Nástup avantgard a jejich vztah k tradici.

2.Dodekafonie: 2. vídeňská škola, J.M. Hauer

3.Neoklasicismus: Stravinskij, Pařížská Šestka, Nová věcnost

4.Nové pojetí modality: Messiaen, Kabeláč

5.Mikrointervalová hudba. A. Hába

6.Počátky práce s nehudebními zvuky (italský futurismus, E.Varése), Situace v Sovětském svazu 20. let.

7.Situace hudební tvorby v ČSR, vztah k národním tradicím a evropským avantgardám. Martinů, Hudební skupina Mánesa.

Výsledky učení

Po absolvování předmětu Dějiny hudby 5 se studenti orientují v pojmech souvisejících s dějinami hudby od počátku 20. století. Díky velkému množství různých informačních zdrojů (biografie, autobiografie, encyklopedie, dokumenty, nahrávky, notové materiály a partitury) si student sám tvoří svůj názor na konkrétní problematiku.

Předpoklady a další požadavky

nejsou

Literatura

Povinná literatura:

ABRAHAM, Gerald: Stručné dejiny hudby. Bratislava 2003 (překlad z angl.)

BEK, Josef. Impresionismus a hudba. Praha: Státní hudební nakl., 1964.

BEK, Josef. Hudební neoklasicismus. 1. vyd. Praha: Academia, 1982.

BEK, Josef. Světová hudba 20. století. Praha: Supraphon, 1968.

NAVRÁTIL, Miloš. Dějiny hudby : přehled evropských dějin hudby. Olomouc: Votobia, 2003. 367 s. ISBN 80-7220-143-3

SMOLKA, Jaroslav a kol. Dějiny hudby. Praha: Togga, 2001. ISBN 80-902912-0-1.

Doporučená literatura:

BEK, Josef. Avantgarda: ke genezi socialistického realismu v české hudbě. Praha: Panton, 1984.

BEK, Josef. Erwin Schulhoff. Hamburg 1994.

BUREŠOVÁ, Alena. Pavel Bořkovec. Olomouc: Votobia, 1994.

DANUSER, Hermann. Die Musik des 20. Jahrhunderts.- Laaber 1984 (Neues Handbuch der Musikwissenschaft, Band 7).

DRUSKIN, Michail Semenovič. Igor Stravinskij: osobnost, dílo, názory. Praha: Supraphon, 1981.

DRUSKIN, Michail Semjonovič. O západoevropskej hudbe 20. storočia. Bratislava 1976.

FALTIN, Peter. Igor Stravinskij. 1. vyd. Bratislava: Štátne hudobné vydavateľstvo, 1965.

GIROUT, Donald Jay - PALISCA, Claude V.: A History of Western Music.– New York-London, W.W. Norton & Copany, 11960, 21973, 31980, 41988, 51996

HOLZKNECHT, Václav. Hudební skupina Mánesa. Praha: Panton, 1968. Edice hudební vědy.

HOLZKNECHT, Václav. Iša Krejčí. Praha: Panton, 1976.

HOLZKNECHT, Václav. Jaroslav Ježek a Osvobozené divadlo. 1. vyd. SNKLHU. Praha: Státní nakladatelství krásné literatury, hudby a umění, 1957.

HOLZKNECHT, Václav. Maurice Ravel. 1. vyd. Praha: Supraphon, 1967.

HONEGGER, Arthur. Jsem skladatel. 1. vyd. Bratislava Praha: Supraphon, 1967.

HRADECKÝ, Emil. Paul Hindemith : svár teorie s praxí. Praha: Supraphon, 1974.

JAROCIŃSKI, Stefan. Debussy : Impresionizmus a symbolizmus. 1. vyd. Bratislava: Opus, 1989. 310 s. ISBN 80-7093-001-2.

KOLEKTIV AUTORŮ: Dějiny české hudební kultury 1890-1945.- 1.díl: 1890-1918, Praha 1972 // 2. díl 1918-1945, Praha 1981

LÉBL, Vladimír. Vítězslav Novák: život a dílo. Praha: Československá akademie věd, 1964.

MIHULE, Jaroslav. Bohuslav Martinů: profil života a díla. Praha: Editio Supraphon, 1974.

MIHULE, Jaroslav. Martinů: osud skladatele. Praha: Karolinum, 2002. ISBN 80-246-0426-4.

SCHNIERER, Miloš. Proměny hudebního neoklasicismu: deset studií k dějinám hudby 20. století. Praha: Academia, 2005. ISBN 80-200-1207-9.

SMOLKA, Jaroslav. Česká hudba našeho století. Praha: Státní hudební vydavatelství, 1961. Hudba na každém kroku (SHV).

STUCKENSCHMIDT, Hans Heinz: Neue Musik. Berlin 1951

ŠTĚPÁNEK, Vladimír. Francouzská moderní hudba. Praha: Supraphon, 1967.

VYSLOUŽIL, Jiří. Alois Hába: (1893-1973) : sborník k životu a dílu skladatele. Vizovice: Lípa, 1993.

Hodnoticí metody a kritéria

Zkouška se skládá ze dvou částí:

1)Písemný test z probraného učiva

2)Ústní zkouška z probraného učiva

Předpokládá se prostudování povinné literatury.

Minimální povinná docházka není stanovena.

Poznámka

není

Další informace

Pro tento předmět se rozvrh nepřipravuje

Předmět je součástí následujících studijních plánů